Zoeklocatie woningbouw “Zuidwijk” en “de Geer III” (2)

Wijk bij Duurstede, 6 september 2016. Rond de tachtig belangstellenden namen vanavond rond 19.30 uur plaats op de publieke tribune van de raadszaal om het agenderingsverzoek van het CDA en de SP over het inwisselen van de uitbreidingslocatie ‘de Geer III’ tegen locatie ‘Zuidwijk’ bij te wonen.

Insprekers

Zes vertegenwoordigers van inwoners, ondernemers en/of belangenorganisaties hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de vertegenwoordigers van de verschillende fracties en wethouder toe te spreken. De sprekers zetten uiteen waarom zij tegen de voorkeur van het college zijn om in de te herijken Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie(PRS) woningbouw te voorzien in ‘Zuidwijk’ in plaats van de ’De Geer III’. Verschillende sprekers gaven aan mee te willen denken met kennis en kunde met het college en de gemeenteraad aan de uitwerking van een definitieve versie van de gemeentelijke zienswijze op de PRS waarbij de voorkeur uitgaat naar ‘de Geer III’. Allen kregen een applaus vanaf de publieke tribune.

Portefeuillehouder

Wethouder Marchal nam de portefeuille van wethouder Burger waar die met vakantie is omdat Burger als loco-burgemeester tijdens de vakantie van de overige college leden in de gemeente was. Marchal: “De communicatie over dit onderwerp was onhandig en het college betreurt dat dit zo is gelopen”. Dat de gemeenteraad informatie is onthouden, zoals enkelen betoogden, bestreed Marchal door te verwijzen naar de memo’s gestuurd door het college aan de raad over dit onderwerp en de unanieme besluiten die de gemeenteraad heeft genomen waaronder het recentelijk gelegde voorkeursrecht op de gronden ‘Zuidwijk’ en ‘de Geer III’.

Statenleden

Na het vraag en antwoord spel tussen de politieke partijen en wethouder werd de balans opgemaakt door de voorzitter. De wethouder zegde de wens van de fracties toe dat in de concept PRS welke al naar de provincie is gestuurd ‘Zuidwijk’ wordt vervangen door ‘de Geer III’. Een matrix met de voor en nadelen van beide zoeklocaties en de nog te ontvangen onderliggende onderzoeken zal duidelijk moeten maken waar de gemeenteraad in het 1e kwartaal van 2017 voor gaat kiezen: ‘De Geer III’ of ‘Zuidwijk’. Vlak voor 21.00 uur net voor het sluiten van de vergadering riep Marchal de fracties en belangstellenden op om statenleden van de Provinciale Staten van hun politieke voorkeur te bewerken zodat de provincie voor de keuze van de politieke partijen en de belangstellenden gaat: ‘de Geer III’. 

Lees ook: