Wijk bij Duurstede, 19 februari 2017. Een dezer dagen valt de nieuwe Woz-beschikking in de bus of de digitale berichtenbox van de overheid heeft een nieuw bericht voor u. De waarde van deze beschikking is bepalend voor veel heffingen. Nieuw dit jaar is dat van veel woningen de Woz waarde openbaar is. Zo ook in deze gemeente kan men via het WOZwaardeloket.nl eenvoudig de waarde van de woning bekijken en controleren of de vergelijking met gelijkwaardige woningen goed is gebeurd.

Met succes bezwaar maken

Nu het vrij eenvoudig geworden is om de Woz waarde van vergelijkbare woningen te vinden, kun je ook beoordelen of bezwaar maken loont. Uit de praktijk blijkt dat ongeveer de helft van de bezwaren wordt toegewezen en de waarde werd verlaagd. De Woz waarde is van groot belang voor de hoogte van een groot aantal andere belastingen, nl. de Onroerende Zaak Belasting(Ozb), waarover straks meer; waterschapsheffing; bijtelling van het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting.; schenk- en erfbelasting. In de gemeente Wijk bij Duurstede wordt gemiddeld € 391 aan OZB betaald, in 2016 was dat 8,4% meer dan het jaar daarvoor en overschreed daarmee fors de landelijke norm. De totale woonlasten, inclusief rioolheffing en afvalstoffenheffing stegen daarmee 5% ten opzichte van het jaar 2015. (Bron: Vereniging Eigen Huis).

Additionele en onterechte inkomsten gemeente Wijk bij Duurstede

Nu de OZB voor 2017 bijna gelijk is gesteld aan die van 2016 en de gemeente WbD daarmee wederom de één na duurste gemeente is in de provincie Utrecht, zullen er vragen gesteld moeten worden over de hoogte hiervan en bijkomende belasting in de vorm van precario op ondergrondse leidingen. De ontsnappingsroute voor de gemeente Wijk, om niet als allerduurste gemeente uit de bus te komen, is het niet opnemen van deze precario op ondergrondse leidingen in de overzichten van gemeentelijke woonlasten. De feitelijke woonlasten zijn dus hoger dan de bedragen op de aanslag.

Vanuit de historie werd de OZB in Wijk bij Duurstede verhoogd omdat men in 2015 een begrotingstekort had van € 200.000 en dit middels de Ozb verhaalde op de inwoners. Daarnaast is het gebruikelijk om bij een stijgende huizenprijs de OZB juist te verlagen en omgekeerd. Met de wetenschap dat de huizenprijzen gemiddeld met 20% zijn gestegen vanaf 2013 en de financiën van de gemeente nu op orde zijn (er wordt zelfs gesproken over meevallers), is het opmerkelijk en niet te rechtvaardigen waarom in deze gemeente er bovenmatig geld wordt opgehaald bij de inwoners. Dan kan het niet anders dan dat de gemeente Wijk op een te grote voet leeft.

Wijk bij Duurstede, 18 november 2016. Edwin is een zeer betrokken persoon binnen Hockey Club Dorsteti, hij zet zich voor volle 100% in om zijn trainingen in goede banen te leiden, zijn teams te motiveren en te coachen zodra hij maar even tijd heeft. Zo ook voor de meisjes D1!

Wat maakt Edwin nou zo bijzonder?

Het is zijn passie en club bevlogenheid, Edwin volgt scholing en heeft diverse opleidingen gedaan om te mogen optreden als trainer en lijn coördinator. Verder probeert hij altijd bij de wedstrijden aanwezig te zijn om in dit geval zijn meidenteams aan te moedigen en te coachen. Ook is Edwin niet te beroerd om extra trainingen te geven buiten de reguliere trainingen om. De meiden van de D1 en andere D teams krijgen bijvoorbeeld op hun eigen verzoek iedere woensdagmiddag extra techniektraining, omdat ze dat graag willen. Weer of geen weer, Edwin staat klaar voor ze!

Topper!

De teams die hij traint en ook alle andere leden binnen de club kunnen altijd bij Edwin terecht wanneer ze vragen hebben of gewoon een praatje willen houden. Dit is in het kort wat Edwin zo bijzonder maakt. Wij als Club zijn dan ook heel erg blij met Edwin en hopen dan ook dat hij nog heel lang bij onze vereniging zal zijn. 

Wijk bij Duurstede, 10 december 2016. Tussen de kerstwensen bij de post zat vandaag een droge brief van waterbedrijf Vitens. Meer een excuusbrief dat onze waterrijke gemeente Wijk bij Duurstede, zonder zwembad weliswaar, via Vitens, precariobelasting gaat heffen op de leidingen in de grond. Vitens geeft duidelijk aan dat men het er niet mee eens is en ook maar uitvoerder is van een besluit op dubieuze gronden. Als douceurtje kondigt men een bezwaarprocedure aan, zo houd je ambtenaren aan het werk, en deelt mee dat dit € 69,98 gaat bedragen voor de komende jaren. U is geïnformeerd.

Waarom doet de gemeente Wijk bij Duurstede dit en wacht men niet het wetsvoorstel voor een besluitvorming af ? Minister Plasterk is voornemens de precariobelasting op nutswerken af te schaffen en heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend. Gemeenten krijgen daarin 10 jaar de tijd zodat het gemis aan inkomstenderving vanwege het afschaffen van deze precariobelasting kan worden opgevangen.

Maar in Wijk bij Duurstede gaan we het eerst nog eens invoeren, zodat wederom ambtenaren eerst de maatregel mogen uitvoeren en daarna, als het wetsvoorstel doorgaat, ze het hele zaakje mogen crediteren.

Voor de VNG staat het als een paal boven water dat als het belastinggebied verruimd mag worden, om het gemis aan precario op te vangen, er geen precario belasting op Nutsbedrijven geheven hoeft te worden.VNG deelt de mening van de gemeente Wijk bij Duurstede dan ook niet. Ik zou de gemeente Wijk bij Duurstede willen meegeven dat het soms beter is om gods water over gods akker te laten lopen en in februari 2017 de besluitvorming van de Tweede Kamer af te wachten.

Wijk bij Duurstede, 9 september 2016. Open brief aan B & W Wijk bij Duurstede

We zijn blij dat aan het einde van de - op 6 september in een goede sfeer verlopen - ‘Avond van de Raad’ met insprekers, om moverende redenen unaniem is besloten om alsnog alleen uitbreidingslocatie De Geer III te handhaven (conform de vigerende PRS/PRV) en daarmee af te zien van de wens van B & W voor locatie Zuidwijk. Toegezegd werd dat de gemeentelijke zienswijze, d.d. 8 juli 2016, herijking PRS/PRV, overeenkomstig aangepast en uiterlijk 15 september a.s. ingediend zal worden bij de provincie.

Ook u en de raad hebben daarmee, op een zeer te waarderen en democratische wijze, alsnog gezorgd voor een positief einde aan de zogenoemde ‘Zuidwijksoap’ (helaas in afwezigheid van een vakantievierende hoofdrolspeler JB).

We hebben nu vertrouwen in de nieuwe aanpak om alsnog te komen tot een (gefaseerde) realisatie van De geer III en verlegging van de N229. We beseffen uiteraard dat de ‘strijd’ daarvoor met de provincie nog lang niet is gestreden, laat staan gewonnen. Echter, met een deskundige taskforce, goed onderbouwde argumenten, en de juiste lobbyisten (ook van OKW) moet dat mogelijk zijn, want ‘no guts, no glory’.

Om evidente redenen trekken we hierbij ook formeel ons Wob-verzoek in omdat nut en noodzaak daarvan is komen te vervallen.

Rest mij nog om excuses aan te bieden - aan zowel het bestuurlijke als het ambtelijke echelon van de gemeente - voor het soms ondiplomatieke taalgebruik in e-mails en de (noodgedwongen) publicaties op internet.

(We hopen dat we nu snel het vraagteken in ons ‘ludieke’ logo kunnen weghalen en Wijk een echte FAIRPLAY GEMEENTE wordt!)

Met vriendelijke groet en dank, mede namens andere belanghebbende inwoners en Wijkse ondernemers,

Dick van den Berg  

Subcategorieën

Wij gebruiken cookies om de website te verbeteren. EU-wetgeving bepaalt dat wij u om toestemming moeten vragen. Meer weten over cookies en hoe ze te verwijderen, lees ons  privacy beleid.

  Ik accepteer cookies van deze website.
EU Cookie Directive Module Information