Cothen, 5 september 2018. De Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede, behartigt de belangen van groen, landschap en natuur in de gemeente. Er zijn bij ons vragen en zorgen over de vergunningen voor de co-vergistingsinstallatie bij Cothen. Hieronder staat een samenvatting van de brief die wij gezonden hebben aan de leden van GS provincie Utrecht, college B&W Wijk bij Duurstede en de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). De oorspronkelijke versie met alle vragen kunt u vinden op de site van de VNMW.

Onze grootste zorg is: komen we straks niet bedrogen uit als het milieu, incl. duurzaamheid en gezondheid gaan lijden onder de besluiten die nu genomen worden over deze vorm van energieproductie, die zich stap-voor-stap ontwikkelt tot een grootschalig project van bovenlokaal niveau?

1. Vragen over de relatie met de duurzaamheids-, milieu- en klimaatdoelstellingen

Intensieve veehouderij in Nederland is afhankelijk van minerale import (veevoer). Over de gehele keten gezien is de in- en export van mineralen dus niet in balans. Dit is niet duurzaam. Mestvergisting levert hier geen positieve bijdrage aan.

Naast mest zijn er andere afvalstoffen nodig voor de energieopwekking. Hoe meer co-substraat hoe hoger de energieopbrengst. Een co-vergister met een groot aandeel CCM, agroresiduen, glycerine, oliën en vetten, cacaodoppen, e.d. om productiever energie op te wekken is evenmin duurzaam, omdat veel afvalstoffen moeten worden ingevoerd in het Kromme Rijngebied. Aanvoer en import van co-producten is niet duurzaam.

2. Procedurele vragen

De verwerkingscapaciteit van de co-vergister was bepaald op 36.000 ton mest per jaar (27 januari 2015 ). Het plaatje ziet in 2017 plotseling anders uit: Dan wordt een verwerkingscapaciteit van 90.000 ton per jaar aangevraagd, en het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan. Middels een omgevingsvergunning kan de gemeente afwijken van het bestemmingsplan. De gemeente geeft een verklaring af van geen bezwaar. En nu ligt er een aanvraag om efficiënter te kunnen draaien en het aandeel co-producten te mogen verhogen tot max 49 % i.p.v. 5%. Er is meer vooropslag nodig, meer tanks en waarschijnlijk meer vervoerscapaciteit. Wij stellen een aantal vragen over zorgvuldigheid, verantwoording, toezicht en de rol van ons gemeentebestuur.

3. Vragen over de vergunningaanvraag en voorschriften aan de provincie en RUD

De toename van co-producten, dikke fractie en CO2 opslag heeft meer opslagcapaciteit nodig. Dit wordt inpandig opgelost met acht extra opslagtanks, kelders en calamiteitenopslag. De CO2 wordt vaker afgevoerd. Aan- en afvoer van de transporten zouden binnen de marges vallen. Er komt een kleine verandering van soort en maat van de transportmiddelen. Er wordt in het weekend doorgereden (365 dagen per jaar).

4. Toezicht en controle

Er is bij ons twijfel over voldoende en onafhankelijk toezicht en controle op de bedrijfsprocessen en de veiligheid. Het transparant maken van de processen binnen een inrichting geeft het bevoegd gezag handvatten om een adequaat oordeel te kunnen geven over de beheersing van de milieurisico's. Gebrek aan toezicht en handhaving geeft een groot risico.

5. Milieubelasting

Risico’s bestaan op toename van belasting van het milieu. Geluid, stank, water-, bodem- en lucht vervuiling liggen op de loer. Het stiltegebied en de NNN-gebied zone loopt langs de flank van de co-vergister en Cothen ligt op slechts 385 meter afstand, de kern van Cothen ligt 605 meter ervandaan. De kans op calamiteiten met schadelijke gevolgen voor de omgeving, zowel de gezondheid en het milieu, bestaat.

Er is geen voortgangskennis als er geen nulmetingen zijn gedaan van de huidige milieu- en omgevingsgegevens: zowel water-, bodem- als luchtkwaliteit als hinder op gebied van geur en geluid.

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunningvoorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Wij vragen om aanscherping, concretisering grensoverschrijding, voldoende metingen, controle en openbaarmaking.

Werkgroep Groenberaad
Henny Olthof,
coördinator Vereniging Natuur en Milieu, IVN afdeling Wijk Bij Duurstede

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha