Wijk bij Duurstede, 13 oktober 2017. Op 5 september stelde de SP schriftelijke vragen over de wachttijden bij de huisartenspost Houten (HAP) die op 11 oktober door de verantwoordelijk wethouder werden beantwoord en sinds 13 oktober zijn te lezen op de website van de gemeente.

Vraag 1

Zijn er wachttijden bij de huisartsenpost Houten, op de post zelf en/of aan de telefoon?

  • Antwoord: Primair Huisartsenposten (het samenwerkingsverband tussen 9 huisartsenposten in Midden-Nederland) geeft aan dat de wachttijden bij de HAP Houten verschillen per dag en per tijdstip, zoals bij iedere post. Bij gebruik van de spoedtoets is het streven dat gemiddeld per jaar in 98% van de gevallen binnen 30 seconden een persoon aan de lijn is. Zonder spoed is het streven dat gemiddeld per jaar bij 75% van de telefoontjes binnen 2 minuten een persoon aan de lijn is en bij 98% van de telefoontjes dat er binnen 10 minuten een persoon aan de lijn is. De telefonische bereikbaarheid is in 2016 in de regio’s van Primair Huisartsenposten een grotere uitdaging gebleken dan in de jaren ervoor. Het aantal spoedoproepen dat binnen de streeftijd wordt beantwoord bleef gelijk aan 2015, echter net onder de norm. Voor oproepen zonder spoed is het percentage enkele procenten onder de norm. Een belangrijke verklaring ligt in de verhoogde werkdruk door het toegenomen aantal verrichtingen. Vanaf de zomer van 2017 heeft Primair Huisartsenposten hierop ingespeeld door meer capaciteit op de post in te zetten. De spoedoproepen zijn in augustus bijvoorbeeld in 100% van de gevallen behaald. Een triagist fungeert als poortwachter voor de spoedeisende hulp op een huisartsenpost en beoordeelt (vaak telefonisch) de aard en urgentieniveau van de klachten. Vervolgens indiceert de triagist een vervolgtraject (consult, zelfzorgadvies, bezoek huisarts). Wanneer een patiënt op de post moet worden gezien spreekt de triagist telefonisch een tijd af. Deze afgesproken tijd is een richtlijn. Op de post worden patiënten geholpen op basis van urgentie. Dit betekent dat wanneer tussendoor een andere patiënt met een hogere urgentie zich meldt, deze patiënt eerder wordt geholpen. Hierdoor kan de wachttijd oplopen. Dit is uiteraard slecht te voorspellen en in veel gevallen wordt de wachttijd binnen afzienbare tijd weer ingelopen. De huisartsen zelf geven aan geen signalen te hebben opgevangen dat er exceptionele wachttijden zijn. De ervaring van de huisartsen is dat het aan de telefoon en in het weekend op piekmomenten wel druk kan zijn. Op veel andere momenten wordt de Huisartsenpost Houten ervaren als een post met een wachttijd die korter is dan gemiddeld.

Vraag 2

Is er sprake van een personeelstekort?

  • Antwoord: Het tekort aan doktersassistenten is groot, evenals het tekort aan triagisten (in opleiding). Primair Huisartsenposten ziet deze krapte op de arbeidsmarkt in meerdere lagen van de gezondheidszorg. Om het tekort aan deze functies op te vullen, kijkt Primair Huisartsenposten steeds meer naar mogelijkheden tot omscholing van andere beroepen in de eerstelijnszorg tot triagist in opleiding. Voorbeelden hiervan zijn paramedische beroepen, psychologen of ziekenverzorgenden. Daarnaast heeft Primair Huisartsenposten diverse initiatieven gestart op het gebied van werving en het anders inplannen van triagisten.

Vraag 3

Moeten er vaker ambulances rijden als gevolg van de wachttijden?

  • Antwoord: Op deze vraag konden zowel Primair Huisartsenposten als de RAVU (Regionale Ambulance Voorziening Utrecht) geen sluitend antwoord geven. RAVU meet het aantal ambulanceritten over de gehele regio. Het aantal ambulanceritten is daarnaast van vele factoren afhankelijk. Of een ambulance gaat rijden hangt onder meer af van uitkomsten van de triagist bij de huisartsenpost of de meldkamer ambulancezorg. Volgens RAVU is het niet aannemelijk dat de wachttijd bij de HAP Houten hierbij een rol speelt.

Vraag 4

Is het college bereid te kijken of de huisartsenpraktijken langer open kunnen? Of gebeurt dit al?

  • Antwoord: Drie jaar geleden is deze zelfde vraag gesteld. Door de betrokken ambtenaar is destijds uitgezocht wat de mogelijkheden waren. Om een passend alternatief te vinden voor de huisartsenpost in Doorn, werd gekeken naar de kern van het probleem: de afstand tot de huisartsenposten worden door Wijkse inwoners als groot en problematisch ervaren. Hierop werd geadviseerd om avondspreekuren aan te bieden bij de huisartsen in de gemeente Wijk bij Duurstede. Hoewel de zorgverzekeraars hiermee akkoord gingen en ook het College ermee instemde, vond dit plan uiteindelijk geen doorgang omdat de lokale huisartsen het niet zagen zitten om avonddiensten te draaien. Kortom, in het recente verleden is er gekeken of de huisartsenpraktijken langer open kunnen. Dit kwam niet van de grond doordat de steun bij de lokale huisartsen ontbrak. De huisartsen geven ook nu aan het nog steeds geen duurzame oplossing te vinden om deze avonddiensten te draaien. Er is daarom voor het college op dit moment geen verdere aanleiding om hier verder naar te kijken.

Vraag 5

Het systeem moet voor de lange termijn op de schop; kan het college dit eens met de lokale huisartsen bespreken?

  • Antwoord: Allereerst is het natuurlijk de vraag hoe de huisartsen hier op dit moment zelf in staan. Om dit te polsen, is het onderwerp besproken door de twee hagro’s (huisartsengroepen). De huisartsen geven aan dat zij het niet als duurzame oplossing zien om in Wijk bij Duurstede satellietposten voor de avond te starten. De diensten worden verricht door de gevestigde huisartsen in de regio. Meer gelijktijdige voorzieningen betekenen extra personele inzet van huisartsen en ondersteunend personeel, zo geven de huisartsen aan. En hiervoor ontbreekt het volgens hen aan budget en mankracht. Zij geven aan dat het belangrijker is dat de bestaande dienstenstructuur doelmatig gebruikt wordt, zodat de werkdruk verlicht kan worden en de wachttijden verkort. Hier zullen alle betrokken partijen een bijdrage aan moeten leveren (zorgverleners, burgers, gemeente en zorgorganisaties). De huisartsen zien meer toekomst en duurzaamheid in een regionale oplossing ipv. een lokale oplossing.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha