Zoeklocatie woningbouw “Zuidwijk” en De Geer III

Wijk bij Duurstede, 31 augustus 2016. In februari 2015 heeft de gemeente opnieuw het voorkeursrecht gelegd op gronden in De Geer III en ‘Zuidwijk’ (een derde locatie ten noorden van de Graaf van Lynden van Sandenburgweg (achter het brandstofverkoopstation, was afgevallen). Op 8 september 2015 heeft de gemeenteraad deze procedure (unaniem) goedgekeurd.

Herijken Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS)

Gisterenavond werd tijdens een inloopavond aan ongeveer veertig belangstellenden verteld dat de gemeente op 31 mei de PRS van de provincie had ontvangen. Het college moest (conform procedure) binnen zes weken haar zienswijze (bezwaar/veranderingen) aangeven bij de provincie. Zij heeft dit gedaan, met als voorkeur om 250 woningen te bouwen op ‘Zuidwijk’. Het college heeft aangegeven bij de provincie dat de gemeenteraad hier nog wel wat van moet vinden. De aanwezige ambtenaren vertelden dat er onvoldoende tijd was om de zienswijze van het college vooraf met de gemeenteraad te delen en de inwoners te informeren. Op de vraag waarom het college geen uitstel heeft gevraagd bij de provincie zodat eerst de gemeenteraad en inwoners konden worden geïnformeerd kwam geen antwoord.

Woonvisie

De PRS die nu herijkt wordt gaf ruimte voor ongeveer 750 nieuwbouwwoningen in de periode 2016-2021, in bestaand stedelijk gebied. Daarnaast was De Geer III weergegeven als uitleglocatie met 250 woningen waar het college nu voor ‘Zuidwijk’ kiest. In de woonvisie van de gemeente is te lezen: “Bij een gunstige economische ontwikkeling is de woonbehoefte berekend op 125 woningen per jaar in verschillende prijssegmenten.” De vraag wanneer de 250 woningen in ‘Zuidwijk’ zouden zijn gerealiseerd de gemeente toch naar De Geer III gaat om te bouwen werd niet ontkennend beantwoord. Op de vraag wanneer er de aankomende 10 jaar op De Geer III 1250 woningen worden gebouwd het omleggen van de N-229 nog te duur zou zijn werd geantwoord dat daar geen onderzoek naar is gedaan. Ter verduidelijking werd aangegeven dat de provincie ongeveer vier jaar vooruitkijkt.

Eigendom

Na goedkeuring van de gemeenteraad van het gelegde voorkeursrecht op ‘Zuidwijk’ en De Geer III werd een perceel grond aan de Middelweg-Oost, grenzend aan de gemeentewerf, aan de gemeente te koop aangeboden. Het perceel is bij besluit van het college d.d. 5 juli 2016 aangekocht. De gemeente bezit ook een stuk grond, manege bij rotonde Geerweg, van De Geer III.

Gemeenteraad

De veertig belangstellenden werden door de aanwezige ambtenaren doorverwezen naar de politieke partijen wanneer zij nog invloed willen uitoefenen op de besluitvorming over de uitbreidingslocatie die nog vastgelegd moet worden in de PRS. Het onderwerp staat voor 6 september op de gemeenteraadagenda. De zienswijze van de gemeenteraad moet op 10 september bij de provincie liggen. 

Lees ook: