Wijk bij Duurstede, 12 september 2018. Geachte leden van het Groenberaad en lezers van ditiswijk.nl.

Met veel interesse hebben we het artikel gelezen. We willen jullie, maar vooral ook de lezers enkele feiten en achtergronden meegeven.

Met 8 lokale boeren hebben we ervoor gekozen om te investeren in kringlooplandbouw en opwekking van duurzame groene energie. Wij willen voedsel produceren op de meeste efficiënte, diervriendelijke en milieuvriendelijke wijze. We verbeteren gezamenlijk de voedselkringloop door zuiniger om te gaan met mineralen, de bodem en door de emissie van CO2 en methaan te beperken. Middels het oprichten van een biovergister kunnen we lokaal deze voedselkringloop verbeteren en een bijdrage leveren aan de lokale doelstellingen voor de opwekking van duurzame groene gas.

Mestverwerking in Nederland is een wettelijke verplichting, daar ontkomen we in Wijk bij Duurstede ook niet aan. Er moet dan wel een plekje zijn waar dat kan. Er zijn dan 2 keuzes: iedereen gaat het zelf verwerken of het wordt ergens (op lange afstand) centraal verwerkt. Het initiatief in Cothen is een combinatie hiervan, namelijk 8 lokale gezinsbedrijven die zich gezamenlijk ingezet hebben om de verplichte mestverwerking in een lokaal collectief op te pakken. Met daarbij als doel: voldoen aan de wetgeving in NL en de productie van duurzame energie. Dat er een bepaalde omvang voor nodig is, is begrijpelijk en komt voor in alle bedrijfstakken.

Het is jammer dat er geschreven wordt dat de aanvoer en import van co-producten niet duurzaam zou zijn en daarmee gesuggereerd wordt dat dit wordt vergroot als gevolg van dit initiatief. Door de komst van deze mestverwerking wordt er niet meer co-product geïmporteerd dan nu, want dit product is er immers al.

Neem nu bijvoorbeeld cacaodoppen, wie lust er geen chocola? Maar bij de productie hiervan ontstaat wel afval in de vorm van doppen. Wat is er nu op tegen als deze verwerkt word en dit nog eens energie oplevert?

De verwerkingscapaciteit is met de vergunning van 2017 gemaximaliseerd op 90.000 ton per jaar, door de onlangs verkregen vergunning is de capaciteit hetzelfde gebleven, alleen de verhouding mest en co-producten is gewijzigd. Dit met als doel een hogere energieproductie in dezelfde opzet. Eigenlijk een versie 2.0. Hiermee blijft het een lokaal/regionaal project. In de Kromme Rijnstreek is er voldoende mest voorhanden en zijn er voldoende afzetmogelijkheden voor de dikke fractie en het mineralenconcentraat (natuurlijke kunstmestvervanger).

Het gebouw hoeft hiervoor niet te worden vergroot, daarom heeft de Provincie hiervoor een milieuneutrale vergunning afgegeven. Met andere woorden: met de voorgestelde wijziging – veranderen van de verhouding mest en co-producten- zijn de gevolgen / emissies naar de omgeving neutraal. Qua transportbewegingen kunnen we opmerken dat de energieproductie in de vorm van "groengas" – dit is opgewerkt biogas tot aardgaskwaliteit- via de gasleiding gaat en niet via vrachtwagens.

De biogasinstallatie wordt aansluitend en achter de gebouwen van ''Van Dijks Opslag" gebouwd, de gebouwen worden omzoomd door bomen en ander landschappelijk groen, zoals in het bestemmingsplan en bijbehorende landschappelijk inpassingsplan verbeeld.

Wat betreft de twijfel over toezicht, controle en transparantheid willen we graag in gesprek blijven met de omgeving en ieder andere geïnteresseerde. We kunnen nu nog niemand uitnodigen maar dit zal te zijner tijd zeker gebeuren. Iedereen is dan welkom om te komen kijken. Bij de ingebruikname zal de installatie 24/7 bewaakt worden Er zal een plantmanager worden aangesteld die voor een efficiënt draaiende installatie zal zorgen. Vooraf wordt de installatie met al haar processen opgenomen in een erkend veiligheids- en kwaliteitsplan, waarop diverse controlerende instanties toezicht zullen houden. Overigens zijn al deze onderwerpen vastgelegd in de vergunningvoorschriften met daarbij een verplicht controle- en meetprotocol.

Gesteld wordt dat er risico's bestaan op een toename van de belasting op het milieu. Dit is een open deur want risico's zijn er overal en altijd. Om risico's te voorkomen of te beperken is in NL het proces van vergunningverlening. Deze is doorlopen en hierin worden juist al dit soort risico's zoals geluid, geur en lucht uitvoerig beschreven, berekend, getoetst en beoordeeld. Men mag er vanuit gaan dat als een overheid een toestemming verleend, deze zorgvuldig beoordeeld is en daarmee de risico's aanvaardbaar zijn.

Bij het ontwerpen van deze biogasinstallatie is goed geluisterd naar de signalen die de omgeving heeft geuit. Met name werd gevreesd voor stank. Daarom is er voor gekozen om de vooropslag van mest en co-producten inpandig te situeren en de lucht via een industriële luchtwasser te laten reinigen voordat dit in de buitenlucht komt. Ook het lossen van drijfmest zal gesloten gebeuren door een dampretour systeem, vergelijkbaar als bij het tankstation. Op deze manier worden eventuele geuremissies bij de bron aangepakt.

We produceren straks groen gas voor circa 3000 huishoudens, hebben op onze weilanden geen kunstmest meer nodig, kunnen we de planten voeden met onze eigen organische mineralen en kunnen we zo een duurzame kringloop creëren. Op deze manier kunnen we duurzaam voedsel en energie produceren, hoe mooi is het als dit gaat lukken in Wijk bij Duurstede!!

Juist milieugroeperingen zouden erg enthousiast moeten worden van dergelijke lokale initiatieven, want de energietransitie, de realisatie van klimaatdoelen en het verbeteren van de kringlopen moet van onderaf uit de samenleving en van de ondernemers komen.

Tot slot, wij als Groene energie Kromme Rijn en Heuvelrug BV hebben meerder informatieavonden en excursies gehouden voor belangstellenden. Ook hebben we de Werkgroep Groenberaad benadert en uitgenodigd voor een gesprek, echter wilde zij eerst de met berichtgeving de publiciteit zoeken met haar standpunt voor zij met ons in gesprek gaan. Dit is jammer en een gemiste kans, want praten doe je met anderen en niet over anderen. En zeker niet via de krant.

Zijn er vragen of anderszins, neem gerust contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Groene energie Kromme Rijn en Heuvelrug BV

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha