Wijk bij Duurstede, 27 oktober 2017. Op 2 oktober stelde de SP schriftelijke vragen over de wachttijden Jeugdzorg die op 24 oktober door wethouder Kosterman werden beantwoord en sinds 27 oktober zijn te lezen op de website van de gemeente.

Vraag 1

Heeft het rapport van MediQuest enige raakvlakken (gebrek aan publicaties en/of wachttijden ver boven de norm) met de jeugdzorg voor de jonge cliënten in onze gemeente?

  • Antwoord: Ja, de uitvraag die gedaan is door MediQuest gaat over wachttijden bij aanbieders uit de Jeugd GGZ. Er is een klein aantal jonge cliënten uit Wijk bij Duurstede dat bij een aantal van deze aanbieders op de wachtlijst staat. Deze kinderen blijven onder de aandacht van Loket Wijk.

Vraag 2

Heeft de gemeente, via de samenwerking in ZOU (Zuid-Oost Utrecht) wel goed inzicht én kan zij hierdoor wel goed sturen?

  • Antwoord: Niet voldoende, daarom is er regionaal de nodige actie uitgezet. Bij de beantwoording van vraag drie wordt hier nader op ingegaan.

Vraag 3

Bent u het met de SP eens dat transparantie van wachttijden en andere resultaten binnen de Jeugd GGZ, alsook ten aanzien zorg & ondersteuning die geleverd wordt op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, een harde voorwaarde zou moeten zijn voor het al dan niet mogen leveren van Jeugdzorg in onze gemeente?

  • Antwoord: Daar zijn wij het mee eens. Daarom is dit punt ook als vereiste opgenomen in de regionale contracten met de aanbieders. En zoals aangegeven bij de beantwoording van de vorige raadsvragen (mei 2017), is er vanuit de regio een werkgroep 'wachttijden' actief om te komen tot een instrument om de wachtlijsten per aanbieder inzichtelijk te maken. Met de komst van de nieuwe deelovereenkomst 'Behandeling’, waarin bepalingen ten aanzien van de Jeugd GGZ zijn opgenomen, worden de vereisten nog eens aangescherpt en worden er specifieke artikelen opgenomen over het terugdringen van wachttijden en het sturen hierop. Voorts wordt altijd aandacht besteed aan wachttijden tijdens de kwartaalgesprekken die met de grootste aanbieders in de regio worden gehouden.

Vraag 4

Nu er nog wachttijden bestaan. Hoe verloopt de overbruggingshulp?

  • Antwoord: Loket Wijkt zorgt ten alle tijde voor maatwerk: op zoek naar passende hulp- en ondersteuning die op dat moment nodig is. Wanneer er een wachtlijst is, wordt er samen met de client (en diens netwerk) gekeken naar een goed alternatief bij een andere aanbieder (die hetzelfde kan bieden) of er wordt gekeken naar een alternatief aanbod dat dicht bij het gewenste resultaat komt. Dit ter overbrugging totdat er daadwerkelijk plek is bij de aanbieder met wachtlijst. Het is tot op heden nooit voorgekomen dat door wachtlijsten clienten in een crisissiuatie zijn beland.

Vraag 5

Bent u bereid op korte termijn een lokale voorbespreking te plannen waarin u on bijpraat over:

  1. de actualiteiten met betrekking tot Jeugdzorg;
  2. de stand van zaken met betrekking tot de toegezegde efficiënte oplossingen door de lokale teams tot en met de zorgaanbieders;
  3. oplossingen met betrekking tot het terugdringen van de wachttijden;
  4. de overbruggingshulp;
  5. de kwartaalgesprekken tussen de grootste aanb ieders en regio ZOU.
  • Antwoord: Er is op 10 oktober een gesprek geweest met G. de Heus (SP). Wij hebben laten weten een voorbespreking te organiseren over de stand van zaken in het Sociaal Domein. Daar worden deze punten ook in meegenomen. De datum zal worden afgestemd met de agendacommissie.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha