Wijk bij Duurstede, 26 maart 2016. De oppositie gaat – vanwege het proces - met tegenzin akkoord met de nieuwe structuur van Stichting Wijksport. Wethouder Burger die nu trots is op de nieuwe structuur heeft zelf - vanwege falend toezicht - het financiële debacle laten ontstaan. En heeft ook door zijn gedrag het gezag van het oude Stichtingsbestuur ondermijnd. Waardoor nagenoeg alle bestuurders wegliepen. Gelukkig zijn nagenoeg alle sportverenigingen het eens met de nieuwe structuur van Wijksport en willen zich gezamenlijk inzetten om het resterende financiële tekort weg te werken.

Slepend dossier

Wijksport is een al jaren slepend dossier. De wethouder ondermijnde het gezag van stichting Wijksport door buiten de stichting om rechtstreeks contacten te leggen met verenigingen. Daarnaast heeft de wethouder onvoldoende financieel toezicht gehouden op stichting Wijksport en heeft hij de gemeenteraad te laat geïnformeerd over de slechte financiële situatie binnen Wijksport. Een dag voor de zomervakantie van 2015 werd de raad door de wethouder geconfronteerd met een financieel gat. Onder druk van een mogelijk faillissement werd de raad min of meer gedwongen om in te stemmen met een gemeentegarantie van 1.4 miljoen. Een motie van treurnis vanuit de oppositie was op dat moment een logisch vervolg.

Nieuwe structuur en extra financiële tegenslagen

Goed aan de nieuwe structuur is de vergrote betrokkenheid van de sportverenigingen bij Stichting Wijksport via de voorzitterstafel. Ook is goed dat het bestuur van Wijksport zich meer kan richten op besturen door meer betaalde menskracht voor de uitvoering. Begin dit jaar werd de raad echter geconfronteerd met een structureel moeilijke financiële situatie bij Wijksport en matige vooruitzichten

Convenant niet voor 100% ondertekend

Elf van de twaalf sportverenigingen die op Marienhoeve actief zijn hebben het convenant met de gemeente getekend. Zij gaan akkoord met de nieuwe structuur en gaan zich gezamenlijk inzetten om het resterende financiële tekort weg te werken. Ze voelen zich samen verantwoordelijk voor het sportpark en zijn solidair. Teleurstellend is dan ook dat Tennisvereniging Uitwijk niet meedoet. Hierdoor zullen de overige verenigingen zich extra moeten inspannen om het tekort weg te werken. De financiële basis wordt hierdoor nog smaller en daarmee het financiële risico groter.

Verkeerde volgorde in het proces

De volgorde in het proces staat de oppositie vooral tegen. De raad werd gedwongen een financiële reddingsactie goed te keuren, terwijl de financiële zaken binnen Wijksport duidelijk niet op orde waren. En er ook nog geen zicht was op de nieuwe structuur. Vandaar dat de oppositie met de nodige tegenzin akkoord gaat met de nieuwe structuur. De oppositie is overigens erg blij met het verantwoordelijkheidsgevoel van de 11 verenigingen die het convenant wel hebben getekend.

VVD Ed Speijer
D66 Aart van Veen
CDA Gerard Migchels
BurgerBelangenNu Wietze Smit 

Wijk bij Duurstede, 11 februari 2016. De WNL enquête is niet valide; noch correcte noch complete informatie op website. Zowel de Grontmij als WNL omarmen het progressief ramen. Om een inschatting te maken van kosten/baten voor de scenario’s en om een kostenplaatje te presenteren, worden al dan niet correcte bezoekersaantallen opgevoerd. Bezoekersaantallen en het animocijfer worden ongeveer verdubbeld vanwege de geclaimde ‘synergievoordelen’ en ‘sportief water’. Ter illustratie: werkelijke bezoekersaantallen in 2010: 45.000; uitgangspunt Grontmij: 87.000.

In een onderbouwing van bezoekersaantallen is het realistisch om uit te gaan van de werkelijke aantallen (45000) en daar een financiële raming voor op te stellen met een mogelijke prognose voor meer en minder bezoekers met inachtneming van concurrentie, faciliteiten, etc. Het financiële plaatje wat daar uitkomt moet als basis dienen voor college en raadsleden, niet een enkele drijfzand prognose van Grontmij/WNL.

Een begroting moet ook ruimte bieden voor een demografische verandering. WNL is niet transparant, de opbrengsten worden dermate overschat dat een begroot resultaat veel negatiever voor de gemeente WBD zal uitkomen en er absoluut geen reserves opgebouwd worden door dit foutieve progressief ramen.

Geen commerciële partij???

Met droge ogen wordt beweerd dat het een bad wordt op niet commerciële basis. Aan de plaatjes op WNL site is te zien dat het een KNZB 2521 (25m lang, 21 breed)bad is. Laat dat nu een gewone commerciële club zijn met een winstoogmerk. Het mooiste van deze constructie voor de KNZB en andere meebouwende commerciële partijen is dat de financiële verantwoording afgeschoven wordt naar de gemeente; cruciale onbezoldigde vrijwilligers gaan de komende 40 jaar volwaardige banen vervullen om het hoge negatieve exploitatieresultaat een beetje goed te praten. De enquête geeft al een richting aan voor het financiële zware weer, kom je er niet uit, dan is de brave Wijkenaar best wel bereid om een verhoging van de OZB te slikken. Laat nu de gemeente Wijk bij Duurstede de afgelopen jaren al flink zijn gestegen en een tweede plaats bezetten op de lijst van duurste gemeenten in de provincie!

'Tot op heden hebben erg veel mensen de enquête ingevuld', meldt WNL trots op haar site

Een enquête moet een juiste mix van respondenten hebben, met een vragenlijst onder voorstanders wordt dit niet geborgd én men doet dit met summiere en onjuiste informatie op de WNL site . De info stuurt enkel aan op het 2521 concept bad op de locatie Mariënhoeve, een andere aanbieder wordt gewoon weggezet. Met goed fatsoen is de teneur, kun je alleen maar voor WNL kiezen. Daarnaast, WNL moet er nog achter komen dat één respondent met een dynamisch IP adres de ‘enquête’ een oneindig aantal keren kan invullen. Als de enquête van een aantal politieke partijen volgens de regels heeft plaatsgevonden, (steekproef met foutmarge bepaling, doelgroep bepaling, gewenste nauwkeurigheid, etc) dan was deze valide.

Ook D66 heeft in een artikel op ditiswijk.nl opgeroepen om vooral de ‘enquête’in te vullen en de website te bezoeken omdat men daar correct en compleet geïnformeerd wordt.

Een raadslid dient onafhankelijk en kritisch te zijn, het definitieve rapport van de Grontmij (september 2011) is niet te vinden op deze site. Logisch, de conclusie van dit rapport is dat het multifunctionele zwembad een hoge investering is en duurder in exploitatie , citaat: ‘het te verwachten tekort is substantieel groter’. Voorbeelden van vergelijkbare gemeentes en prognoses worden het liefst verzwegen.

WNL en zwembaden, voel ik nu terecht nattigheid of is dit werkelijk een natte droom?  

(Naam en adres afzender bekend bij redactie)

Wijk bij Duurstede, 12 februari 2016. De discussie over het zwembad neemt heel vervelende vormen aan. Dat bleek maar weer in de lezerspost van gister, waar iemand anoniem duidelijk als doel had het burgerinitiatief van WijkZwemt de grond in te stampen. Het ergste vind ik echter dat in de vraag over een lokaal zwembad mensen niet meer openlijk voor hun mening uit durven te komen, want waar hebben we het nou over?

Inhoud

Los van de ontsporende discussie vind ik het belangrijk dat mensen weten dat het stuk van gisteren inhoudelijk niet helemaal klopt. Allereerst is het best denigrerend om de club van het burgerinitiatief consequent ‘Wijk Nog Leuker’ te noemen terwijl bekend is dat het van een veel bredere groep komt. De moeite die verenigingen als Dorestad Dolphins en GSV in het zwembadplan hebben gestoken wordt hiermee simpelweg genegeerd. Verder wordt het onderzoek van Grontmij aangehaald, dat in een heel andere context is uitgevoerd en afkomstig uit 2011. De prognose van bezoekersaantallen werd gedaan op basis van dat van Wickie de Viking en we weten allemaal dat er in dat zwembad al jaren niet meer werd geïnvesteerd, zo erg dat veel mensen niet eens af wisten van het bestaan van het Wijkse bad. Het is natuurlijk veel lastiger om te bepalen wat de bezoekersaantallen zullen zijn dan de anonieme lezer suggereerde. Zo is er over al zijn/haar argumenten genoeg te zeggen, maar het is mij niet te doen om een digitaal wellesnietesspel te beginnen.

Het belangrijkste is volgens mij dat een zwembad in onze waterrijke gemeente niet alleen een zeer gewenste voorziening is, maar ook een trekker kan zijn voor jonge gezinnen. Vorige week nog gaf wethouder Jan Burger in de krant aan dat de vergrijzing in Wijk, Cothen en Langbroek de grootste uitdaging zal worden. De uitstroom van jongeren uit onze gemeente is erg hoog en vrienden die nu gaan studeren hebben zelden plannen om terug te keren, zelfs al hebben ze hier een prachtjeugd gehad. Een zwembad kan één van de middelen zijn om onze gemeente interessant te houden voor die doelgroep. We moeten niet kijken naar de prognoses die er nu zijn, anders ziet het er slecht uit, we moeten kijken hoe we het ongelijk van die prognoses kunnen bewijzen. Juist omdat dit zo belangrijk is, wordt het vermoeiend om te zien dat onderwerpen als deze verstrikt raken in politieke en misschien zelfs persoonlijke spelletjes.

Zwembad

Maar hoe zit het nou met het zwembad? Er zijn twee opties voor een plan en er moet een keuze gemaakt worden willen we verzekerd zijn van een bad in Wijk. De verkeerde aannames van de anonieme lezer die ik heb benoemd tonen hoe weinig duidelijkheid er over de verschillen tussen deze plannen is. WijkZwemt heeft geprobeerd de mensen te informeren en het is niet verbazingwekkend dat hun info aanstuurt op het eigen plan.

Voordat we aan de inhoudelijke discussie beginnen moeten we dus weten waar we het over hebben, de gemeente zou als neutrale partij factsheets en financiële overzichten beschikbaar moeten maken voor raadsleden en inwoners. Maar laten we het bovenal toch vooral gezellig houden in Wijk en een sfeer creëren waarin iedereen zich vrij voelt om een open discussie aan te gaan over welk onderwerp dan ook. Kirsten van der Meer is een 18-jarige geschiedenisstudent, die (nog) in Wijk woont. Reacties welkom op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijk bij Duurstede, 1 februari 2016. Anders dan sommige media berichten is de keuze voor een zwembad nog lang niet genomen door de Gemeenteraad. WijkZwemt informeert u hier graag over.

Partijen:

Er zijn op dit moment 2 partijen die een voorstel voor een zwembad hebben ingediend: ZIG (Zwembad Innovatie Groep): een commerciële partij met winstoogmerk. Deze partij heeft nog NOOIT één zwembad in Nederland gebouwd. Het plan van ZIG omvat een zeer beperkt bad waar niet alle doelgroepen gebruik van kunnen maken.

WijkZwemt is GEEN commerciële partij waardoor winsten direct ten goede komen van het zwembad en de gebruikers met een belang in een goed zwembad, gezondheid en veiligheid van onze burgers. Het plan van WijkZwemt omvat een compleet bad waar alle doelgroepen gebruik van kunnen maken.

Financiering:

Ook ZIG kan geen bad bouwen voor de €20.000. Echter het juiste bedrag wil men niet noemen. De gemeente zelf een zeer hoge investering doen (ruim € 1 miljoen). ZIG zorgt namelijk alleen voor de bouw van het zwembad. Het College wuift dit bedrag weg onder het mom van een éénmalige investering, echter omgerekend over de 15 jaar is dit ook € 80.000 per jaar!! WijkZwemt biedt een bad aan dat op niet-commerciële basis wordt geëxploiteerd. Specialistische functies (badmeester, instructeurs, techniek etc.) worden door 5 vaste werknemers (professionals) ingevuld. Een deel van de noodzakelijke uren wordt ingevuld door vrijwilligers. Veel vrijwilligers hebben zich reeds aangeboden. Met de juiste hoeveelheid vrijwilligers hoeft men niet meer dan 1 - 1,5 uur per maand bij te dragen. Dit zwembad kost de gemeente ongeveer €80.000 per jaar. Een voorstel van sommige politieke partijen is een deel van dit zwembad te betalen met een verhoging van de OZB met 1%; wat een bedrag van ca. € 50.000 oplevert. Dus betaal je nu € 200 OZB dan is de verhoging slechts € 2 per jaar.

Locatie:

ZIG: De keuze van ZIG is het terrein van Het Kleine Ros (achter het huidige busstation). Alle investeringen in o.a. een volledige infrastructuur, bodemonderzoek etc. (raming ruim € 1 miljoen) moeten door de gemeente worden betaald. Een deel van de kosten kan op dit moment nog niet worden vastgesteld. Het risico (voor bijvoorbeeld archeologisch onderzoek) hiervan is veel hogere kosten en bovendien vertraging. Ook moet men rekening houden met de zogenaamde spuitzone vanwege de bestaande fruitbomen. Dit kan voor de bouw van het zwembad een jarenlange slepende zaak worden en veel vertraging opleveren. Wij refereren aan het onbewoonde huis (naast fruitteler Vernooij) aan de Graaf van Lynden van Sandenburgweg 11 (zie AD artikel http://bit.ly/1RMvEyb). Bovendien is de locatie zeer onveilig, aangezien de drukke rondweg door jong en oud moet worden overgestoken. Hier zullen dus ook extra investeringen (die nog onbekend zijn) in de verkeersveiligheid nodig zijn.

WijkZwemt: WijkZwemt wil graag op de Mariënhoeve bouwen. Hier valt enorm veel gemeenschappelijk voordeel te behalen: o.a. parkeergelegenheid, horeca, energievoorziening, veiligheid voor de kinderen, gemak voor ouders (kinderen naar zwemles brengen en zelf even sporten).

Duurzaamheid:

ZIG: Het plan van ZIG wordt slechts gedurende 15 jaar gegarandeerd. Onderdeel van dit plan is dat dit gebouw over 15 jaar in principe wordt afgebroken. Dan moet de gemeente kiezen: geen zwembad meer in Wijk of het gebouw te kopen. Dan zal wel alle apparatuur etc. vernieuwd moeten worden (dat gaat tonnen kosten) en deze kosten zijn ook niet door het College meegenomen. WijkZwemt: Het plan van WijkZwemt wordt voor 40 jaar gegarandeerd, de gemeente wordt eigenaar van het vastgoed. WijkZwemt zorgt voor de exploitatie en afbetaling van de rentelasten etc. In de beheerskosten zijn vervanging van apparatuur en onderhoud voor 40 jaar opgenomen.

Algemeen:

Als we ons realiseren dat de gemeente de afgelopen 20 jaar bijna € 200.000 per jaar heeft bijgedragen aan Zwembad Wicky de Vicking dan is het op zijn zachtst gezegd vreemd dat het WijkZwemt-scenario op de financiën wordt beoordeeld. In de discussie tot nu toe wordt totaal geen rekening meer gehouden met behoeften en wensen uit de samenleving. De afgelopen 20 jaar is maar één partij beter geworden van die financiële bijdrage, namelijk de toenmalige exploitant van Wicky de Vicking! Zij heeft namelijk veel subsidie geïncasseerd en de laatste jaren minimaal onderhoud gepleegd. Deze situatie zal in de komende jaren wederom ontstaan!

Waarom denken wij dat?

Vanwege het kleine doelgroepenbad, zullen er veel minder bezoekers komen. Hierdoor zullen o.a. de openingstijden en entreeprijzen onder druk komen te staan. Een zeer realistische mogelijkheid is dat ZIG dan al snel voor meer geld bij de gemeente zal aankloppen onder dreiging van sluiting.

Het College heeft onvoldoende onderbouwde informatie heeft over welk soort zwembad de burgers willen! De burgers hadden hierover eerst moeten worden bevraagd voordat het College een voorkeur uitspreekt. De enquête, die onlangs is uitgevoerd door de coalitiepartijen, is absoluut niet representatief voor de Wijkse samenleving. De grootte van de steekproef was onvoldoende, de vraagstelling onvoldoende specifiek om hier een betrouwbaar antwoord uit te kunnen destilleren.

WijkZwemt wil graag de gemeente overtuigen voor een bad van en voor de inwoners van Wijk bij Duurstede en niet voor de investeerders van een commerciële partij. Voor meer gedetailleerde info zie onze website. Laat uw stem horen en vul de enquête in op de website

Subcategorieën

Wij gebruiken cookies om de website te verbeteren. EU-wetgeving bepaalt dat wij u om toestemming moeten vragen. Meer weten over cookies en hoe ze te verwijderen, lees ons  privacy beleid.

  Ik accepteer cookies van deze website.
EU Cookie Directive Module Information