Wijk bij Duurstede, 31 augustus 2017. Op 31 juli stelde de SP schriftelijke vragen over respijt zorg en noodopvang die op 29 augustus door de verantwoordelijk wethouder werden beantwoord en sinds 31 augustus zijn te lezen op de website van de gemeente.

Inleiding

De wethouder antwoordt: “Respijtzorg is de tijdelijke overname (gedeeltelijk of volledig) van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Dit kan op verschillende manieren ingevuld worden: thuis of buitenshuis, geboden door familie, vrijwilligers of professionals, gefinancierd uit eigen middelen, door de zorgverzekeraar (Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet) of de gemeente (Jeugdwet of Wmo). De overname van de zorg kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, maar het kan ook gaan over wekelijks een dagdeel of maandelijks een weekend. Ook komt het voor dat sprake is van langere opname (bij voorbeeld in een verpleeghuis) vanwege langdurig uitvallen van de mantelzorg bij een operatie o.i.d.

Vraag 1

Hoe staat uw college in het lokaal realiseren van noodbedden dan wel doktersbedden?

  • Antwoord: Uit bovenstaande opsomming blijkt al dat respijtzorg (en noodopvang) zich bevindt op het grensvlak van verschillende wetten. Dat maakt het in de praktijk vaak lastig om de juiste ondersteuning van cliënten en hun mantelzorgers snel en betaalbaar te regelen. Afhankelijk van de wetgeving waar een inwoners onder valt, zal de indicatiestelling door een andere partij moeten plaatsvinden. Uiteraard is ons college van mening dat cliënten en mantelzorgersdaarvan niet de dupe mogen worden; het komt nogal eens voor dat snel (nood)opvang geregeld wordt in afwachting van de discussie wie de rekening moet betalen. Zeker bij spoedopnames bij plotselinge uitval van de mantelzorger kan dit problematisch zijn. Loket Wijk werkt bij aanvragen nauw samen met lokale en regionale zorgaanbieders, huisartsen etc.om per casus zo snel mogelijk tot een goede oplossing te komen. Omdat meer kwetsbare inwoners langer thuis wonen en Wijk bij Duurstede aan het vergrijzenis, zal de vraag naar respijtopvang (ook met verblijf) naar verwachting toenemen.Er zijn berichten dat de beschikbare bedden (zie hieronder) regelmatig vol zijn. Cliënten moeten dan uitwijken naar elders. Wij staan dan ook niet afwijzend tegenover uitbreiding van bedden.

Vraag 2

Is het mogelijk om deze bedden te realiseren in het E&E gasthuis?

  • Antwoord: Zorgorganisatie QuaRijn (waar het Ewoud & Elisabethgasthuis onder valt) beschikt over 4 zgn. ‘KDO-bedden’ (kortdurend verblijf). Deze zijn inzetbaar voor patiënten die uit het ziekenhuis komen en nog niet in staat zijn om naar huis te gaan, maar ook voor Wmo-cliënten die tijdelijke opname nodig hebben omdat hun mantelzorger door omstandigheden (bij voorbeeld een operatie) uitgevallen is. Naast KDO-bedden in Wijk bij Duurstede beschikt QuaRijn ook over dergelijke bedden in Amerongen (3) en Bunnik (5). Er zijn ook alternatieven in de particuliere sfeer indien mensen daarvoor aanvullend verzekerd zijn via hun eigen zorgverzekering. Het gasthuis beschikt dus al over dergelijke bedden.

Vraag 3

Is uw college bereid om gelden vrij te maken om deze bedden te faciliteren?

  • Antwoord: Die vraag is op dit moment niet eenduidig te beantwoorden met ja of nee. Het antwoord hangt af van de behoefte (zowel lokaal als in de direct omliggende gemeenten) en de financieringsmogelijkheden. Zoals onder antwoord 1 gesteld, is de financiering van KDO-bedden zeer divers. Vanuit de wettelijke taken uit de Wmo kan de gemeente het gebruik door en lokale Wmo-cliënt gedurende een aantal etmalen betalen als een indicatie voor respijtzorg gesteld is. Het faciliteren/betalen van de exploitatie van bedden zien wij op voorhand niet direct als een gemeentelijk taak. Wel zijn wij bereid met lokale en regionale aanbieders, buurgemeenten en zorgpartijen in contact te treden om te beoordelen of er daadwerkelijk behoefte is aan uitbreiding van KDO-bedden.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha