Wijk bij Duurstede, 6 oktober 2017. Op 4 september stelde de VVD schriftelijke vragen over “de stand van zaken (stavaza) opname statushouders” die op 3 oktober door de verantwoordelijk wethouder werden beantwoord en sinds 6 oktober te lezen (met bijlages) op de website van de gemeente.

Vraag 1

Wat was – en is – de taakstelling van de gemeente Wijk bij Duurstede m.b.t. het aantal op te nemen statushouders/vergunninghouders over 2016 en 2017

 • Antwoord: • 2016: 60 (zie ook beantwoording raadsvragen PCG op 27 september 2016, bijgesloten als bijlage (2016-43)) • 2017: 32 (zie raadsmemo 9 mei 2017, bijgesloten als bijlage) De taakstelling (per gemeente) worden per half jaar gepubliceerd in de Staatscourant.  

Vraag 2

Hoeveel statushouders/vergunninghouders heeft de gemeente Wijk bij Duurstede in 2016 opgenomen.

 • Antwoord: De taakstelling in 2016 was 60 en er was een achterstand uit 2015 van 5. Aan het einde van 2016 was er een achterstand van 24 vergunninghouders hetgeen betekent dat er in 2016 41 vergunninghouders zijn gehuisvest. De achterstand van 24 is begin 2017 overigens snel ingelopen door, onder andere, de aankoop van een aantal woningen conform het door u vastgestelde Plan van Aanpak tijdelijke uitbreiding sociale woningvoorraad (28 juni 2016).

Vraag 3

Hoeveel statushouders/vergunninghouders heeft de gemeente Wijk bij Duurstede tot op datum 31 – 8 opgenomen?

 • Antwoord: Uit de vraag blijkt niet wat de peildatum is maar vanaf 1 januari 2017 zijn er tot 25 september 2017 42 vergunninghouders gehuisvest.

Vraag 4

Wat zijn de sociaal maatschappelijke consequenties van opname van deze statushouders/vergunninghouders: wonen, gebruik zorg, extra inspanning scholen, integratie, sociale voorzieningen (uitkeringen). Taal onderricht volwassenen. Totale sommen geld 2016 en 2017. M.a.w. wat kost dit Wijk bij Duurstede (integraal)?

 • Antwoord: Gebruik zorg: statushouders die extra hulp en ondersteuning behoeven worden door de Vluchtelingenwerkgroep doorgeleid naar Loket Wijk. Vanuit Loket Wijk is een aantal hulpverleners aanspreekpunt voor vergunninghouders. Loket Wijk is nu betrokken bij een aantal Syrische gezinnen met een breed pakket aan problemen. Naast taal en cultuur gaat het om huiselijk geweld, schulden en mogelijk eer gerelateerde vragen. Hierbij is een dichtbij en intensieve benadering nodig, waarbij gebruik wordt gemaakt van expertise van organisaties die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van deze doelgroep.
 • Extra inspanning scholen: kinderen van vergunninghouders in de leeftijd van de basisschool kunnen naar de Taalklas in Het Anker. Wanneer de kinderen het Nederlands voldoende beheersen, gaan ze door naar een van de basisscholen. Kinderen van statushouders nemen maximaal 2 jaar deel aan de Taalklas, de periode die zij in een AZC hebben doorgebracht wordt daarop in mindering gebracht. De periode die zij aan de Taalklas deelnemen is in de regel te kort om hen echt goed de taal te leren. Met name op het gebied van “begrijpend lezen” schiet hun kennis na het uitstromen uit de Taalklas vaak tekort, reden waarom zij in het vervolgonderwijs problemen kunnen ervaren. De taalklas wordt georganiseerd door de Stichting Openbaar Onderwijs in opdracht en voor rekening van de besturen van de basisscholen in de gemeente. Leerlingen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs kunnen naar de ISK (Internationale Schakelklas) in Utrecht. Kinderen kunnen langer dan de genoemde 2 jaar in de Taalklas blijven, maar voor die kinderen wordt geen rijksvergoeding meer aan de schoolbesturen verstrekt. Bij de begroting 2018 wordt voorgesteld om € 25.000 ter beschikking te stellen om in de Taalklas extra personeel in te zetten in de vorm van een onderwijsassistent. Hiernaast wordt voorgesteld om vanaf 2017 exploitatiekosten van het lokaal voor gemeenterekening te nemen (€ 7.000 per jaar).
 • Integratie: maatschappelijke begeleiding (het wegwijs maken in de maatschappij) wordt verzorgd door de plaatselijke Vluchtelingenwerkgroep. Als het gaat om de integratie van vergunninghouders is er naast de Vluchtelingenwerkgroep een aantal organisaties actief in de gemeente: te weten de Regionale Sociale Dienst, onderwijs, woningcorporaties, Binding enz. Het is van belang dat de zogenaamde integratieketen waar al deze organisaties deel van uitmaken goed op elkaar aansluit zoals ook in U16 verband is afgesproken. Daarom is op lokaal niveau een stuurgroep in het leven geroepen die bestaat uit de gemeente en de betrokken organisaties. Doel van deze stuurgroep is bewaken dat de keten sluitend is en dat vergunninghouders optimaal worden begeleid bij het integratieproces.
 • Sociale voorzieningen (uitkeringen): de RSD is vanuit de Participatiewet verantwoordelijk om vergunninghouders, die hier zijn komen wonen en een uitkering hebben aangevraagd, te begeleiden naar werk. De Participatiewet heeft als uitgangspunt dat iedereen dient mee te doen (te participeren), indien mogelijk met betaald werk en anders in ieder geval met vrijwilligerswerk. Dit betekent dat de RSD al haar cliënten in beeld moet hebben en hen vervolgens via scholing, werkervaring en coaching in staat moet stellen te participeren. In de periode t/m augustus 2017 hebben 51 vergunninghouders woonachtig in Wijk bij Duurstede een uitkering (8 jonger dan 27 jaar, 43 ouder dan 27 jaar). Dit zijn niet alleen nieuw binnengekomen vergunninghouders: in 2015 betrof dit 36 personen, in 2016 42 personen. Er moeten speciale zoekopdrachten gemaakt worden om de exacte uitgaven te kunnen bepalen. Dit is niet gedaan. Daarom wordt volstaan met het vermelden van de financiële normen voor de uitkering (jaarbedragen): De normen zijn voor 2016 gehuwd per partner 9.610 2016 alleenstaande (70%) 14.860 2017 gehuwd per partner 9.720 2017 alleenstaande (70%) 15.030
 • Taal onderricht volwassenen: Iedere vergunninghouder is wettelijk verplicht om in te burgeren. Dat kan door het inburgeringsexamen af te leggen, bestaande uit Nederlandse taal (schrijven, spreken, luisteren), kennis van de Nederlandse maatschappij en Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Met hulp van de Vluchtelingenwerkgroep wordt een lening afgesloten bij DUO en de keuze voor een aanbieder gemaakt (meestal is dat NVA, locatie Doorn; hoger opgeleiden gaan ook wel naar een snelle cursus in Utrecht). Wanneer het inburgeringsexamen of staatsexamen op tijd (binnen 3 jaar) wordt behaald, wordt de lening kwijtgescholden. In 2015 is het Taalhuis opgezet. Een samenwerking van bibliotheek ZOUT, stichting Binding, Vluchtelingenwerk en de gemeente, en inhoudelijk ondersteund door de Stichting Lezen & Schrijven. Het Taalhuis is in eerste instantie niet bedoeld voor het volgen van taalles door inburgeraars. Wel is het zo dat er via het Taalhuis voor mensen die nog aan het inburgeren zijn taalmaatjes gezocht kunnen worden. Dit gebeurt in overleg met NVA. Op dit moment is er ook een aantal inburgeraars dat deelneemt aan het voorleesproject. De opzet is dat taalles wordt aangeboden, in vaste groepen en verzorgd door vrijwilligers en dat daarnaast vrijwilligers als taalmaatje aan een cliënt worden gekoppeld. De cursisten komen via het Steunpunt Vrijwilligers, de RSD en Vluchtelingenwerk. Het Steunpunt Vrijwilligers levert de coördinator van het Taalhuis. Deze doet de werving & selectie van taalvrijwilligers en cursisten, koppelt vrijwilligers aan cursisten en begeleidt de vrijwilligers. Vluchtelingenwerk verzorgt de intervisie en scholing van de taalvrijwilligers. De gemeente heeft in 2015 een startbijdrage gegeven. Hiernaast wordt de zogenaamde participatieverklaring een verplicht onderdeel van de inburgering. Dat betekent dat alle nieuwkomers als onderdeel van hun inburgeringsexamen eerst het traject rond de participatieverklaring moeten doorlopen bij de gemeente. Het participatieverklaringstraject bestaat uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving.
 • Financieel: Sinds 2016 ontvangt de gemeente voor de begeleiding per gehuisveste vergunninghouder van 16 tot 65 jaar een bedrag van € 2.370,-.

 

 • Uitgaven 2016
 • Structurele subsidie Vluchtelingenwerk € 63.738,-
 • Extra subsidie Vluchtelingenwerk € 16.200,-
 • Overig abonnementen e.d. € 1.313,-
 • Totaal uitgaven € 93.251,-

 

 • Inkomsten 2016
  • Bijdrage COA -/-€ 49.400,-
  • Saldo 2016 € 43.851,-

U wordt in de tweede helft van oktober nog met een memo nader geïnformeerd over dit onderwerp.

Vraag 5

Hoe zijn de statushouders/vergunninghouders gehuisvest en welke consequenties heeft dit gehad voor de plek van de woningzoekenden in de gemeente Wijk bij Duurstede op de wachtlijst?

 • Antwoord: Vergunninghouders worden gehuisvest in sociale huurwoningen. Dit leidt uiteraard tot een verhoogde vraag naar sociale huurwoningen en dus leidt dit, bij een constant aantal sociale huurwoningen, ook tot een langere wachttijd. Omdat dit ongewenst is, heeft het college op 28 juni 2016 een Plan van Aanpak aan uw raad voorgelegd waarmee de raad heeft ingestemd. Dit plan van aanpak is het afgelopen jaar in uitvoering gebracht (het aankopen van woningen teneinde de sociale woningvoorraad tijdelijk uit te breiden) waarover u via verschillende memo’s bent geïnformeerd (14 februari 2017 en 9 mei 2017, bijgesloten als bijlagen). Er zijn de afgelopen jaren uiteraard meer vergunninghouders gehuisvest in Wijk bij Duurstede dan er woningen door de gemeente zijn aangekocht en per saldo is de druk op de sociale huurvoorraad derhalve toegenomen. Het is echter onmogelijk om hier een aantal maanden aan te koppelen. Dit heeft te maken met de ondoorzichtigheid van de wachtlijsten: er staan ook veel inwoners op de wachtlijst die niet-woningzoekend zijn

Vraag 6

Heeft het college wel eens overwogen om statushouders/vergunninghouders niet onder te brengen in sociale huurwoningen maar in aparte nood/extra opvang, zodat opname van statushouders geen consequenties heeft voor de lengte van de wachtlijst voor woningzoekenden?

 • Antwoord: Vergunninghouders hebben een vergunning die hen gelijk stelt aan Nederlandse burgers. Omdat we moeten voldoen aan de taakstelling die de rijksoverheid ons oplegt, krijgen de vergunninghouders voorrang bij het zoeken naar een woning. In 2015 en 2016 was de instroom van asielzoekers zo hoog dat de capaciteit van de asielzoekerscentra (AZC’s) niet voldoende bleek. Om deze piekvraag op te vangen heeft de staatssecretaris gemeenten gevraagd noodvoorzieningen in te richten (sporthallen en dergelijke). Dit betrof een tijdelijke oplossing en dit type huisvesting is niet bedoeld voor structurele bewoning door vergunninghouders. Er zal dus geen noodopvang worden gerealiseerd voor de permanente huisvesting van vergunninghouders.

Vraag 7

Zo ja, waarom is dit nog niet gerealiseerd? Zo nee, wil het college hier over nadenken en aanbevelingen hieromtrent doen aan de raad?

 • Antwoord: Het college is bezig met het uitvoeren van het door uw raad vastgestelde Plan van Aanpak. In het verlengde van dit Plan van Aanpak is het college aan het onderzoeken op welke manier er een flexibele schil van de sociale woningvoorraad gecreëerd kan worden en op welke wijze er snel woningen voor jongeren gerealiseerd kunnen worden. Daarover bent u onlangs geïnformeerd middels een raadsmemo (9 mei 2017, bijgesloten als bijlage). Er zullen geen aanbevelingen worden gedaan aan de raad over het realiseren van noodopvang als huisvesting voor vergunninghouders.

 

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha