Wijk bij Duurstede, 12 januari 2018. Op 28 november 2017 stelde de SP schriftelijke vragen over het Wmo-regresrecht die op 9 januari door de wethouder Kosterman werden beantwoord en sinds 12 januari zijn te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting SP

Onlangs is de Wijkse SP het verhaal m.b.t. Regresrechten en convenanten ter ore gekomen. Het gaat hierbij vaak om letselschade-slachtoffers door verkeers-, of bedrijfsongevallen of medische missers, zaken waarvoor de verantwoordelijke(schuldige) vaak verzekerd is middels WA- of bedrijfsverzekeringen. Echter middels Convenanten, ingevoerd in 2015, tijdens kabinet Rutte II, gooien partijen (zorgverzekeraars)deze kosten over de schutting van gemeenten, is ons uitgelegd. Wij hoorden ook dat dit soms via de VNG gebeurt. Voor ongeveer 10% van de werkelijke schade worden gemeenten de schadebedragen zo Opgelegd /afgekocht. De werkelijke kosten worden vervolgens betaald uit WMO-budgetten. Het lijkt ons een slimme truc van verzekeraars om via deze weg de toch al rijkelijke bankrekening waar miljarden aan zorgverzekeringsgeld op staat (de winst afkomstig van de zieken) verder te spekken. De gemeenten in onwetendheid achterlatend. Liefst 99% van de gemeenten lijkt dergelijke convenanten te hebben afgesloten. Waar wij hebben kunnen zoeken, lijkt het er op dat Wijk een van de 99% aangesloten gemeenten is. Wij kunnen niet vinden of onze gemeente een dergelijk convenant heeft getekend, en of dit dus schade oplevert. Uit naar ons aangereikte informatie blijkt dat er in dit verhaal ook ergens een rol is weggelegd voor de VNG. Maar ook dat is nog niet bekeken. Of Wijk bij Duurstede op deze slinkse manier dus extra veel WMO-geld kwijt is aan zaken die de zorgverzekeraar moet bekostigen, weten we dus niet. Vandaar deze vragen. Ook omdat deze convenanten in veel gemeenten per 1 januari 2018 verlengd moeten worden, vragen wij aan het College om dit met man en macht uit te zoeken. Als dat namelijk zo is, kunnen we dat middels een motie op 12 december een halt toe roepen. Want zorgverzekeraars worden al rijk genoeg dankzij onze premies. Zij kunnen via de afgesloten verzekeringen vast zelf opdraaien voor deze kostenpost.

Vraag 1: Kent het College de term regresrecht?
  • Antwoord: Het college is bekend met de term en de regeling.
Vraag 2: Klopt het dat hierdoor voor vele miljoenen euro’s aan mogelijke schade door zorgverzekeraars bij gemeenten is neergelegd?
  • Antwoord: Gemeenten hebben volgens de Wmo de mogelijkheid om de kosten van Wmo-voorzieningen voor slachtoffers van een ongeval te verhalen op de persoon die wettelijk aansprakelijk is voor het ongeval. Via het convenant is het regresrecht afgekocht: gemeenten krijgen een jaarlijks bedrag per inwoner ongeacht of zij regres-cliënten hebben of niet. Dit voorkomt lange en kostbare procedures om schades te verhalen. Gemeenten houden wel de mogelijkheid om schades te verhalen bij verzekeraars die niet zijn aangesloten op het landelijke convenant.
Vraag 3: Hiervoor sluiten ziektezorgverzekeraars vaak convenanten met de gemeente; klopt het dat ook de gemeente hier een convenant over heeft afgesloten?
  • Antwoord: De VNG heeft hierover onderhandeld met het Verbond van zorgverzekeraars. Het staat gemeenten vrij hieraan deel te nemen. Sinds 2015 neemt ook de gemeente Wijk bij Duurstede deel aan de regeling.
Vraag 4: Zo ja, is dit convenant (in het verleden en/of recent) nog geëvalueerd? Kunnen de uitkomsten van dergelijke evaluaties ook naar de Raad gestuurd worden?
  • Antwoord: Een lokale evaluatie heeft niet plaatsgevonden. Sinds de invoering van de Wmo zijn er enkele casussen geweest die tot verhalen van kosten op derden hadden kunnen leiden. De VNG heeft besloten om in het eerste kwartaal van 2018 samen met gemeenten een onderzoek te starten om meer inzicht te krijgen in de werkelijke regreskosten bij gemeenten. Op basis van dit onderzoek zal landelijk meer inzicht ontstaan in hoeverre de afkoopsom voldoende is. Dit kan leiden tot nieuwe onderhandelingen met het Verbond van verzekeraars over een eventuele aanpassing van de afkoopsom.
Vraag 5: Als er een convenant is, gaat de gemeente dit dan verlengen?
  • Antwoord: Het huidige convenant is eind 2017 afgelopen.. De VNG is momenteel in onderhandeling met het Verband van verzekeraars voor verlenging. De gemeente dient voor 19 januari a.s. door te geven aan de VNG als tot niet-verlenging wordt overgegaan. Wij zien op dit moment geen aanleiding om niet tot verlenging over te gaan. De afweging om te blijven deelnemen aan de regeling heeft alles te maken met het feit dat het erg tijdsintensief en kostbaar is om zelf als gemeente verhaal te halen op veroorzakers van Wmo-casussen. Overigens maakt het voor de Wmo-cliënt niet uit of de gemeente wel of niet bij het landelijke convenant is aangesloten. In voorkomende casussen ontvangen mensen de Wmo ondersteuning overeenkomstig de wet en de lokale regelgeving.
Vraag 6: Is er te achterhalen voor welk bedrag de gemeente eventueel is afgekocht? En wat de werkelijke schade-uitkering is?
  • Antwoord: Jaarlijks ontvangt de gemeente een bedrag van ca. € 15.000 aan regresrecht.
Vraag 7: Is hier in VNG verband wel eens over gesproken?
  • Antwoord: De VNG informeert alle gemeenten jaarlijks over de laatste stand van zaken en biedt jaarlijks gemeenten weer de keuze om wel of niet te participeren in het convenant. Vraag 8: Bent u bereid om één van de komende vergaderingen van de VNG dit als agendapunt mee te nemen? Antwoord: Wij zien daar geen aanleiding voor. Het is aan individuele gemeenten om de afweging te maken of deelname aan het landelijke convenant wenselijk is of niet. De VNG voorziet gemeenten daartoe van alle informatie.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha