Wijk bij Duurstede, 22 augustus 2018. In de week van 7 augustus werden inwoners via een persbericht  geïnformeerd over de plannen voor een hek bij het hondenlosloopgebied op de Gravenbol. In dezelfde week stelde de redactie via de mail vragen aan de gemeente. Vandaag werden de antwoorden ontvangen.

Vooraf

Sinds juli 2017 is de gemeente eigenaar van dit gebied. De grensverlegging, zodat het gebied tot de gemeente Wijk bij Duurstede behoort, heeft reeds in 2015 plaatsgevonden op verzoek van Stichting Wijk Nog Leuker. Vanaf 2013 wordt door WNL het gebied Gravenbol beheerd en int de entreegelden voor o.a. het hondenlosloopgebied. De Europese richtlijnen waaraan in het persbericht wordt gerefereerd bestaan al langer. 

Vragen en antwoorden

 1. De begrenzing en/of afbakening had al eerder kunnen plaatsvinden, waarom is dit niet gedaan?
  • De afgelopen jaren was het gebied eigendom van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug Vallei en Kromme Rijn. In de Verordening Ordemaatregelen van het recreatieschap werd het hondenlosloopgebied aangegeven. Dit werd aanvankelijk aangegeven met een bord, maar was echter niet goed zichtbaar in het veld. In de Verordening werd zelfs een iets kleiner gebied aangegeven dan nu omheind wordt. Ten opzichte van de officiële situatie is er dus sprake van een kleine verruiming van het hondenlosloopgebied.
  • De Gravenbol, de Lunenburgerwaard en de Sandenburgerwaard behoren tot het waardevolle Europees natuurgebied: Natura-2000 Rijntakken. In dit gebied gelden internationale Vogel- en Habitatrichtlijnen en hier zijn bijzondere soorten te vinden zoals de ijsvogel, oeverzwaluw, porseleinhoen, kleine zwaan, krakeend en pijlstaart.
  • De gemeente is vanaf juli 2017 eigenaar van het gebied en in het afgelopen jaar zijn diverse gesprekken geweest tussen de gemeente en de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede, Stichting Wijk nog Leuker, Utrechts Landschap en Gebied coöperatie O-gen. Alle partijen waren het erover eens, dat er een hekwerk moest komen om meer ruimte te bieden aan deze bijzondere natuur. Het hekwerk is niet eerder geplaatst, omdat de locatie van het hekwerk lang ter discussie stond: twee uitgangspunten streden om voorrang: natuur en recreatie.
 2. Gebruikelijk is om middels tekstborden waarop dit vermeld staat, bijv., ‘ Broedgebied, niet vrij toegankelijk van  1/3 tot 1/10’'. Waarom werden/worden bezoekers  er niet op geattendeerd dat het hondenlosloopgebied tevens beschermd natuurgebied is?
  • De internationale Vogel- en Habitatrichtlijnen gelden niet alleen tijdens het broedseizoen. Voor een goede instandhouding is het belangrijk dat het gebied het hele jaar door wordt beschermd. Tot 1 juli 2017 was het gebied niet bij de gemeente in eigendom en had de gemeente formeel geen zeggenschap in het gebied. Vanaf 4 juli 2017 is de gemeente met diverse partijen in gesprek over het beschermen van dit gebied en de wijze waarop inwoners hierop geattendeerd kunnen worden. Het is een gevoelig proces, waarin veel belangen spelen.
  • De verwachting is dat een hekwerk effectiever is in het tegenhouden van honden dan enkel een tekstbord.
 3. Waarom is er niet gekozen voor deze eenvoudige en goedkope aanduidingen op de diverse plaatsen in het gebied?
  • Om de natuur te beschermen en ervoor te zorgen dat het gebied goed afgesloten wordt, waren de partijen het er vrij snel over eens, dat zowel bebording als een hekwerk noodzakelijk waren.
 4. Op welke wijze zijn de gebruikers de afgelopen 3 jaar geïnformeerd over de bijzondere omstandigheden in dit gebied? Waar is dit terug te lezen? Zo nee wat was hier de reden voor?
  • De afgelopen jaren heeft O-gen regelmatig informatie verstrekt via lokale krant en recent hebben zij een folder uitgegeven. Informatie hierover is te vinden op www.o-gen.nl. Gebiedscooperatie O-gen heeft in opdracht van de Provincie Utrecht en Rijkswaterstaat een voorlopig ontwerp voor natuurinrichting gemaakt voor de Lunenburgerwaard. Dit is opgesteld in afstemming met de opdrachtgevers, Het Utrechts Landschap, het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeente Wijk bij Duurstede in de periode 2015-2017. De Vereniging Natuur en Milieu en Stichting WijkNogLeuker en een aantal bewoners en gebruikers hebben hierop inbreng ingebracht.
 5. Waaruit worden de kosten die gemoeid zijn met hekwerk, specifiek voor hondenbezitters, betaald?
  • De kosten worden betaald uit het budget recreatievoorzieningen.
 6. Wat zijn de totale kosten?
  • De totale kosten voor het hekwerk zijn € 5.094,67 (inclusief BTW).
 7. Waren deze kosten begroot? Zo ja waar is dit terug te lezen?
  • De kosten waren niet begroot. Het bedrag is via een collegebesluit opgenomen in de Najaarsnota. De Najaarsnota actualiseert de ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven van het huidige begrotingsjaar.
 8. Ligt het in de lijn der verwachting, nu de grootte van het terrein flink beperkt wordt, dat de entreekosten worden verlaagt?
  • Het hondenlosloopgebied wordt niet verkleind. Hondenbezitters maakten echter onbewust gebruik van een veel groter gebied dan feitelijk is toegestaan. De entreekosten hebben geen relatie tot de grootte van het gebied, en worden dus ook niet verlaagd nu het hondenlosloopgebied wordt afgebakend.
 9. De motivatie voor het plaatsen van een hekwerk bestaat uit het beschermen van bepaalde vogelsoorten. Zijn er in het gebied geen bedreigde plantensoorten? Zo ja hoe worden deze beschermd?
  • Vanuit de Natura2000 zijn voor dit gebied alleen instandhoudingdoelstellingen geformuleerd voor diverse vogelsoorten. Vanuit Kader Richtlijn water zijn er met betrekking tot de vegetatie wel doelsoorten benoemd. Het gaat dan om vegetaties in de oude rivierarm.
  • Daarnaast is de Wet Natuurbescherming van toepassing. Uit eerdere inventarisatie zijn geen gegevens bekend over de aanwezigheid van beschermde plantensoorten in het gebied. Dit is dan ook niet een aanleiding om het hekwerk te plaatsen.
 10. In de opsomming van vogels die het gebied gebruiken als doortrekgebied worden soorten genoemd die volgens de Europese richtlijn qua populatiegrootte gereguleerd mogen worden (grauwe gans). Ganzenbejaging in de herfst/winter, is volgens de Vogelrichtlijn toegestaan. Dit wordt gedaan om de steeds hoger wordende schade aan landbouwgronden te beperken. In Nederland wordt weinig gebruik gemaakt van deze mogelijkheid van regulering. Bent u zich ervan bewust dat met het veiligstellen van een habitat voor de grauwe gans in de Gravenbol het probleem rond deze soort verergert?
  • De Provincie heeft de verantwoordelijkheid voor het faunabeheer. Uitgangspunt is de beoogde gannzenpopulaties in Nederland duurzaam in stand te houden op een niveau, waarbij een goed evenwicht wordt gevonden tussen de omvang van de populaties en de risico’s die daarmee samenhangen. Omdat de ganzen veel schade veroorzaken, moet de populatie flink worden teruggedrongen. Er is echter een aantal rustgebieden aangewezen, waar de ganzen kunnen overwinteren en doortrekken. De Sandenburgerwaard is een van deze gebieden.
  • In 2012 sloten provincies en landbouw- en natuurorganisaties het ‘Ganzenakkoord’ over uitgangspunten en een gecoördineerde aanpak. Gemeenten hadden en hebben hierin formeel geen rol.
  • In 2017 is het beleid Faunabeheer geactualiseerd en vastgelegd in het Beleidskader Wet Natuurbeheer Provincie Utrecht 2017. De gecoördineerde aanpak ligt bij Faunabeheereenheid Utrecht; die adviseert de Provincie, coördineert de betrokken stakeholders/maatschappelijke organisaties en voert het beleid uit. Deze organisatie heeft recent via een brief de ganzenproblematiek benoemd en aangegeven met de gemeente contact op te zullen nemen over welke bijdrage de gemeente als eigenaar en beheerder van gronden met ganzen zou kunnen leveren.
 11. Coalitiepartijen maken zich hard voor een losstaand fietspad naar de Gravenbol. Met het oog op een totale bescherming van het gebied en het plaatsen van hekken lijkt dit niet tot de mogelijkheden te behoren. Is deze conclusie juist?
  • De partijen maken zich hard voor een veilige fietsverbinding naar de Gravenbol. Ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft deze ambitie. Hierdoor kan er een veilige verbinding tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen worden gerealiseerd. Hoe dit eruit komt te zien, is echter nog niet bekend. Het idee wordt meegenomen met het project Sterke Lekdijk traject Wijk bij Duurstede-Amerongen (van het hoogheemraadschap HDSR).
  • Op dit moment vindt de planvorming plaats. Een fietspad wordt als koppelkans meegenomen in dit project. Zo is een vrij liggend fietspad op de dijk denkbaar of aan de teen van de dijk buitendijks. Daarbij zal dan ook gekeken worden of een dergelijke maatregel geen negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelen voor natuur. In 2020 komt er een definitief ontwerp.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha