[UPDATE 7 sept] Wijk bij Duurstede, 1 september 2018. De nieuwe coalitie, inmiddels ruim 100 dagen onderweg,  meldt in persberichten regelmatig dat de uitkomsten van de in 2017 gehouden burgerpeiling onder inwoners leidend of richtinggevend is voor politieke beslissingen die genomen (gaan) worden. Een goed moment om enkele vragen te stellen.

Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord tussen VVD, GroenLinks en PCG is te lezen: “Van parkeeroverlast tot hondenpoep of zwerfafval, ergernissen in de openbare ruimte tasten het leefplezier in een buurt aan. De coalitie hecht er waarde aan dat bewoners zelf een top 3 van ergernissen kunnen bepalen waarop de Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA’s) strak gaan . . . handhaven. Deze top 3 wordt periodiek geactualiseerd”.

Tijdpad

Op 20 juli stelde de redactie via de mail vragen aan de gemeente over de burgerpeiling 2017 en de samenhang met de ergernissen top 3. Op 26 juli informeerde de redactie of deze vragen in goede orde waren ontvangen. Dit bleek het geval echter door vakanties was geen datum bekend waarop de antwoorden konden worden verwacht. Op 24 augustus nog maar eens aan de gemeente gevraagd waar de antwoorden bleven. Nog niet alle ambtenaren die hier iets van moesten vinden waren terug vakantie werd als reden opgegeven. Ook moest het college nog naar de antwoorden kijken voordat deze konden worden verstuurd. Vrijdagavond 31 augustus werd een gedeelte van de antwoorden ontvangen en die zijn hieronder te lezen. Op dinsdag 4 september werden de antwoorden op de "Ergernissen top 3" ontvangen. 

Bunkerboot

Op 24 juli 2018 is de ‘Visie op bunkerboot in Stadshaven’ vastgesteld. Op 31 juli stelde de redactie via de mail enkele vragen over dit onderwerp die op 1 augustus werden beantwoord.

 1. Op welke plaats/nummer van de ergernissen top 10 onder inwoners uit de burgerpeiling gehouden in 2017 staat de bunkerboot?
  • Antwoord: “De Burgerpeiling uit 2017 bevatte geen vragen over de bunkerboot. Wel staat de bunkerboot in het Coalitieakkoord vermeld. (Pag. 10, onder de kop Toerisme en recreatie.) Het college wil de Stadshaven aantrekkelijker maken en de bunkerboot past daar niet bij.
 2. Hoeveel van de 953 deelnemers aan deze burgerpeiling hebben de bunkerboot genoemd als ergernis?
  • Antwoord: Zie het antwoord op vraag 1.
 3. Hoe hoog is de afkoopsom die Markus heeft bedongen?
  • Antwoord: Hierover doen we geen mededelingen, aangezien het college en de raad hierover nog een beslissing moeten nemen.
 4. Wanneer de gemeenteraad instemt met de door Markus bedongen afkoopsom waar wordt deze uit betaald?
  • Antwoord: Het is nog te vroeg om hierop antwoord te geven.

Vragen en antwoorden

Ook in het persbericht over de jaarrekening 2017 (d.d. 4 juni 2018) wordt melding gemaakt van de eerder genoemde burgerpeiling. "Er is een Burgerpeiling gehouden; met de uitkomsten gaat de gemeente aan de slag. Aan de Burgerpeiling werkten 953 inwoners mee. Zij beantwoordden o.a. vragen over de woon- en leefomgeving en het contact met de gemeente. De gemeente gebruikt de aandachtspunten uit de Burgerpeiling om de dienstverlening in brede zin te verbeteren."

 1.  Poppens geeft in zijn memo aan de raad van 12 sept 2017 aan dat het aantal deelnemende (953) inwoners representatief is?
  • Dat klopt.
 2. Welke methode is gebruikt om dit te berekenen?
  • De Burgerpeiling is uitgevoerd op basis van het protocol van VNG-Realisatie, het kwaliteitsinstituut van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Van alle Burgerpeilingen die volgens dit protocol zijn uitgevoerd, kunnen de resultaten worden aangeleverd bij Waarstaatjegemeente.nl. Hierbij hanteert VNG-realisatie een minimale deelname van 500 afgeronde vragenlijsten. In het protocol wordt een betrouwbaarheidspercentage van 95% en een foutenmarge van 5% gehanteerd. In Wijk bij Duurstede hebben in totaal 953 inwoners aan de Burgerpeiling deelgenomen. Hiermee voldoet het aan de minimale responseisen van VNG-realisatie. Voor de delen van het onderzoek die door alle deelnemers zijn ingevuld, geldt een foutenmarge van 3,2%. Over alle vragen is de foutenmarge maximaal 5 %, zoals in het protocol staat beschreven.
 3. Bij hoeveel deelnemers was deze burgerpeiling niet representatief geweest (hoogste aantal)?
  • Om het aantal te berekenen dat minimaal nodig is voor representatieve resultaten, kan een steekproefcalculator gebruikt worden. Het is daarbij van belang om een betrouwbaarheidsniveau van 95% te hanteren en een foutenmarge van 5% (zoals het protocol van VNG-realisatie aangeeft). Met een inwoneraantal van 23.688 in Wijk bij Duurstede komt dit neer op de ondergrens van 379 deelnemers.
 4. Is de uitslag van de laatste burgerpeiling hier te zien: https://www.waarstaatjegemeente.nl ?
 5. Zo nee. Waar is deze terug te lezen?
  • N.v.t.
 6. Hoe heeft de gemeente de uitslag van deze burgerpeiling aan de inwoners medegedeeld?
  • De gemeente heeft via Facebook en de eigen website de samenvatting van de Burgerpeiling gecommuniceerd naar de inwoners. De inwoners die hebben meegewerkt aan de Burgerpeiling en die hadden aangegeven dat ze op de hoogte wilden worden gesteld van de uitkomsten, hebben de samenvatting ontvangen. Op de gemeentepagina is er een korte tekst over gepubliceerd. In het Groentje van 4 oktober 2017 heeft de gemeente meegewerkt aan een artikel over de uitkomsten van de Burgerpeiling n.a.v. persvragen. De uitkomsten van alle vragen staan sinds 5 oktober 2017 op www.waarstaatjegemeente.nl . Hierop kunt u ook de resultaten van Wijk bij Duurstede vergelijken met andere gemeenten. Als laatste is in het persbericht ‘Gemeente Wijk bij Duurstede gaat ‘Schoon de winter in’’ van 27 okt. 2017 gerefereerd aan de uitkomsten van de Burgerpeiling op het gebied van Beheer.
 7. Welke prioriteitenlijst per onderwerp is hieruit voort gekomen?
  • Onderstaande prioriteiten vloeien voort uit de uitslag van de Burgerpeiling:
  • Prioriteiten Woon- en leefomgeving
   • Perken, plantsoenen en parken in de buurt zijn goed onderhouden
   • Er wordt voldoende gedaan aan de leefbaarheid van de buurt
   • De buurt is schoon
   • Wegen, straten paden en trottoirs in de buurt zijn goed begaanbaar
  • Als opmerking hierbij: het team Beheer Openbare Ruimte moest in de tweede helft van 2017 worden losgekoppeld van Houten, toen de samenwerking tussen beide gemeenten niet doorging. De prioriteitenlijst is daarbij gelijk gebruikt, bijv. bij de actie ‘Schoon de winter in’, die afgelopen winter als inhaalslag in het openbaar groen werd gehouden.
  • Prioriteiten Relatie inwoner-gemeente
   • De gemeente betrekt inwoners voldoende bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen 
   • De gemeente luistert voldoende naar de mening van haar inwoners
   • De gemeente doet wat ze zegt
  • Het werken aan het vertrouwen van de inwoners in het bestuur is bijna een heel apart cultuurtraject; luisteren naar en doen wat je zegt zijn hierbij belangrijk. Het onderwerp vertrouwen past daardoor goed binnen onze ontwikkeling naar regiegemeente, waar we de laatste jaren aan werken.
  • Prioriteiten Dienstverlening
   • De gemeente gebruikt duidelijke taal
   • De tijd die de afhandeling in beslag nam was acceptabel
   • de Inwoners kunnen gemakkelijk aan de benodigde gemeentelijke informatie komen (via lokale krant, website etc.)
   • De inwoners worden voldoende op de hoogte gesteld of gehouden van het verloop van de afhandeling.
  • Wat goed gaat, is bijvoorbeeld de betrokkenheid van medewerkers aan de telefoon en de balie en ook heeft de gemeente het gevoel dat het vinden van informatie op de website veel makkelijker geworden is.
 8. Waar is deze prioriteitenlijst per onderwerp terug te lezen?

Ergernissen top 3

Onderstaande antwoorden zijn ontvangen op 4 september.

In het coalitieakkoord staat dat bewoners zelf een ergernissen top 3 kunnen samenstellen waarop de gemeente gaat handelen door de inzet van een Boa. Daarnaast zou deze periodiek geactualiseerd worden. Naar aanleiding van een op 14 juli geplaatste foto met een toespeling op hondenpoep op de facebookpagina van ditiswijk.nl en de reacties daarop, hebben wij een aantal vragen over dit onderwerp.

 1. Heeft de gemeente de indruk dat de ergernissen top 3 afwijkt van de landelijke scores van ergernissen op gemeentelijk niveau?
  • Antwoord: De top 3 ergernissen in Wijk bij Duurstede is bekend door middel van de Veiligheidsmonitor (IVM). Daarnaast is recent een lokale enquête uitgezet voor het nieuwe Integraal Veiligheidsplan. Beide enquêtes geven hetzelfde beeld wat betreft ergernissen in de openbare ruimte: hondenpoep, fout parkeren/te hard rijden in de wijk en verloedering. Deze uitkomst wijkt niet af van de landelijke scores. Op basis van de Veiligheidsmonitor 2015 kan wel gezegd worden, dat inwoners van Wijk bij Duurstede (destijds) meer overlast van fysieke verloedering ervoeren dan regionaal en landelijk het geval was. Met name ging het dan om hondenpoep en rommel op straat. N.a.v. deze uitkomsten is extra geld vrijgemaakt voor onderhoud; daarnaast zijn diverse andere maatregelen genomen. Sociale overlast en verkeersoverlast komen (op basis van de IVM 2015) minder vaak voor dan het regionale of landelijke gemiddelde.
 2. Wanneer is de gemeente tevreden over het opruimen van hondenpoep?
  • Antwoord: De gemeente is tevreden, als eigenaren van honden de uitwerpselen opruimen.
 3. Hoe wordt dit gemonitord?
  • Antwoord: Monitoring gebeurt door visuele waarneming en via klachten van inwoners.
 4. Waar en wanneer is de geactualiseerde ergernissen top 3 terug te lezen?
  • Antwoord: Deze ergernissen top 3 is te lezen, als eind dit jaar het nieuwe Integraal Veiligheidsplan wordt vastgesteld.  
 5. Is de gemeente van mening dat er voldoende faciliteiten voor hondeneigenaren zijn? (honden uitlaatplekken, losloopruimtes etc)
  • Antwoord: Er zijn verspreid over de gemeente diverse plekken aangewezen en ingericht of op korte afstand bereikbaar en dit voldoet. Er zijn nu eenmaal beperkingen binnen de bebouwde kom en uitbreidingen zijn maar beperkt mogelijk, waardoor niet altijd een faciliteit in de directie nabijheid is. Wij ondersteunen daarbij waar mogelijk initiatieven, zoals het losloopgebied bij de oude manege aan de Trekweg.
 6. Gaat de Boa voornamelijk ingezet worden om eigenaren te wijzen op hun plichten?
  • Antwoord: De Boa wordt uiteraard op diverse onderwerpen ingezet, waaronder overlast van hondenpoep (dus niet voornamelijk).
 7. Ligt het in de lijn der verwachting dat er gehandhaafd gaat worden?
  • Antwoord: Er wordt al gehandhaafd op hondenpoep.

Bewustwording

Op vrijdag 7 september werden onderstaande antwoorden via de mail ontvangen. 

Met de insteek in 2017 om vuurwerkoverlast in te perken d.m.v. een positieve benadering om bewustwording te bewerkstelligen (met als resultaat veel minder vandalisme), heeft het er nu de schijn van dat met de inzet van Boa’s gekozen wordt voor een negatief beleid (sanctioneren).

 1. Is er bij totstandkoming van het coalitieakkoord rekening gehouden met de ervaring van positieve bewustwording (waardoor gedragsverandering) als zinvolle manier om overlast problemen op te lossen?
  • Antwoord: Bij de totstandkoming van het coalitieakkoord is er wel over gesproken, maar dit komt niet concreet terug in het coalitieakkoord.
 2. Zo ja. Waar blijkt dit uit?
  • Antwoord: N.v.t.

 

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha