Wijk bij Duurstede, 17 oktober 2020. Op 26 maart 2019 nam de gemeenteraad de motie “Snel betaalbare woningen aan”. In deze motie staat een tijdpad vermeld waarin is opgenomen dat eind 2019 de eerste "betaalbare" woningen zouden worden geplaatst. Omdat nergens in openbare bronnen kon worden teruggevonden wat de voortgang was van de 10-15 te realiseren woningen genoemd in deze motie,  stelde de redactie hier op 15 augustus vragen over aan de gemeente.

Raadsmemo

Op 6 oktober stuurde het college een raadsmemo naar de gemeenteraad met een update over de stand van zaken van de bestuursopdracht “Betaalbare woningen”. In de raadsmemo is te lezen:

“In januari 2020 is het onderwerp snel betaalbare woningen in een voorbespreking in de raad aan de orde geweest. Wat is er sindsdien gerealiseerd? Aan de Graaf van Lynden van Sandenburgweg 3 te Wijk bij Duurstede vindt woningsplitsing plaats. Er worden 24 appartementen gerealiseerd, waarvan ongeveer de helft tot de categorie betaalbaar behoort.

 • Inmiddels zijn 16 woningen bewoond. In januari 2021 worden de overige 8 woningen opgeleverd.
 • Nieuwbouw van 6 kleine appartementen en betaalbare studio’s aan Singel 46 is afgerond.
 • De Omgevingsvergunningsaanvraag voor 2 tiny houses aan de Langbroekseweg is verleend. De woningen zijn geplaatst.
 • De seniorenwoongroep van 4 personen in 3 wooneenheden gevormd via zelfbouw aan De Kamp in Cothen is gereed. In januari 2021 komen hier nog 4 woningen bij aan de Graaf van Lynden van Sandenburgweg.

Door samenwerking tussen particulieren en de gemeente zijn inmiddels ca. 19 betaalbare woningen toegevoegd aan het woningbestand in gemeente Wijk bij Duurstede. In januari 2021 komen hier nog 4 woningen bij aan de Graaf van Lynden van Sandenburgweg".

Kortere termijn

Verder is er in de raadsmemo te lezen wat er op kortere termijn is te verwachten:

“Sinds februari 2020 zijn er gesprekken met de woningbouwstichtingen WBSC/HW en Viveste.

 • In de prestatieafspraken met de gemeente en de woningstichtingen wordt vanaf nu de categorie betaalbare woningen opgenomen;
 • Concrete woningbouwlocaties worden verder onderzocht. Specifiek gaat het om:
  • Beneden-bovenwoningen aan de Bloemenwaard in De Kamp. Hierbij worden 4 grondgebonden woningen omgezet naar 8 kleinere beneden-bovenwoningen. De omgevingsvergunning is in voorbereiding.
  • Vorig jaar is uit locatieonderzoek de locatie aan de Karolingersweg als kansrijk naar voren gekomen. Hierover heeft overleg plaatsgevonden met Viveste, die geïnteresseerd in de locatie. Voordat een besluit genomen kan worden over deze locatie, is een haalbaarheidsonderzoek nodig. Dit bestaat onder andere uit onderzoeken naar de bodem, archeologie, groen, milieuaspecten en financiën. Daarnaast doet ook Viveste onderzoek naar de financiële haalbaarheid. Omwonenden worden geïnformeerd over de onderzoeken die zullen gaan plaatsvinden.
  • In het woningbouwprogramma voor de locatie ’t Wijkhuis zijn extra kleine betaalbare woningen toegevoegd. Het plan bevindt zich nog in de voorbereidingsfase".

Langere termijn

De plannen voor de langere termijn komen er in het kort op neer dat de gemeente nog, onder voorwaarden, op enkele plaatsen binnen de rode contouren (bv: Steenstraat ('t Wijkhuis) en de Hoogstraat (Lidl)) zonder toestemming van de provincie kan bouwen. Voor het bouwen buiten de rode contouren, buiten de  250 woningen genoemd in de Provinciale Regionale Structuurvisie tot aan het jaar 2028 buiten de kernen, krijgt de gemeente niet de noodzakelijke toestemming van de provincie is te lezen in de raadsmemo.  De provincie Utrecht heeft aangekondigd dat zij op 1 april 2021 een Interim Verordening gaat publiceren met daarin opties voor het bouwen van ongeveer 50 woningen voor kernen tot 8.000 inwoners. De kernen Cothen en Langbroek voldoen aan dit criterium. Het college verwacht in het 4de kwartaal 2020 een voorstel te kunnen doen aan de gemeenteraad over meer woningbouwlocaties n.a.v. de haalbaarheidsonderzoeken naar de locaties Zuidwijk en de Geer III.

Lees ook:

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha