Wijk bij Duurstede, 15 juli 2017. Maakte in december 2016 D66 nog goede sier met een motie over compensatie van precario, in de laatste raadsvergadering blijkt er weinig over te zijn van het unanieme akkoord van de raad. De motie werd met maar liefst 10 stemmen tegen en slechts 7 stemmen voor (VVD,CDA,BBnu,D66), verworpen. Concreet, U als inwoner mag nog tot 2021 dokken.

Landelijk waren ook de linkse partijen voorstander van het opheffen van precario (wetsbesluit is reeds goedgekeurd) op ondergrondse leidingen en doorbelasting hiervan aan inwoners om te begrijpen redenen:

  • Belasting heffen op een basisbehoefte als water is onredelijk;
  • In Nederland zijn waterbedrijven publiek, het is dan onredelijk om die publieke nutsfunctie door een andere publieke instantie, een gemeente, te laten belasten.
  • Niet elke gemeente heft, in het verzorgingsgebied van Vitens zijn er slechts 4 gemeenten die heffen en de landelijke politiek is er al meer dan 10 jaar van overtuigd dat de belasting oneigenlijk is.

Lokaal zijn het juist de linkse partijen, die tegen deze motie stemden, “omdat we het geld hard nodig hebben”. Dat er onvrede is bij de inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede over de relatief hoge woonlasten, immers gemeente Wijk staat op de tweede plaats in de provincie Utrecht qua woonlasten zelfs zonder deze precario, werd door een enkele partij verwoord. Onwetend als men is, gingen de raadsleden mee met de argumentatie van de wethouder om een compensatie te onderzoeken middels de rioolrechten en afvalstoffenheffing.

D66 maakte het de wethouder ook wel makkelijk: ze verzochten in de motie om een vast bedrag in mindering te brengen op de OZB of verlaging van de OZB. Moet je niet mee aankomen bij socialisten, de minima en huurders hebben hier niets aan en daar kan geen argument tegenop.

De toezegging van de wethouder is dubieus. Hij moet als geen ander weten dat de wet het niet toestaat opbrengsten van de rioolheffing voor andere zaken te gebruiken dan voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. Op 19 april 2016 heeft de raad op dat punt ook zitten slapen of is onwetend, men ging akkoord om uit de opbrengst van de rioolheffing het onkruid te bestrijden.

en wel voor een bedrag van € 40.200. Wat is er makkelijker om de wet nog een keer te overtreden om deze motie af te wentelen, de raad is toch onwetend en vraagt niet door naar de haalbaarheid van zijn suggesties. Voor de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten geldt dat de opbrengsten niet meer dan kostendekkend zijn. Het is een gemeente Wijk bij Duurstede niet toegestaan om met beide belastingen winst te maken om daarmee andere gemeentelijke taken te financieren. Een ‘compensatie’ vanuit deze belastingen is alleen mogelijk als er reëel lagere kosten zijn.

De indiener van de motie, D66, verklaarde de motie te willen terugtrekken omdat Vitens een lager bedrag zou gaan belasten en de extra inkomsten toch maar een tijdelijke maatregel zijn. Niet echt doorbijtertjes bij deze partij. Ook al is de crisis voorbij en de noodzaak van deze maatregel allang achterhaald, U als inwoner van de gemeente Wijk moet het maar doen met deze weifelende politici én hoge woonlasten.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha