Wijk bij Duurstede, 12 januari 2018. Op 11 december 2017 stelde de SP schriftelijke vragen over de ambtelijke uren, toekomstblik en samenwerking met Houten die op 9 januari door burgemeester Poppens werden beantwoord en sinds 12 januari zijn te lezen op de website van de gemeente.

Vraag 1: Kunt u een overzicht geven van de ambtelijke uren zoals deze ingezet zijn voor de onderzoeken en uitwerking van het project Toekomstblik?
  • Antwoord: In september 2016 heeft uw raad ingestemd met het opstellen van een integrale strategische toekomstvisie. De toekomstvisie fungeert als richtinggevend kader bij het sturen op trends en ontwikkelingen waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd. Het is een paraplu op hoofdlijnen en verbindt de verschillende beleidsdomeinen met elkaar. Vanwege het integrale karakter zijn de strategische beleidsmedewerkers van de verschillende domeinen betrokken geweest bij het opstellen van Toekomstblik. In de jaarplannen zijn standaard uren opgenomen voor nieuw beleid of beleidsontwikkeling. De inzet van de strategische beleidsmedewerkers kon met deze uren worden gedekt. In totaal gaat het om 340 uur en om 770 uur voor de ambtelijke projectleider.
Vraag 2: Kunt u een overzicht geven van de ambtelijke uren zoals deze zijn ingezet voor het onderzoek rond de samenwerking met Houten?
  • Antwoord: In februari 2014 heeft uw raad ingestemd met een opdracht voor een eerste verkenning naar samenwerking met de gemeente Houten. Na deze eerste verkenning is het onderzoek vervolgens uitgebreid en verdiept. De bestede uren voor het onderzoek zijn standaard opgenomen als beleidsvrije ruimte in de jaarplannen van betrokken adviseurs en managementleden. Een schatting van de ingezette uren in de periode medio 2015-medio 2017 leert dat circa 2200 ambtelijke uren zijn besteed binnen stuurgroep/projectgroep-verband, circa 600 uren in werkgroepverband en circa 250 uren binnen het bouwen aan een gezamenlijk team BOR. Daar waar bovengenoemde inzet (werkgroepen) bovenop de bedrijfsvoeringstaken kwam, is extra ingehuurd binnen het projectbudget dat daartoe beschikbaar is gesteld door uw raad. Zoals ook in het raadsvoorstel rondom beëindiging van het fusietraject van 26 september 2017 is aangegeven, is het door beide raden beschikbaar gestelde projectbudget niet volledig nodig gebleken. Van de in totaal 500.000 euro is 178.000 euro uitgegeven. Daarvan is één derde, namelijk 59.333 euro, voor rekening van de gemeente Wijk bij Duurstede.
Vraag 3: Kan het college ook aangeven ten koste van welke zaken deze uren zijn opgenomen; welke zaken zijn hierdoor naar achteren geschoven?
  • Antwoord: De inzet voor Toekomstblik heeft er niet toe geleid dat zaken naar achteren zijn geschoven. Op de verzamelde informatie en onderzoeken voor Toekomstblik kon juist worden voortgebouwd bij de uitwerking van de maatschappelijke en economische agenda. De informatie wordt ook gebruikt voor de nog op te stellen gebiedsvisies voor de kernen. Als gevolg van het raadsbesluit om een ambtelijk fusie met Houten te onderzoeken is er binnen een aantal teams (waaronder bijvoorbeeld financiën) een hoge inzet gevraagd om naast doorgang van het normale werk ook nog bijdragen te leveren in het kader van dit onderzoek. Dit heeft weliswaar een extra druk gelegd op deze medewerkers, maar heeft er niet toe geleid dat er belangrijke zaken zijn uitgesteld of projecten niet zijn uitgevoerd. Wel is, zoals eerder gezegd in de memo van 22 september, de doorontwikkeling van onze eigen organisatievisie op een lager pitje gezet. Inmiddels is dit weer opgepakt.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha