Wijk bij Duurstede, 8 mei 2017. Op 23 mei moet de raad een besluit nemen over de Visie voor het bestemmingsplan Binnenstad. Tijdens de voorbespreking van dit document vorige week werd duidelijk dat deze visie helemaal geen visie is. Maar een technische notitie ter voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan. Er waren vier insprekers namens horeca, winkeliers en bewoners. Allen gaven aan dat een overkoepelende visie ontbreekt. Een visie met ideeën over parkeren, zondagsopenstelling, promotie/VVV, effecten op de randen van de binnenstad en de toekomst van de stadshaven. Zonder een integrale visie met draagvlak kan en wil het CDA nu geen besluit nemen. Er moet eerst een overkoepelende visie op de toekomst voor de binnenstad komen.

Meer flexibiliteit en meer m2

Het college wil het huidige bestemmingsplan actualiseren op een aantal punten. Meer flexibiliteit om nieuwe functies/initiatieven te kunnen faciliteren. Dat klinkt goed. Dat biedt letterlijk ruimte voor ondernemerschap. Maar wat betekent dit voor de huidige winkeliers? En hoe dragen die extra 2150 m2 bij aan de gewenste toekomst van onze binnenstad? Dat is niet te beoordelen als die gewenste toekomst niet helder is.

Loslaten maximum aantal horeca

Het college wil af van het maximum aantal horeca in de binnenstad. Dat zou niet meer van deze tijd zijn. Het is ooit ingesteld om overlast te beperken. En nu beperkt dit maximum volgens het college de ruimte voor nieuwe initiatieven. Maar wat zijn de consequenties van dit loslaten? Voor de huidige horeca ondernemers en omwonenden? Hoe draagt meer concurrentie – lees minder marge voor de huidige ondernemers – bij aan de gewenste toekomst van onze binnenstad? Ook dat is niet te beoordelen als die gewenste toekomst niet helder is.

Oeverstraat als verbinding met de haven

Het college wil de haven verbinden met de binnenstad. Meer ruimte voor detailhandel en lichte horeca in de Oeverstraat moet bezoekers van de haven verleiden om naar de binnenstad te gaan. Ook kiest het college ervoor om het Walplantsoen niet meer te zien als centrumgebied. Maar wat zijn de consequenties van dit minder compact maken van de binnenstad? Hoe draagt dit aan de gewenste toekomst van onze binnenstad? En ook dat is niet te beoordelen als die gewenste toekomst niet helder is.

Integrale visie op de binnenstad en haar directe omgeving

Het CDA kan en wil geen oordeel geven op het huidige voorstel van het college. Eenvoudigweg omdat het CDA wil kunnen toetsen aan een integrale visie voor de binnenstad en haar omgeving. Maar ook het draagvlak onder betrokkenen ontbreekt. En gaat daarom ook vragen om uitstel. Kom als college eerst samen met betrokkenen met een heldere integrale visie op de toekomst van de binnenstad. Met draagvlak. En dat kan best beknopt op maximaal 2 pagina’s.

Gerard Migchels, fractievoorzitter CDA Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek.

Wijk bij Duurstede, 19 februari 2017. Een dezer dagen valt de nieuwe Woz-beschikking in de bus of de digitale berichtenbox van de overheid heeft een nieuw bericht voor u. De waarde van deze beschikking is bepalend voor veel heffingen. Nieuw dit jaar is dat van veel woningen de Woz waarde openbaar is. Zo ook in deze gemeente kan men via het WOZwaardeloket.nl eenvoudig de waarde van de woning bekijken en controleren of de vergelijking met gelijkwaardige woningen goed is gebeurd.

Met succes bezwaar maken

Nu het vrij eenvoudig geworden is om de Woz waarde van vergelijkbare woningen te vinden, kun je ook beoordelen of bezwaar maken loont. Uit de praktijk blijkt dat ongeveer de helft van de bezwaren wordt toegewezen en de waarde werd verlaagd. De Woz waarde is van groot belang voor de hoogte van een groot aantal andere belastingen, nl. de Onroerende Zaak Belasting(Ozb), waarover straks meer; waterschapsheffing; bijtelling van het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting.; schenk- en erfbelasting. In de gemeente Wijk bij Duurstede wordt gemiddeld € 391 aan OZB betaald, in 2016 was dat 8,4% meer dan het jaar daarvoor en overschreed daarmee fors de landelijke norm. De totale woonlasten, inclusief rioolheffing en afvalstoffenheffing stegen daarmee 5% ten opzichte van het jaar 2015. (Bron: Vereniging Eigen Huis).

Additionele en onterechte inkomsten gemeente Wijk bij Duurstede

Nu de OZB voor 2017 bijna gelijk is gesteld aan die van 2016 en de gemeente WbD daarmee wederom de één na duurste gemeente is in de provincie Utrecht, zullen er vragen gesteld moeten worden over de hoogte hiervan en bijkomende belasting in de vorm van precario op ondergrondse leidingen. De ontsnappingsroute voor de gemeente Wijk, om niet als allerduurste gemeente uit de bus te komen, is het niet opnemen van deze precario op ondergrondse leidingen in de overzichten van gemeentelijke woonlasten. De feitelijke woonlasten zijn dus hoger dan de bedragen op de aanslag.

Vanuit de historie werd de OZB in Wijk bij Duurstede verhoogd omdat men in 2015 een begrotingstekort had van € 200.000 en dit middels de Ozb verhaalde op de inwoners. Daarnaast is het gebruikelijk om bij een stijgende huizenprijs de OZB juist te verlagen en omgekeerd. Met de wetenschap dat de huizenprijzen gemiddeld met 20% zijn gestegen vanaf 2013 en de financiën van de gemeente nu op orde zijn (er wordt zelfs gesproken over meevallers), is het opmerkelijk en niet te rechtvaardigen waarom in deze gemeente er bovenmatig geld wordt opgehaald bij de inwoners. Dan kan het niet anders dan dat de gemeente Wijk op een te grote voet leeft.

Wijk bij Duurstede, 3 mei 2017. Hé hondenliefhebber, waarom laat je jouw hond op mijn pad schijten? Hé hondeneigenaar, had je weer geen zakje bij je om het weg te halen? Hé luie hondengeleider, vind je het zelf ook niet smerig? Hé aso hondenbaas, op straat mag ie niet schijten, dan maar in mijn tuin? Hé aso hondenkop, hoe fijn zou zijn als je zelf de stront van je hond opruimt.

Wijk bij Duurstede, 10 december 2016. Tussen de kerstwensen bij de post zat vandaag een droge brief van waterbedrijf Vitens. Meer een excuusbrief dat onze waterrijke gemeente Wijk bij Duurstede, zonder zwembad weliswaar, via Vitens, precariobelasting gaat heffen op de leidingen in de grond. Vitens geeft duidelijk aan dat men het er niet mee eens is en ook maar uitvoerder is van een besluit op dubieuze gronden. Als douceurtje kondigt men een bezwaarprocedure aan, zo houd je ambtenaren aan het werk, en deelt mee dat dit € 69,98 gaat bedragen voor de komende jaren. U is geïnformeerd.

Waarom doet de gemeente Wijk bij Duurstede dit en wacht men niet het wetsvoorstel voor een besluitvorming af ? Minister Plasterk is voornemens de precariobelasting op nutswerken af te schaffen en heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend. Gemeenten krijgen daarin 10 jaar de tijd zodat het gemis aan inkomstenderving vanwege het afschaffen van deze precariobelasting kan worden opgevangen.

Maar in Wijk bij Duurstede gaan we het eerst nog eens invoeren, zodat wederom ambtenaren eerst de maatregel mogen uitvoeren en daarna, als het wetsvoorstel doorgaat, ze het hele zaakje mogen crediteren.

Voor de VNG staat het als een paal boven water dat als het belastinggebied verruimd mag worden, om het gemis aan precario op te vangen, er geen precario belasting op Nutsbedrijven geheven hoeft te worden.VNG deelt de mening van de gemeente Wijk bij Duurstede dan ook niet. Ik zou de gemeente Wijk bij Duurstede willen meegeven dat het soms beter is om gods water over gods akker te laten lopen en in februari 2017 de besluitvorming van de Tweede Kamer af te wachten.

Subcategorieën

Wij gebruiken cookies om de website te verbeteren. EU-wetgeving bepaalt dat wij u om toestemming moeten vragen. Meer weten over cookies en hoe ze te verwijderen, lees ons  privacy beleid.

  Ik accepteer cookies van deze website.
EU Cookie Directive Module Information