Wijk bij Duurstede, 19 januari 2018. Op 21 december 2017 stelde de SP schriftelijke vragen inzake de zorgval die op 16 januari door de wethouder Kosterman werden beantwoord en sinds 19 januari zijn te lezen op de website van de gemeente.

 1. Geldt de zorgval ook voor de 30 personen die op de wachtlijst van het E&E gasthuis?
  • Antwoord: Uit informatie van de casemanager van QuaRijn blijkt dat de zorgval van toepassing is op een beperkt aantal personen op de wachtlijst. Het exacte aantal is op dit moment niet bekend. Met name mensen die vanuit de thuissituatie veel uren huishoudelijke ondersteuning en begeleiding ontvangen (Wmo) alsmede thuiszorg (Zorgverzekering), kunnen te maken krijgen met een vermindering van beschikbare uren bij overgang naar de Wet langdurige zorg. Overigens is het mogelijk om bij het Zorgkantoor tijdelijk overbruggingszorg voor 13 weken aan te vragen, te verlengen met nogmaals 13 weken, in schrijnende casussen. Dit levert gedurende de periode van overbruggingszorg 25% extra zorgbudget op.
 2. Bent u het met de fractie van de SP dat de gemeente verantwoordelijk is voor de zorg thuis tot na het moment van opname in het E&E gasthuis?
  • Antwoord: Zoals in het artikel in Trouw vermeld is, ontstaat het probleem doordat inwoners die het betreft overgaan van de Wmo (verantwoordelijkheid van de gemeente) naar de Wlz (Wet langdurige zorg, verantwoordelijkheid van het rijk en de Zorgkantoren). Mensen kunnen met een Wlz-indicatie thuis blijven wonen en doen dat ook vaak, hetzij uit eigen wil, hetzij vanwege wachtlijsten in de verpleeghuizen. Als een Wlz-indicatie is afgegeven en cliënten thuis blijven wonen, heeft dat tot gevolg dat aanspraken op huishoudelijke ondersteuning, begeleiding/dagopvang en logeeropvang onder de Wlz gaan vallen. Het is bekend dat de overgang naar de Wlz in de praktijk soms leidt tot een afname van het aantal beschikbare uren voor ondersteuning en hulp. Alle overige ondersteuningsfuncties (rolstoelen, vervoer, woningaanpassingen etc.) blijven voor thuiswonende cliënten overigens onder de Wmo vallen. Na opname in een verzorgingshuis gaan meer functies over naar de Wlz. Problemen ontstaan er a.g.v. de scheiding tussen de wetten en het tekort aan verpleeghuisplaatsen. Voor het eerste is het rijk verantwoordelijk, het tweede probleem ligt bij het Zorgkantoor. Uit het bovenstaande blijkt dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor een deel van de zorg voor thuiswonende Wlz-cliënten en geen invloed heeft op het ontstaan van de zgn. ‘zorgval’. Voor de Wmo-zorg, waarvoor de gemeente wel verantwoordelijk is, speelt dit niet, mede omdat de Wmo een zgn. ‘open-einde regeling’ is. Dit laatste houdt in dat zorgaanspraken niet afgewezen kunnen worden bij gebrek aan budget; indicaties vanuit de Wmo worden gesteld op basis van de daadwerkelijke behoefte, rekening houdend met de lokale regels.
 3. Welke maatregelen hebt u genomen en gaat u nemen om de zwaarbelaste mantelzorgers te ontlasten?
  • Antwoord: Er is lokaal veel ondersteuning voor mantelzorgers beschikbaar. Het steunpunt mantelzorg van Binding zorgt voor zowel individuele ondersteuning als groepsactiviteiten. De lokale zorginstellingen Vitras, Buurtzorg en QuaRijn beschikken over casemanagers mantelzorg die inwoners met raad en daad terzijde staan. Deze vallen overigens onder de Zorgverzekering. Er zijn ook plannen om lokaal een Alzheimer café te ontwikkelen waar cliënten en mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast biedt ‘Stand by Duurstede’ ondersteuning aan mantelzorgers door vrijwilligers. Tussen zorgverleners, huisartsen, loket wijk/Binding/steunpunt mantelzorg, wijkverpleging en gemeente is regelmatig contact over de lokale gang van zaken.
 4. Wij vernamen ook tijdens ons werkbezoek dat de dagopvang van dementerenden in onze gemeente beperkt is en capaciteitsuitbreiding erg hard nodig is. Ben u het met ons eens dat dit ook een verantwoordelijkheid is van de gemeente?
  • Antwoord: Dagopvang voor dementerenden is een verantwoordelijkheid voor de gemeente vanuit de Wmo. Lokaal zijn er diverse aanbieders. De gemeente koopt deze zorg daarnaast ook in bij regionale aanbieders zodat er keus is voor cliënten alsmede uitloop naar elders in geval van schaarste. Zo gaan Wijkse cliënten ook naar ‘t Goy, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug etc. Inwoners die geïndiceerd worden voor dagopvang, kunnen altijd op korte termijn een plek vinden, hetzij in Wijk bij Duurstede, hetzij dichtbij in de regio. Vanuit onze ervaring (en navraag bij loket Wijk) kunnen we stellen dat er geen wachtlijsten zijn en capaciteitsuitbreiding niet nodig is. Vraag 5: Welke acties hebt u ondernomen en gaat u nog ondernemen op zowel korte als langere termijn? Antwoord:. Het is niet geheel duidelijk op welke acties u doelt. Wij houden de vinger aan de pols en voeren onze wettelijke taken ruimhartig en met veel persoonlijke aandacht uit. Aanvragen voor Wmo-indicaties worden zo nodig integraal aangepakt; in samenhang met mantelzorgondersteuning, doorverwijzing naar geschikte algemeen beschikbare voorzieningen etc. In heel schrijnende gevallen bij zorgval zijn wij bereid om bij uitzondering, op tijdelijke basis, de mogelijkheid van enige overbruggingszorg vanuit de Wmo te bezien. Dat zou betekenen dat de gemeente, buiten de wettelijke taken om, toch nog tijdelijk enig extra Huishoudelijke ondersteuning of begeleiding bekostigt. Zoals bij vraag 2 gesteld, heeft de gemeente geen invloed op het voorkomen van de zorgval. Dat ligt bij het rijk.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha