Wijk bij Duurstede, 3 november 2017. Op 17 oktober stelde BBnu schriftelijke vragen over de langetermijnrisico’s voor milieu en gezondheid door kunstgrasvelden. Op 31 oktober werden de schriftelijke vragen door verantwoordelijk wethouder Brouwer beantwoord en sinds 3 november zijn ze inclusief de bijlagen te lezen op de website van de gemeente.

Vraag 1

Is het college bekend met de lange termijn risico’s voor milieu en volksgezondheid van kunstgrasvelden?

  • Antwoord: Het college volgt de ontwikkelingen op het gebied van risico’s van kunstgrasvelden voor milieu en volksgezondheid op de voet. Vanuit de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) wordt het college op de hoogte gehouden van de meest recente ontwikkelingen. De VSG volgt hierin de uitkomsten van het RIVM die onderzoek doen in opdracht van het ministerie (bijlage 1). Het RIVM heeft eind 2016 de mogelijke gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat op sportvelden onderzocht. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de gezondheidsrisico voor sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat praktisch verwaarloosbaar zijn. Dat betekent dat het verantwoord is om op deze velden te sporten. Het RIVM heeft bij 100 verschillende velden steekproeven genomen. Van de uitkomsten van dit onderzoek bent u via een raadsmemo op 20 december 2016 op de hoogte gesteld (bijlage 2). Los van het onderzoek van het RIVM zijn de velden in de gemeente Wijk bij Duurstede onderzocht via SBRcheck.nu. Hierbij zijn van de rubberkorrels monsters genomen om de lokale situatie in kaart te brengen. Uit dit onderzoek is gebleken dat alle kunstgrasvelden in de gemeente voldoen aan de norm en dus veilig zijn (bijlage 3a t/m d) . Daarnaast heeft het RIVM in 2007 een studie gedaan om antwoord te geven op de vraag hoe groot de uitloging van zink uit rubbergranulaat is en tot welke milieueffecten dit mogelijk leidt voor bodem, grond- en oppervlaktewater. De belangrijkste conclusie van de studie was dat milieunormen voor water en grondwaterkwaliteit op termijn kunnen worden overschreden. De zink-concentraties blijven echter ver onder de normen van drinkwaterkwaliteit. Het RIVM geeft nu een toelichting op dit onderzoek: “Er is berekend dat het tientallen jaren duurt voordat zink het grond- of oppervlaktewater water bereikt. Zink wordt namelijk vertraagd doordat het bindt aan de lava-laag en de bodem onder het veld. Over de binding van zink aan lava was in 2007 niets bekend, daarom is uitgegaan van een worst-case aanname waarin lava géén zink bindt. Uit latere onderzoeken blijkt dat zink wel aan de lava-laag bindt en dat zou betekenen dat zink langer in de ondergrond vastgehouden wordt en minder snel het (grond)water bereikt dan in onze studie uit 2007 is beschreven. Het zou ook tientallen jaren langer duren voordat waterkwaliteitsnormen worden overschreden. Aan de geschatte maximum concentratie die zink in grond- en oppervlaktewater kan bereiken verandert echter niets. De zinkconcentraties blijven ver onder de normen voor drinkwaterkwaliteit. Wij staan nog steeds achter deze conclusie. Het RIVM heeft geen nieuwe informatie over mogelijke effecten van zink uit rubbergranulaat op het milieu,” stelt het RIVM.

Vraag 2

Is het college bekend met de ondergrond die gebruikt is bij de aanleg van de kunstgrasvelden in onze gemeente?

  • Antwoord: Cothen: Bij de renovatie van het kunstgrasveld van SVF Cothen in de zomer van 2017 is onderzoek uitgevoerd naar de milieu-hygiënische kwaliteit van het infillmateriaal en de sporttechnische onderlaag. Hieruit is gebleken dat het kunstgrasveld is gefundeerd op zand en dat er geen uitloging van verontreinigingen is aangetroffen (bijlage 4). Ook van het rubber uit de toplaag zijn monsters genomen, waaruit blijkt dat het kunstgrasveld voldoet aan de norm zoals benoemd in vraag 1 (bijlage 3a). Wijk bij Duurstede: De velden in Wijk bij Duurstede zijn aangelegd en worden geëxploiteerd door Stichting Wijksport. Voor de voetbalvelden van CDW is een zandlaag gebruikt aangevuld met rubber / lava. In de toplaag is een mat (afdichtend naar beneden) afgevuld met rubberkorrels gebruikt. Van het rubber uit de toplaag zijn monsters genomen, waaruit blijkt dat de kunstgrasvelden voldoen aan de norm zoals benoemd in vraag 1 (bijlage 3c en 3d). Langbroek: Het kunstgrasveld in Langbroek is aangelegd in 2010 door Sportstichting Langbroek en wordt ook door de stichting geëxploiteerd. De onderlaag van het kunstgrasveld van SVL is een zandlaag aangevuld met lava. Van het rubber uit de toplaag zijn monsters genomen, waaruit blijkt dat de kunstgrasvelden voldoen aan de norm zoals benoemd in vraag 1 (bijlage 3b).

Vraag 3

Heeft het college al onderzocht (of is zij bereid dat te gaan doen) of onze sportparken een lange termijn risico inhouden voor milieu en volksgezondheid?

  • Antwoord: Het RIVM heeft aan het ministerie van infrastructuur en milieu een onderzoeksvoorstel gedaan voor 2017/2018. Het RIVM gaat onderzoek doen naar risico’s voor het milieu van rubbergranulaat op sportvelden. Dit doen ze door metingen te doen aan bodem, grondwater en water in de directe omgeving en door te kijken naar aanwezigheid van korrels (microplastics) in de directe omgeving van de velden. Deze informatie wordt vergeleken met milieukwaliteitsnormen en risicogrenzen voor de betreffende stoffen. Het college wacht de uitkomsten van dit onderzoek af en bekijkt naar aanleiding hiervan of er extra en specifiek onderzoek nodig is voor de gemeente Wijk bij Duurstede m.b.t. de milieueffecten. Dit gaat in nauw overleg met de sportstichtingen en verenigingen. De langetermijneffecten op het gebied van gezondheid zijn zoals eerder genoemd praktisch verwaarloosbaar en hiervoor is verder onderzoek niet nodig. Uiteraard wordt er bij renovatie/ vervanging van de kunstgrasvelden in samenspraak met de verenigingen en sportstichtingen gekeken naar de mogelijkheden dit zo veilig en milieuvriendelijk mogelijk te doen. De meest recente kennis vanuit het RIVM en andere onderzoeksinstituten is zowel voor de gemeente als de verenigingen leidend. Voorbeeld hiervan is de keuze voor een kurkingestrooide toplaag in plaats van rubbergranulaat bij de recente renovatie in Cothen.

Lees ook gerelateerde artikelen

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha