Cothen, 14 oktober 2019. Naar aanleiding van een dodelijk ongeval op de oversteek van de hoofdrijbaan van de Graaf van Lynden van Sandenburgweg, provinciale weg N229 ter hoogte van hmp. 15.630 en na klachten van omwonenden, gevaarlijke oversteek-manoeuvres is besloten om per 1 oktober de snelheid op de hoofdrijbaan van de Graaf van Lynden van Sandenburgweg, N229 tussen Cothen en Werkhoven, hmp. 16.250 en hmp. 15.300, te verlagen van 80 naar 60 km/uur. De snelheidsverlaging helpt tevens mee om geluidsoverlast voor de kern Cothen te verminderen.

Fysieke maatregelen

Het wijzigen van de borden, 80 km naar 60 km langs de N-229 moet nog worden doorgevoerd. De snelheidsverlaging wordt genomen vooruitlopend op het groot onderhoud aan de N229 dat aan het einde van dit jaar is gepland en waarbij fysieke maatregelen worden genomen om de snelheidsverlaging te ondersteunen. Handhaving door de politie zal plaatsvinden na reconstructie van de Graaf van Lynden van Sandenburgweg(N-229) overeenkomstig het 60 km/uur regime. Het officiële verkeersbesluit is te lezen in de staatscourant.

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift bij het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:

  • Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier “Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD”. Uw DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl/formulierbezwaar.
  • Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten, uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk, onder vermelding van het besluitnummer) de reden van bezwaar, ondertekening.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha