Wijk bij Duurstede, 1 september 2017. Op 2 augustus stelde het CDA schriftelijke vragen over “het parkeerbeleid” die op 29 augustus door de verantwoordelijk wethouder werden beantwoord en sinds 1 september zijn te lezen (met bijlages) op de website van de gemeente.

Inleiding

De wethouder schrijft in zijn antwoord: “Evenementen zijn erg belangrijk voor de leefbaarheid van het centrum van Wijk bij Duurstede.

Evenementen brengen leven in het centrum en kunnen mede dienen als economische drager voor de binnenstad en horeca. Met name de grotere evenementen leveren een belangrijke economische bijdrage aan onze binnenstad.

Al sinds enkele jaren is het parkeren tijdens de grotere evenementen in de binnenstad een terugkerend probleem. Vanuit een aantal evenementenorganisaties is aan de gemeente verzocht om mee te denken over een structurele oplossing voor dit probleem. Naast de in de bijlage opgenomen brief is dit verzoek meerdere keren ter sprake gekomen tijdens het evenementenoverleg.

Het probleem wordt door de organisatoren als bijzonder groot ervaren. Het goed en veilig organiseren van het parkeren tijdens deze evenementen blijkt een steeds groter beroep te doen op de organisatiekracht van deze vrijwilligersorganisaties die daarvoor niet over de professie noch de financiële middelen beschikken. Om die reden heeft het college gezocht naar een oplossing die op korte termijn, -nog voor de grotere evenementen die in de tweede helft van het jaar plaatsvinden- kan worden gerealiseerd.

Naast deze oplossing wordt gezocht naar een meer structurele oplossing die ook het parkeerprobleem in bredere zin in de binnenstad het hoofd kan bieden. Voor het parkeren op het Evenemententerrein en de Boterslootweg wordt uitgegaan van een situatie voor drie jaar waarna een evaluatie zal plaatsvinden. Omdat ook wij zien dat het Evenemententerrein een belangrijke groene plaats is vinden wij het belangrijk om die in de huidige vorm te behouden. Om die reden zal er dan ook geen bestemmingswijziging plaatsvinden en zal er ook geen extra verharding worden aangebracht.

Vraag 1

Op 6 januari 2015 hebben alle partijen – op de SP na – het college via een amendement het volgende meegegeven ‘Er zal onderzoek worden gedaan naar alle op dat moment een beeld zijnde locaties voor evenementen parkeren met concrete invulling van de kosten’. Waarom hebben er in ruim 2 jaar tijd niet meer dan 4 experimenten plaatsgevonden? En waarom zijn de kosten van die experimenten en van de overige locaties nooit in kaart gebracht?

 • Antwoord. Ten behoeve van deze experimenten zijn, behoudens personele inzet, bebording en het beschikbaar stellen van dranghekken, geen extra kosten gemaakt. Omdat ten behoeve van deze locaties geen inrichtingskosten zijn gemaakt is hiervan geen overzicht opgesteld.

Vraag 2

Waarom is de variant parkeren op de groenstrook langs de Romeinenbaan als experiment nooit meegenomen?

 • Antwoord. De Romeinenbaan is een ontsluitingsweg met relatief veel verkeer en een buslijn. De functie van de weg is, mede vanuit verkeersveiligheidsoogpunt, ongeschikt om er langs te parkeren. Daarnaast is het college van oordeel dat parkeren voor evenementen in het centrum dicht bij het centrum moet plaatsvinden. De Romeinenbaan ligt, zeker vergeleken met andere locaties, te ver weg waardoor verkeer toch op zoek zou gaan naar een parkeerplaats dichter bij de binnenstad.

Vraag 3

Hoe grondig zijn de aantallen auto’s geteld tijdens de experimenten? Wie verzorgde de rapportage?

 • Antwoord. Met de organisatoren was afgesproken dat zij de aantallen zouden bijhouden, dit is niet gebeurd. De opgegeven aantallen zijn gebaseerd op schattingen van de organisaties en waarnemingen van (bezoekende) ambtenaren van de gemeente.

Vraag 4

Welke rol heeft het college gespeeld tijden de experimenten? Heeft zij actief bijgedragen aan het laten slagen van een experiment?

 • Antwoord. Naar aanleiding van de opdracht van de gemeenteraad zijn hierover gesprekken gestart met de organisatoren van evenementen in de binnenstad. Uitgangspunt is dat de organisaties zelf de kosten dragen voor het evenement en dus ook het parkeren tijdens deze evenementen. De bijdrage van de gemeente blijft daarom beperkt tot het adviseren van de organisaties en het plaatsen van bebording en het beschikbaar stellen (op locatie) van dranghekken.

Vraag 5

Op grond waarvan komt het college nu met slechts twee oplossingen? Het evenemententerrein als 1e locatie en de Boterslootweg als 2e locatie? Het CDA wil graag de onderliggende beleidsnotitie zien waarop het college dit besluit heeft genomen. In de Memo van 12 juni 2017 geeft het college aan haar besluit te hebben genomen op basis van ‘een analyse van kosten, bereikbaarheid, beschikbaarheid en praktische uitvoerbaarheid’. Als het CDA – met de haar beschikbare informatie - redeneert vanuit die uitgangspunten zou de keuze moeten vallen op de Romeinenbaan of de Boterslootweg. Op de Boterslootweg is het mogelijk om aan beide kanten te parkeren.

 • Antwoord: Zie vraag 6.

Vraag 6

Opvallend is dat de variant Boterslootweg de 2e keus is geworden. In 2015 vond er een experiment plaats in combinatie met het begin van de Middelweg Oost. Waarom is dit niet de 1e keus geworden? Zeker in combinatie met de vele parkeerplaatsen die er bij het Anker bijgekomen zijn. De 100-120 plaatsen zijn eenvoudig te vinden, zeker in combinatie met de 24 parkeer plaatsen die zijn te realiseren op het verharde deel van het Evenemententerrein. De parkeerplaatsen bij het Anker en de 24 openbare parkeerplaatsen op het verharde gedeelte bij het evenemententerrein nabij Kwalitaria kunnen zelfs buiten beschouwing blijven door aan beide kanten van de Boterslootweg te parkeren. Dat levert immers circa 160 parkeerplaatsen op, dus ruim meer dan de 100 tot 120 waar het college van uitgaat.

 • Antwoord vraag 5 en 6. Als bijlage bij de beantwoording van deze vragen treft u ook het advies aan op basis waarvan het college tot haar besluit is gekomen. Het is niet mogelijk op de Boterslootweg aan twee zijden te parkeren. De ondergrond van de groenstrook leent zich niet voor parkeren. Door het instellen van éénrichtingverkeer kan één rijstrook worden ingezet voor langsparkeren, en kunnen er ca. 80 auto’s staan. Hiervoor zijn op de Boterslootweg wel meer fysieke maatregelen en professionele verkeersregelaars nodig terwijl op het Evenemententerrein met evenementenverkeersregelaars/poortwachters kan worden gewerkt. Omdat bij het parkeren op de Boterslootweg de looptijd naar het centrum gemiddeld verdubbelt (ten opzichte van het Evenemententerrein). Het college vindt het belangrijk dat de parkeervoorziening zo dicht mogelijk bij het centrum ligt, ook omdat bij een te grote afstand het zoekverkeer toeneemt. Parkeren op het Evenemententerrein heeft zodoende de voorkeur. Als het parkeren over meerdere locaties wordt verdeeld, moeten er meer professionele verkeersregelaars ingehuurd worden en nemen de personele kosten toe. De complexiteit neemt dan ook voor de organisatoren toe. Dat is bij de experimenten gebleken. Parkeren op het Evenemententerrein is dus goedkoper en minder complex voor de organisatoren.

Vraag 7

En waarom is de variant parkeren op het industrieterrein Broekweg helemaal uit beeld verdwenen? In augustus 2016 was hier een succesvol experiment met een pendelbus tijdens ‘Beards for Down’.

 • Antwoord. Dit “experiment” is volledig door de initiatiefnemer georganiseerd en betaald, de gemeente had hier geen enkele bemoeienis mee. Beards for Down was een eenmalig evenement dat voor zover nu bekend niet terugkomt. De jaarlijkse evenementen in Wijk hebben geen geld voor het inzetten van pendelbussen. Gezien de verwachte parkeerdruk is het overigens ook de vraag of dit een kosteneffectieve maatregel zou zijn.

Vraag 8

Een belangrijk onderdeel voor het succes van evenementen parkeren zit in de bebording in combinatie met verkeersregelaars. Het college heeft nu besloten de komende jaren geld vrij te maken voor tijdelijke verharding van het evenemententerrein. Heeft het college ook overwogen om in plaats daarvan financieel bij te dragen aan de inzet van verkeersregelaars? Zo ja, waarom is dit dan niet opgenomen in het beleid? En zo nee, waarom is het niet meegenomen in de overwegingen? Bij alle parkeerlocaties zullen verkeersregelaars nodig zijn – ook bij het evenemententerrein – maar bij de andere locaties zijn geen tijdelijke verhardingen nodig. Als het college nu geld vrijmaakt voor het geheel of gedeeltelijk bekostigen van verkeersregelaars op een andere locatie dan het evenemententerrein, dan zal de gemeente volgens het CDA minder geld kwijt zijn.

 • Antwoord. In de begroting is vanaf 2018 een bedrag van € 8.330,-- opgenomen voor parkeren tijdens evenementen. Dit bedrag is de kapitaalslast van een eventuele investering voor parkeren van € 200.000,--. Dit bedrag is vooruitlopend op het collegebesluit van 12 juni jl. in de begroting opgenomen. Vooralsnog hoeft dit budget met het genomen besluit niet voor dit doel te worden aangesproken, er vindt immers geen (tijdelijke) inrichting of verharding van het Evenemententerrein plaats. Uw opmerking dat er tijdelijk verharding gaat plaatsvinden is dus onjuist. De gekozen oplossing is het dichtst mogelijk bij het centrum en kost voor zowel de organisatoren als de gemeente het minst. Het college heeft niet overwogen om de inhuur van verkeersregelaars te subsidiëren. Kosten die gemaakt worden voor evenementen liggen bij de organisaties zelf. Hierbij moet worden opgemerkt dat enkele organisaties een subsidie krijgen voor het organiseren van hun evenement. Hoe en waarvoor zij dit bedrag inzetten, bepalen zij zelf.

Vraag 9

Is het college zich ervan bewust dat zij door het aanwijzen van het evenemententerrein als parkeerlocatie bij evenementen, zij een andere locatie daarvoor zal moeten aanwijzen bij het verplaatsen van evenementen van de binnenstad naar het evenemententerrein? Is het dan niet eenvoudiger om hetzij de Romeinenbaan hetzij de Boterslootweg als zodanig aan te wijzen? Overigens hebben wij begrepen dat aanwonenden aan het evenemententerrein geen bezwaar hebben tegen uitbreiding van het aantal evenementen op het evenemententerrein.

 • Antwoord. Zoals aangegeven in de inleiding zijn evenementen van economisch belang voor de binnenstad. Het ligt dus niet voor de hand om evenementen te verplaatsen naar het Evenemententerrein. Ook de organisatoren van de evenementen waar het hier om gaat zullen en willen niet verplaatsen naar het Evenemententerrein, dit is dus niet aan de orde. Het college is bovendien van mening dat het houden van meer evenementen voor de buurt een grotere belasting zal zijn dan het toestaan van maximaal 6 keer per jaar parkeren

Vraag 10

Welke communicatie momenten zijn er geweest met omwonenden? Heeft er ook gezamenlijk overleg tussen omwonenden en evenementenorganisaties plaatsgevonden onder leiding van de gemeente? Was het proces voor alle partijen duidelijk?

 • Antwoord. De gemeente heeft twee gesprekken gevoerd met de omwonenden van het Evenemententerrein. De organisatoren van evenementen waren hier niet bij aanwezig. Tijdens het laatste overleg is aan de bewonersvertegenwoordiging duidelijk gemaakt hoe het besluitvormingsproces zou verlopen. Daarnaast zijn de buurtbewoners per brief geïnformeerd, waarin ook is aangegeven dat een vergunning nodig is voor parkeren op het evenemententerrein.

Vraag 11

Waarom is de gemeenteraad niet vooraf geconsulteerd door college alvorens een besluit te nemen? Had er gezien de discussie over de parkeernota en het amendement van de raad niet eerst een beeldvormende voorbespreking gehouden moeten worden voordat het college zelfstandig een besluit nam?

 • Antwoord: Het college is van mening dat zij met haar besluit op adequate wijze uitvoering heeft gegeven aan de opdracht van de gemeenteraad. Het gaat hier immers om een collegebevoegdheid, de gemeenteraad hoeft niet over alle zaken geconsulteerd te worden. Mede gezien het feit dat eind september het volgende festival wordt gehouden waarbij een parkeeroplossing dient te worden geboden en waarvoor nog een vergunningprocedure moet worden doorlopen achtte het college het verstandig om in juni een besluit te nemen”.

Lees ook:

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha