Wijk bij Duurstede, 2 november 2020. 

Geacht raadsleden,

Bijgaand sturen wij u deze reminder aangaande de verbouwing van het Stadhuis om u behulpzaam te zijn bij het beslissingsproces. Sinds de mogelijkheid zich voordeed heeft Schil met Pit het voormalige E&E Gasthuis voorgesteld. Het is uitermate geschikt voor het museum met mogelijkheden voor culturele nevenactiviteiten. Dat ging gepaard met uitgewerkte voorstellen, met financieringsvoorstellen en voorstellen voor een indeling voor zowel het E&E Gasthuis als het voormalige Stadhuis. Dit werd volledig genegeerd. Heeft burgerparticipatie wel zin?

Even de feiten zoals deze bij ons bekend zijn:

De aanpassing van het Stadhuis tot museum:

Indien het goedgekeurde krediet geïndexeerd zou worden tot 2020, dan zou eerst het krediet moeten worden aangepast aan de vermindering van het oppervlak. Wij gaan ervan uit dat bekend is welk deel van het krediet voor de uitbreiding is gereserveerd. Dat deel moet dan worden afgeschaald. Daarna kan het resterende totaalbedrag worden geïndexeerd volgens de hiervoor geldende richtlijnen van het CBS en de Bouwkosten index.

Hoe wordt de indexering berekend? Waarom zijn de reeds gemaakte kosten onder geheimhouding alleen aan de raad meegedeeld? Omdat ze al proportioneel zijn? (antwoorden op schriftelijke vragen; Reg. Nr 2020-27)

Een investering van dien aard is gezien de financiële situatie van de gemeente onverantwoord. Bekend is dat de gemeente zo goed als € 1 miljoen op de huidige begroting tekort komt. (’t Groentje 1 juli 2020 Hans Marchal).

Hoe kan dat verantwoord worden aan bewoners?

De wethouder geeft weer, heel tevreden te zijn dat er een huurder gevonden is, Dit terwijl alle plannen zijn gemaakt uitsluitend ten behoeve van het museum en de VVV. Daarnaast ontvangt deze huurder wel jaarlijks een subsidie van de verhuurder van € 43.000,-

Een fraai staaltje “Vestzak-broekzak”.

Duurzaamheid? In het ontwerpbesluit wordt het doel ”het pand te moderniseren en te verduurzamen om op deze manier het pand toekomstbestendig te maken” omschreven, maar niet wordt genoemd waarom in dat geval de gewenste externe uitbreiding noodzakelijk is. Het zou ook inpandig kunnen gebeuren tegen veel lagere kosten. Voor verduurzamen is de externe aanbouw niet nodig. Die is er vooral ten dienste van het museum.

Wat is het percentage van de kosten voor verduurzaming en waarom kon de aanpassing van het gebouw om die reden niet inpandig?

Indien inpandig zou worden verbouwd zijn er geen bezwaren van de omwonenden; is geen extra expertise van een aannemer noodzakelijk voor een constructie aan de buitenzijde in zo’n kritisch gebied en zouden locale aannemers ook in aanmerking kunnen komen voor de verbouwing.

Waarom wordt dit voorstel continu genegeerd en alsnog niet onderzocht?

Aanpassing bestemmingsplan binnenstad (december 2018). In dit bestemmingsplan staat in de noordwesthoek van de kerk ineens een “bouwaanduiding” [sba-l] wat de afkorting is voor “specifieke bouwaanduiding – loopbrug”. Deze loopbrug van Stadhuis naar de kerktoren is daar expliciet aangegeven en het gebied tussen Stadhuis en kerk is en passant gewijzigd naar “maatschappelijk”?

Is die bestemmingswijzigingen met omwonenden overlegd en verduidelijkt wat dat voor consequenties heeft? Is het de raad ook opgevallen en is dit met hen overlegd?

Wordt het ontwerp van het stadhuis ten behoeve van het museum en de VVV alsnog aangepast aan de nieuwe corona-tijd? Voor de toekomst voor een publiek gebouw wordt dat een vereiste. In het huidige ontwerp is daar geen rekening mee gehouden gezien de smalle doorgangen vanaf de nieuwe entree tot in de uitbreiding en verder.

Worden die mankementen nog aangepast?

De “verwachting” van de wethouder is dat omwonende akkoord zullen gaan, ondanks het feit dat deze partijen voortdurend bezwaar hebben gemaakt en ook nu weer bezwaren hebben ingediend tegen de zienswijze. Feit is ook dat de gemeente schadeplichtig wordt gesteld.

Waarom worden die bezwaren gebagatelliseerd? Hoe gaat de gemeente om met planschade en schadeclaims van de kerk?

Burgerparticipatie? In het hele proces is dat volstrekt genegeerd. Alternatieven, aangedragen door burgers werden niet eens overwogen. (Gepasseerd station werd steeds gezegd)

Burgerparticipatie en burgerbelangen; in hoeverre neemt de raad dit wèl serieus?

MooiSticht heeft positief geadviseerd over het bouwplan. De verantwoordelijk wethouder is ook voorzitter van MooiSticht Rayon ZuidWest. Rayon ZuidOost heeft geen bezwaar tegen de verminking van de buitenzijde van het rijksmonument zonder kritische kanttekeningen. Hoe is dit te verklaren? …..

In welk stadium van het ontwerp werd het voorstel ingediend?

De verantwoording voor de inrichting van het museum:

Financiering

85% van de kosten van € 601.710,- zijn gedekt? (€ 346.710,- is verworven, € 104.314,- draagt het museum zelf bij???, (brief Dorestad aan Bankgiroloterij 6/09/2019). Dat betekent in dat geval dat € 511.453,- van de € 601.710.- gedekt is dus € 90.257,- is nog nodig.

Maar als de fondsen vermeld in de brief aan de Bankgiroloterij kloppen dan is de financiering gedekt met € 451.024,- (€ 346.710,- + €104.314,-) Stel dat de € 30.000,- subsidie van Wijk bij Duurstede aan “de Kromme Rijn verteld” er in zijn geheel wordt bijgeteld dan is slechts € 481.024,- gedekt. Een verschil van € 120.686,- (80% dus)

Het kan niet zo zijn dat de Europese Unie (€ 100.000), de provincie utrecht (€ 50.000), de gemeente Houten (€ 10.000) en het Hoogheemraadschap (publicatie ’t Groentje van 14/10/2020) deze bijdragen exclusief beschikbaar stellen aan de oprichting van museum Dorestad, dat slecht een gedeelte van de historie belicht.

Kunnen naast de VVV, de initiatiefnemers voor de exploitatie/onderhoud van de Kromme-Rijnder en straks het zo goed als afgebouwde Vikingschip ook aanspraak maken op de subsidie van de gemeente? Is de € 30.000,- van de gemeente Wijk bij Duurstede alleen bestemd voor het museum?

Exploitatie

Een exploitatie-overzicht is nog niet bekend.

Waar is de langjarige financiële prognose, uitgaande van scenario’s van bezoekers aantallen van 10.000, 7.500 en 5.500 betalende bezoekers? Het Dorestad museum is nooit boven de 5.000 bezoekers geweest. Wat betekent in die scenario’s de hoogte van de bij te dragen subsidies?

Conclusie

Er wordt een monument aan de buitenzijde verminkt en er worden bouwtechnische risico’s genomen. Dit enkel om een huurder, die als culturele instelling op termijn vrijwel onmogelijk zijn huur zal kunnen opbrengen, te voorzien van extra toegang en faciliteiten. Onder het mom van duurzaamheid wordt deze verbouwing gerechtvaardigd. Die beslissing met extra- en terugkerende kosten is onverantwoord, evenals het huisvesten van het Museum Dorestad aldaar.

Schil met Pit
www.schilmetpit.nl

aanbouw stadhuis 2020

(Artist impression van de aanbouw, getekend door architectenbureau)

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha