Sociale huisvesting en vergunninghouders

[UPDATE]Wijk bij Duurstede, 9 mei 2016. Per 1 februari is het akkoord tussen Het Rijk en Vereniging Nederlandse Gemeenten(VNG) ingegaan waarin is vastgelegd dat het Rijk de realisatie en verhuur van (tijdelijke) huisvesting aan vergunninghouders stimuleert en hier financieel aan bijdraagt.

 

Tijdelijke huisvesting

Tijdens een persbijeenkomst met het college in december 2015 werd door burgemeester Poppens aangegeven dat eind februari 2016 het college goed inzicht zou hebben in de vorm van deze tijdelijke huisvesting, de locaties en wat deze opvang de gemeente financieel gaat kosten.

Zorgvuldigheid

Om geen extra druk op de bestaande huisvestingswachtlijsten te veroorzaken zouden alternatieve manieren van huisvesting worden onderzocht liet het college in december 2015 weten. Eind januari liet de gemeente weten dat een toegezegde vervolg persbijeenkomst niet doorging: “Om zorgvuldigheid te betrachten en alle betrokken partijen voldoende te horen hebben we meer tijd nodig. De verwachting is dat er over een aantal weken een voorstel naar het college kan, die daar dan na de voorjaarsvakantie over beslist” was te lezen in de mail van de gemeente.

Voortgang

Een week na de voorjaarsvakantie heeft de redactie navraag gedaan over de voortgang van de onderzoeken. De gemeente liet weten: “De twee werkgroepen (huisvesting en begeleiding/participatie) hebben hun werk gedaan en hun bevindingen en aanbevelingen aan het college gepresenteerd. Naar aanleiding hiervan heeft het college gevraagd om nog een en ander verder uit te zoeken/werken. Het verhaal is dus nog niet compleet, en kan daarom ook nog niet naar buiten”.

Vragen

In de derde week van april heeft de redactie de gemeente dertien vragen gesteld m.b.t. het tekort aan sociale huurwoningen en de wachtlijsten in combinatie met vergunninghouders. Na enkele dagen kwam er een antwoord op de eerste vijf vragen:

  1. Hoelang moeten gegadigden (anders dan vergunninghouders) gemiddeld op dit moment op de wachtlijst staan om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning?
   • Over 2015 was dat gemiddeld 5,9 jaar.
  2. Hoeveel gegadigden (anders dan vergunninghouders) staan er nu ingeschreven als woningzoekende voor een sociale huurwoning?
   • In 2015 waren dat 1.673 actief (via Woningnet) woningzoekenden, waarvan 266 uit Wijk bij Duurstede. 80% van de actief woningzoekenden behoort tot de primaire doelgroep (mensen met de laagste inkomens).
  3. Hoeveel woningen zijn in het eerste kwartaal van 2016 toegewezen aan gegadigden (anders dan vergunninghouders) die op de wachtlijst sociale huurwoningen stonden?
   • In het eerste kwartaal zijn 24 woningen toegewezen aan gegadigden anders dan vergunninghouders en 4 aan vergunninghouders.
  4. Wat was de gemiddelde wachttijd dat deze gegadigden (anders dan vergunninghouders) op de wachtlijst hebben gestaan?
   • Daar hanteren wij geen cijfer voor. De achtergrond bij de wachttijd verschilt per persoon en woningzoekenden hoeven hun persoonlijke reden niet kenbaar te maken. Sommige mensen hebben acuut een woning nodig en dan maakt het hen niet of minder uit welke woning zij toegewezen krijgen. Anderen sparen inschrijftijd op tot de voor hen ‘ideale woning’ wordt aangeboden.
  5. Hoeveel woningen zijn in het eerste kwartaal van 2016 toegewezen aan vergunninghouders?
   • De 15 vergunninghouders die in het eerste kwartaal zijn gehuisvest zijn op vier adressen in de gemeente gaan wonen. Twee van deze woningen waren al eerder aan een vergunninghouder toegewezen, dit betreft gezinsherenigingen. Er zijn dus 2 nieuwe toewijzingen aan vergunninghouders geweest in het eerste kwartaal van 2016.
  6. Wordt in de periode van 2016-2020 de in het woningbouwprogramma van de gemeente voorziene 35% sociale woningbouw gehaald?
   • Ja
  7. Is er inzicht in de financiële consequenties voor de gemeente om de voorziene 60 vergunninghouders te huisvesten?
   • Neen in de totaal geschatte kosten wel.
  8. Hoe hoog zijn deze kosten?
   • Inclusief de woningen voor de mensen op de wachtlijst bedragen de kosten twee miljoen euro voor de bouw van de woningen. De financiële middelen komen uit een meevaller in het sociale domein.
  9. Wat is het percentage dat de Rijksoverheid bijdraagt aan het huisvesten van vergunninghouders t.o.v. de gemeente?
   • Antwoorden worden nog gemaild.
  10. Waar worden de locaties van de tijdelijke huisvesting voor vergunninghouders gerealiseerd?
   • Wordt bekend gesteld nadat inwoners zijn geïnformeerd en de gemeenteraadvergadering van 24 juni.
  11. Wordt er tijdelijk huisvesting gerealiseerd voor gegadigden (anders dan vergunninghouders) die op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staan?
   • Ja
  12. Hoeveel tijdelijk huisvesting wordt er gerealiseerd voor gegadigden (anders dan vergunninghouders) die op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staan?
   • De verhouding tussen woningzoekenden op de wachtlijst en vergunninghouders zal rond de 75/25% liggen
  13. Hoeveel tijdelijk huisvesting wordt er gerealiseerd voor vergunninghouders?
   • Zie 12

Update na antwoorden

Maandag 2 mei ontving de redactie een reactie van de gemeente: “De projectleider en de wethouder geven beiden aan dat het beantwoorden van de overige vragen nu nog niet mogelijk is. Er is namelijk een voorstel voor het college in voorbereiding hierover. Als het college hierover een besluit heeft genomen, roepen wij de pers weer bij elkaar voor een persgesprek. Als alles volgens planning verloopt zal het persgesprek in de loop van volgende week plaatsvinden”. Zodra de overige antwoorden op de openstaande vragen zijn ontvangen zal het artikel worden geupdate.

Lees ook: 

17 dec 2015 Twintig vergunninghouders meer in 2016?