Detailhandel geïnformeerd?

120705-detailhandel001Informatiebijeenkomst concept-structuurvisie detailhandel in Gouden Leeuw/Foto's: Marien Stoel

120705-detailhandel001

Wijk bij Duurstede, 6 juli 2012. De gemeente heeft door een adviesbureau een concept-structuurvisie detailhandel laten opstellen. Deze visie beschrijft voor de lange termijn (10 tot 15 jaar) hoe het winkelbestand er in de gemeente uit zou moeten gaan zien. Gisterenavond werd een bijeenkomst gehouden om ondernemers en winkeliers te informeren over de inhoud en de achtergronden van deze concept-structuurvisie. Het informeren van de aanwezigen kwam niet goed op de voorgrond omdat de door het adviesbureau gehanteerde gegevens veel onduidelijkheid opriep en dit als onderwerp steeds weer naar voren kwam.

Handtekeningen

Bij de start van de avond overhandigde Bea Kokje (Ton’s Bloemenshop) 4443 handtekeningen aan wethouder Peek van mensen die vinden dat winkelcentrum ‘de Heul’ behouden moet blijven op de huidige locatie. In de concept-visie is sprake van het verplaatsen van de winkels naar de locatie ‘Rijnvallei’. Peek gaf aan dit een voorstel is dat deze plannen nog goed gekeurd moeten worden conform de geldende procedures.

Presentatie concept-structuurvisie

Mevr. G. de Poorter presenteerde namens de gemeente de gegevens zoals deze door het adviesbureau zijn geproduceerd. De gegevens van het adviesbureau laten zien dat de detailhandel in de gemeente op enkele punten niet in overeenstemming is met het landelijke gemiddelde. De leverde de eerste reacties op uit de zaal over de gehanteerde gegevens die tot deze visie hebben geleid. In de concept-visie van het adviesbureau blijven uiteindelijk twee buurwinkelcentra over ‘de Horden’ en ‘de Rijnvallei’ en een een kernwinkelcentrum ‘de Binnenstad’. Nogmaals werd door Poorter benadrukt dat het hier een een concept visie betreft.

Vragen van het publiek

Rond de veertig belangstellenden konden op aangeven van voorzitter Miek de Jongh vragen stellen aan Poorter of Peek. Steeds kwam de vraag over de gehanteerde gegevens door het adviesbureau naar voren en hoe de klankbordgroep en de andere projectgroepen een advies kunnen geven en meedenken met de gemeente als de basis gegevens niet kloppen.

Reactie van ondernemers en winkeliers

Het voornemen was om voor 1 augustus een gezamelijke reactie op de concept-structuurvisie namens de ondernemers en winkeliers richting de gemeente te sturen. Nu Peek heeft toegezegd dat de gehanteerde gegeven van het adviesbureau worden gecontroleerd en de uitkomst moet worden gedeeld met de verschillende partijen(klankbordgroep) en zij tijd nodig hebben om toe een standpunt te komen zal er niet voor het einde van het jaar een voorstel structuurvisie van het college richting de gemeenteraad gaan.

120705-detailhandel002

120705-detailhandel008