Ontwikkeling van winkelgebieden

logo gemeente politiek

logo-gemeente-politiek

Wijk bij Duurstede, 14 oktober 2013. Voorafgaand aan de besprekingen in de raad over de planontwikkeling van het winkelgebied Rijnvallei heeft de SP alle juridische mogelijkheden voor aanpassingen van het plan opgevraagd bij de wethouder?

Mogelijkheden

In het antwoord van de wethouder is te lezen dat de gemeenteraad 3 juridische mogelijkheden heeft om de planontwikkeling aan te passen:

 • Optie 1:
 • bestemmingsplan niet vaststellen.
  • Gevolg: het geldende bestemmingsplan blijft intact met daarin de mogelijkheid voor een supermarkt van 2000 m2 (bruto oppervlakte; inclusief depot, kantoorruimte e.d.).
  • Wat gebeurt er? De eigenaar van de locatie AgruniekRijnvallei vraagt bij niet vaststelling door de gemeenteraad per direct een omgevingsvergunning aan welke past in het bestemmingsplan heeft hij laten weten in een gesprek met wethouder Peek en wethouder Burger deze zomer. Deze moet verleend worden.
 • Optie 2:
 • bestemmingsplan ongewijzigd vaststellen
  • Gevolg: het nieuwe bestemmingsplan wordt van kracht met daarin de mogelijkheid voor een supermarkt van 2000 m2 op een andere plek op het Rijnvalleiterrein.
  • Wat gebeurt er? De eigenaar van de locatie AgruniekRijnvallei vraagt een omgevingsvergunning aan zodra het bestemmingsplan rechtskracht heeft. Deze moet verleend worden.
 • Optie 3: bestemmingsplan gewijzigd vaststellen
  • Gevolg: de bouwmogelijkheden voor de supermarkt worden teruggedrongen.
  • Wat gebeurt er? Voor AgruniekRijnvallei is het volledig onbespreekbaar dat de supermarkt een kleinere oppervlakte krijgt. Dat heeft de eigenaar in een gesprek deze zomer met wethouder Burger en wethouder Peek laten weten.

Gevolgen aanpassingen

Afhankelijk van de keuze die de raad gaat maken kan er een juridisch steekspel ontstaan met de eigenaar van de locatie. De wethouder verwijst in zijn antwoord naar reeds bestaande jurisprudentie van de Raad van State over soortgelijke procedures. Het voert te ver om deze uitleg hier te publiceren.

Inspraakprocedure

De SP wil weten of de inspraakprocedure en meer specifiek de kritiek van ondernemers uit de binnenstad, de Heul en de Horden – nog invloed op bovengenoemde planontwikkeling? Het antwoord van de wethouder luid:

“De standpunten van betrokkenen zijn duidelijk. Gezien het intensieve voortraject is het waarschijnlijk dat de zienswijzen geen verrassingen gaan opleveren, ieders standpunten zijn bekend. Dit weerhoudt belanghebbenden niet om zienswijzen in te dienen. In theorie kunnen zienswijzen nieuwe inzichten aandragen. Die zullen dan in de overweging van het college worden meegenomen. Wel wijzen wij er op dat zienswijzen onder de noemer “onwenselijke concurrentie” op basis van jurisprudentie naar onze mening juridisch geen stand zullen houden”.

Verkeersbelasting rotonde

De rotonde Voorwijk wordt zwaarder belast als het winkelgebied Rijnvallei en garage en tankstation van de Kerkhof daar worden gerealiseerd de SP wil weten of de rotonde deze verkeersdrukte aan kan?

“Bij de uitwerking van het plan voor de locatie AgruniekRijnvallei is de belasting van de rotonde meegenomen. De capaciteit van de rotonde is voldoende om de eventuele extra verkeersbelasting als gevolg van de verplaatsing van garage en tankstation van Van Kerkhof op te vangen. De verkeersbelasting op de rotonde zal naar verwachting ook niet toenemen door de verplaatsing van het garagebedrijf” antwoord de wethouder.

Vernieuwen

Op de vraag of de ondernemers in de binnenstad, de Heul, de Horden en op Rijnvallei straks een gelijkwaardige uitgangspositie om te vernieuwen en klanten te binden krijgen antwoord d wethouder: “Uit de Structuurvisie Detailhandel 2013 blijkt dat het college vindt dat er een goede balans moet zijn tussen binnenstad, buurtwinkelcentra en de locatie AgruniekRijnvallei met name als het gaat om de oppervlaktes van supermarkten.

De gemeente vindt het daarom wenselijk om per buurtwinkelcentra 1 supermarkt van een groter oppervlak dan het huidige metrage toe te staan en is bereid om hiertoe in principe planologische medewerking te verlenen. De gemeente wil zich samen met winkeliers/ondernemers, vastgoedeigenaren en consumenten inspannen om de detailhandelsstructuur in Wijk bij Duurstede aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken. Met respect voor rolverdeling en verantwoordelijkheden. Dat wil zeggen dat de gemeente zorgt voor coördinatie en het scheppen van voorwaarden, zoals: bereikbaarheid, parkeren, infrastructuur en openbare ruimte. Daarnaast regelt de gemeente via het bestemmingsplan waar welke detailhandel mogelijk is.

Winkeliers/detaillisten vervullen zelf natuurlijk ook een belangrijke rol: zij proberen huidige klanten en toekomstige klanten aan zich te binden en investeren daartoe in hun winkel, producten en doen aan marketing. Eigenaren van winkelpanden moeten ervoor zorgen dat hun commercieel vastgoed rendeert: dat is alleen mogelijk op basis van professioneel onderhoud en beheer en door het doen van de juiste investeringen.

Binnenstad versterken

De SP wil weten van de wethouder of er al daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan de plannen om de economische positie van de binnenstad te versterken en dreigende leegstand van winkels en het sterk teruglopen van voorzieningen tegen te gaan?

“In de Structuurvisie Detailhandel 2013 zijn diverse acties opgenomen voor het versterken van de binnenstad, zoals:

 • het doen van een imago-onderzoek,
 • het uitvoeren van een sterkte-zwakte analyse van de hoofdstraten,
 • het verbeteren van de verbinding tussen stad en water
 • het professionaliseren van de weekmarkt. “

laat de wethouder weten.

De Structuurvisie Detailhandel wordt de raad ter voorbespreking aangeboden op 29 oktober 2013 en ter vaststelling op 19 november 2013.