Wijk bij Duurstede, 30 oktober 2020. In 2013 droeg de gemeenteraad het college op om te onderzoeken hoe vanaf 2014 135.000 euro op subsidies kon worden bezuinigd. Vrijwel alle organisaties (± 80) die subsidie ontvingen, merkten de gevolgen van deze bezuinigingen.

Gerealiseerd

Het college besloot op 9 april 2013 om de vijf grootste subsidieontvangers met 5 procent te korten, subsidies onder de 2.500 euro werden in beginsel geschrapt en voor de tussengroep moest maatwerk worden geleverd. Meerdere keren lieten vertegenwoordigers van verenigingen en stichtingen zich te vergeefs horen en zien in de raadszaal. Oranjeverenigingen en Sinterklaasvieringen werden uiteindelijk niet gekort. Met deze maatregelen werd de opgelegde bezuiniging gerealiseerd.

Financiële positie gemeente

In juni stuurde de gemeente twee brieven naar de Rijksoverheid i.v.m. de financiële positie van de gemeente. In de brieven roept de gemeente het Rijk op om wat te doen aan de tekorten in het sociaal domein, de te lage bijdrage uit de algemene uitkering en de kosten voor de coronacrisis. “We zullen dit jaar belangrijke en mogelijk pijnlijke keuzes moeten maken. Met aandacht voor kwetsbare inwoners en de verantwoordelijkheid die mensen zelf kunnen dragen. We hebben vertrouwen in onze Wijkse samenleving, die ook nu al veel eigen verantwoordelijkheid neemt. Vanuit onze rol als regiegemeente willen we de samenleving zo goed mogelijk ondersteunen om dát te doen wat ze nodig vindt. Meer dan ooit moeten we het samen doen en vertrouwen hebben in elkaar”, liet wethouder Marchal in juni optekenen.

Corona crisis

Niet alleen zijn door de coronacrisis bedrijven en inwoners in de moeilijkheden gekomen, maar ook verenigingen en stichtingen hebben het zwaar. Om Stichting Calypso te ondersteunen, stelt het college de gemeenteraad voor om dit jaar een incidentele subsidie van maximaal 27.250 euro beschikbaar te stellen. Binnen het college is wethouder Marchal tegen dit voorstel. Dit bedrag komt uit de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen om culturele instellingen met financiële problemen als gevolg van Corona tegemoet te komen. Verder wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met de aanvraag van Stichting Calypso Theater aan de Provincie Utrecht om voor 2020 in aanmerking te komen voor compensatie van opgelopen omzetderving als gevolg van Corona voor de jaren 2021 en 2022. Ook wordt de raad gevraagd in te stemmen om zowel voor 2021 als 2022 een incidentele subsidie van maximaal 30.000 euro beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen om culturele instellingen met financiële problemen als gevolg gevolg van Corona tegemoet te komen. Als laatste wordt de raad voorgesteld om in 2021 aanvullend budget van 60.000 euro beschikbaar te stellen aan Stichting Calypso Theater en dit te dekken uit de algemene reserve. De gemeenteraad gaat hier dit jaar nog een besluit over nemen.

Andere verenigingen en stichtingen?

Wat de (financiële) impact van de coronacrisis is bij de overige verenigingen en stichtingen in de gemeente is onduidelijk. Duidelijk is dat het (voorlopig) stoppen van de competities en wedstrijden en het sluiten van kantines financiële gevolgen heeft voor deze verenigingen en stichtingen. Of er plannen en financiële middelen zijn gemaakt/gereserveerd voor verenigingen en stichtingen die tijdens en na de coronacrisis in de problemen komen, heeft de redactie van ditiswijk.nl in schriftelijke vragen aan de gemeente gesteld.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha