Wijk bij Duurstede, 11 september 2020. In mei 2016 werd de woningbouw problematiek weer volledig zichtbaar door de ambitie van het college om meer dan de door de rijksoverheid opgedragen aantallen vergunninghouders op te nemen in de gemeente. Alhoewel de problematiek toen al duidelijk was, heeft dit niet tot structurele oplossingen geleid. Hierdoor is de druk op de lokale woningmarkt niet verminderd.

Vergezichten

Het college liet destijds optekenen dat de gemeente koos voor niet alledaagse oplossingen, door zich als partij op de woningmarkt te begeven. Onder andere door de aankoop van vijf woningen ter waarde van 1 miljoen euro. De verhuur en het onderhoud van de aangekochte woningen loopt via de woningcorporaties. Ongeveer tien jaar na aankoop, of later als dat nodig is, zouden deze woningen weer worden verkocht. Tegelijkertijd werd op de markt gekeken naar bouwsystemen waarmee in korte tijd nieuwe woningen konden worden gebouwd. De bouwtijd van deze woningen moest drie á vier maanden bedragen. De verwachte levensduur van deze woningen zou tussen de veertig en vijftig jaar zijn. Omdat de vluchtelingenstroom afnam werden de plannen om nieuwe woningen te bouwen afgeblazen. De overgebleven 1 miljoen van het door de gemeenteraad goedgekeurde krediet van 2 miljoen voor het verlichten van de druk op de woningmarkt stroomde terug in de algemene middelen.

Sociale huurwoningen

In april 2018 vroeg de redactie van ditiswijk.nl aan de gemeente hoeveel tijdelijke woonoplossingen er waren gerealiseerd van 1 maart 2016 tot 1 januari 2018. Het antwoord van de gemeente luidde: “Dit is ook één van de maatregelen uit het plan van aanpak die niet is uitgevoerd, mede als gevolg van het lager aantal benodigde woningen (i.v.m. de verminderde vluchtelingenstroom, red.). Deze woonoplossing is wel nog in beeld voor het creëren van woningen waarmee andere knelpunten eventueel mee kunnen worden aangepakt; voor jongeren en mensen die in het kader van zorg/urgentie een (tijdelijke) woonplek nodig hebben (flexwoningen). Voor beide zaken (woningen voor jongeren en woon-zorg) worden/zijn inmiddels onderzoeken uitgevoerd. Met woningbouwstichting Cothen doen we onderzoek naar kernbinding. En met WS Cothen en Viveste zijn we bezig met een groter onderzoek naar woonwensen van jongeren. Rondom zorg is er onderzoek gedaan door Atrivé. De resultaten van dit onderzoek zullen in een van de komende weken naar de raad gaan. Hiermee krijgen we een beter zicht op de totale woonbehoeften en kan het college kijken of er überhaupt nog extra geïnvesteerd moet worden en/of waarin dit dan nodig zou kunnen zijn. Hierbij onderzoeken we ook of er andere mogelijkheden zijn om de woningmarkt te stimuleren om meer sociale woningbouw (al dan niet tijdelijk) te bewerkstelligen.

Realisatie

Al vaker besteedden wij in een artikel aandacht aan de onderrealisatie van sociale huurwoningen. Van de nieuw te bouwen woningen dient conform afspraken 35% sociale huur te zijn. Het realiseren van nieuwbouw blijft achter, zowel landelijk als lokaal. En hiermee ook het aantal sociale huurwoningen. Als reden voor deze achterstand noemde de gemeente desgevraagd het opdrogen van het aantal binnenstedelijke locaties (oude postkantoor, Vikinghal, Wijkgebouw, enz, red.). De provincie Utrecht kiest op dit moment niet voor de door het college voorgestelde uitbreidingslocaties binnen de gemeente Wijk bij Duurstede, zoals bijvoorbeeld de Geer III.

Motie snel betaalbare woningen

Op 26 maart 2019 dienden de fracties van het CDA, VVD, D66, GL, SP, WijkNU en PCG een motie in om snel betaalbare woningen (onder de 165.000 euro) te realiseren. Deze motie werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen. In de motie staat een tijdpad vermeld waarin is opgenomen dat eind 2019 de eerste woningen zouden worden geplaatst. Omdat nergens in openbare bronnen kan worden teruggevonden wat de voortgang is van deze motie, informeerde de redactie hier op 15 augustus naar bij de gemeente. Vandaag ontvingen wij het antwoord:

Naar aanleiding van de motie (Snel) betaalbare woningen wordt een aantal locaties onderzocht op kansrijkheid en mogelijkheden voor ontwikkeling. De kansrijke locaties worden onderzocht op haalbaarheid en betaalbaarheid. Dit zijn onderzoeken die een wat langere looptijd hebben. We verwachten hierover voor het eind van 2020 nadere informatie te kunnen geven. 

De gemeente blijft in onderzoek en overleg met de provincie Utrecht om tot geschikte ontwikkellocaties te komen. Het provinciale beleid biedt daar tot op heden nauwelijks mogelijkheden voor. Daarnaast vindt er in U10 verband intensief overleg plaats over de woningbehoefte en woningopgave. Ook stimuleert de gemeente onder meer partijen die plannen voor woningsplitsing en optoppen van woningen hebben, om op deze wijze extra betaalbare woonruimte te creëren. Het onderwerp betaalbare woningen wordt in de nieuwe Woonvisie opgenomen”. 

Haalbaarheidsonderzoek Zuidwijk en de Geer III

Het tekort aan (betaalbare) woningen houdt velen zoals hierboven is te lezen al jaren bezig. De publicaties over de woningbouw maken allerlei reacties los: “Prima als jullie in de vakantie een bommetje willen gooien en heel Middelweg weer op de achterste poten willen zetten, altijd leuk wat aandacht natuurlijk” reageerde een oud raadslid op Facebook. Reden voor deze reactie was een artikel op de website waarmee inwoners werden geïnformeerd over het openbare besluit van het college om een haalbaarheidsonderzoek te starten naar woningbouw op ‘Zuidwijk’ en ‘de Geer III’. Opmerkelijk aan dit besluit is dat het college ‘Zuidwijk’ weer op de agenda zet. In 2016 heeft het college een zienswijze ingediend op de herijking van de Provinciale Regionale Structuurvisie. Hierin werd aangegeven dat De Geer III de voorkeur had als bouwlocatie boven Zuidwijk.

250 of 1000 woningen?

Het college mag van de provincie 250 woningen buiten de ‘rode contouren’ bouwen maar wil graag 1000 woningen bouwen om te voldoen aan de (veranderende) woonbehoeften van de inwoners. De meest geschikte locatie voor de 1000 woningen lijkt ‘de Geer III’ te zijn. Nu het college ‘Zuidwijk’ weer laat onderzoeken als optie, lijkt de realisatie van een nieuwe woonwijk met 1000 woningen ver weg te zijn. Burgemeester en wethouders verwachten in het vierde kwartaal 2020 een voorstel te kunnen doen. Nadat de gemeenteraad een keuze heeft gemaakt worden de plannen verder uitgewerkt.

Lees ook:

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha