Blog: SP vraagt om goed beleid bij vluchtelingenopvang

SP Logo

SP Logo

Wijk bij Duurstede, 28 september 2015. De SP-fractie heeft een flink aantal vragen gesteld over de opvang van vluchtelingen (statushouders) in Wijk. “De problemen voor de vluchtelingen in de landen waar zij vandaan komen zijn groot. Wij hebben dan ook begrip voor het feit dat veel mensen proberen te vluchten. Maar opvang moet goed gebeuren, met aandacht voor goede begeleiding. En we moeten oppassen dat de gewone woningzoekenden niet de dupe worden, net als de mensen die op zoek zijn naar werk,” laat fractievoorzitter Jeroen Brouwer weten.

De gemeente heeft een behoorlijke taakstelling wat betreft het onderdak bieden aan vluchtelingen met een erkende status. “Het gaat op dit moment om ruim 40 mensen per jaar voor Wijk bij Duurstede. De verwachting is overigens dat de stroom vluchtelingen de komende tijd alleen maar zal toenemen,” voegt SP-raadslid Hans Pouw toe. Wie zich volgens hem verdiept in alle kapot gebombardeerde plaatsen in het Midden-Oosten en de grote onderdrukking en doodsbedreigingen die daar en op sommige andere plekken spelen, komt al snel tot de conclusie dat vluchten een voor de hand liggende oplossing is. “Dat was overigens gedurende de Tweede Wereldoorlog in ons land niet anders,” aldus Pouw.

“Waar wij als SP tegenaan lopen is het niet goed en doordacht durven oplossen van dit probleem op Europees en Nationaal niveau. Een en ander moet namelijk in samenhang gebeuren, met oog voor de korte en lange termijn. Ons voorstel is daarom om op regionaal niveau en met de Vereniging Nederlandse Gemeenten afspraken te maken,” laat SP-fractievoorzitter Brouwer weten.

Zelf ziet de partij best wel mogelijkheden om ook in Wijk extra opvang te regelen. Pouw: “Maar wat belangrijk is, zijn voldoende betaalbare woningen. De druk op de woningmarkt is al groot. We zien een toename van urgent woningzoekenden en de wachttijden voor een betaalbare huurwoning lopen op. Er dient goed draagvlak te zijn en te blijven bij bestaande inwoners voor de opvang van vluchtelingen. Oftewel: de mensen die soms al lang moeten wachten op een betaalbare huurwoning mogen hiervan niet de dupe zijn. ”

Brouwer vult hem aan: “Wij willen dit punt landelijk geagendeerd zien en dus moeten we als regio een vuist maken. Kunnen woningstichtingen en gemeenten richting Rijk laten weten dat meer middelen nodig zijn om de vluchtelingenopvang structureel te regelen? Niet alleen als het gaat om woningen, maar ook om goede begeleiding. Het is mooi dat er gekeken wordt naar tijdelijke opvang, maar straks hebben deze mensen een verblijfstatus en dienen ze permanent ondergebracht te worden, vaak met een gezinshereniging. Kortom, er dienen extra betaalbare huurwoningen te worden gerealiseerd.”

Er wordt op dit moment gewerkt aan de lokale woonvisie en het woningbouwprogramma voor de komende jaren. “We verwachten dat deze problemen worden meegenomen. Ook is er zorg wat betreft de begeleiding door organisaties als vluchtelingenwerk en de Regionale Sociale Dienst. De mensen niets kunnen bieden, zal enkel problemen veroorzaken. Kortom, er moeten extra vrijwilligers worden geworven en ook hier geldt: Pas op verdringing van de werkzoekenden uit eigen land. Dit vraagt om aandacht voor alle aspecten die spelen,” besluiten de twee SP-ers.