Het doel van ditiswijk.nl is primair de verslaggeving van de actualiteiten in de gemeente Wijk bij Duurstede. Wij maken onderscheid tussen ingezonden brieven en redactionele artikelen. Ingezonden brieven en berichten afkomstig van vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen worden geplaatst in de categorie 'politiek', mits de inhoud ervan past binnen het beleid van ditiswijk.nl. Ingezonden stukken m.b.t. politiek worden voorafgegaan door deze introductie. Hiermee is duidelijk dat de inhoud van het stuk de visie is van de betreffende partij en niet van de redactie. De redactie van ditiswijk.nl wil hiermee haar neutrale invalshoek waarborgen.

Wijk bij Duurstede, 9 mei 2020. Van afvalverwerking naar grondstoffenbeleid, dat is de uitdaging waarvoor we staan. We zijn ons inmiddels wel bewust dat we zuinig moeten omgaan met grondstoffen, want de winning van grondstoffen én storten van afval, belasten en schaden het milieu. Ons afval bevat (echter) heel veel herbruikbare producten en grondstoffen. Daarom wordt ons afval gescheiden en proberen we het te recyclen. Het scheiden van het afval kan centraal plaatsvinden, bij een afvalverwerker; dat noemen we nascheiding.

Een andere manier is het afval zoveel mogelijk gescheiden aanbieden; bronscheiding genaamd, iets dat veel huishoudens (ook in Wijk bij Duurstede) al doen. Bij die laatste verwerking is het resultaat van afvalscheiding afhankelijk van het gezamenlijk gedrag van alle bewoners én correcte voorlichting. In Nederland heeft iedere gemeente haar eigen afvalbeleid gekozen. In Oost Nederland blijkt bronscheiding favoriet en in het westen vooral nascheiding.

Gescheiden afval leidt dus tot hergebruik van grondstoffen en alles dat we niet hergebruiken wordt als restafval verbrand. We streven naar minder restafval en meer hergebruik van grondstoffen.

Om bewoners te stimuleren hun afval beter te scheiden wil de gemeente Wijk bij Duurstede het ophalen van restafval extra gaan belasten. Dat kan per gewicht of per keer dat de container geleegd wordt. Dit noemen we DIFTAR. Om bewoners te stimuleren hun afval beter te scheiden wil de gemeente Wijk bij Duurstede het ophalen van restafval extra gaan belasten. Dat kan per gewicht of per keer dat de container geleegd wordt. Dit noemen we DIFTAR.

Diftar

DIFTAR staat voor geDIFferentieerde TARieven waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel restafval aangeboden wordt en hoe meer restafval een burger aanbiedt hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn. Omgekeerd levert betere afvalscheiding en het aanbieden van minder restafval een lagere variabele afvalstoffenheffing op, het vastrecht blijft echter hetzelfde.

Het aanbieden van restafval wordt duurder gemaakt voor de bewoners omdat verwerking ervan ook duurder is voor de gemeente. Minder restafval is dus belangrijk voor de gemeente én voor de bewoners, om de kosten voor die verwerking te beperken.

De volgende stap in dit DIFTAR proces is dat restafval niet meer opgehaald wordt, maar dat bewoners dit zelf wegbrengen, b.v. naar een ondergrondse container in de buurt. Dat noemen we ‘omgekeerd inzamelen’. De verwachting is dat we dan als bewoners nog meer ons best gaan doen om afval beter te scheiden en de hoeveelheid te beperken. Voor bepaalde doelgroepen zal natuurlijk maatwerk noodzakelijk zijn, denk aan bejaarden, mensen met een beperking of mensen wonend in hoogbouw.

Maar ook van belang is: wat zijn de effecten die DIFTAR op ons gedrag gaat hebben. Wat is de consequentie m.b.t. het ontstaan van zwerfafval en op de vervuilingsgraad van de andere containers (PMD en GFT). DIFTAR zou onwenselijk gedrag kunnen uitlokken wanneer voor restafval extra betaald moet worden. De ervaringen elders leert ons namelijk dat mensen dit illegaal weg zullen gooien of restproducten in de ‘verkeerde’ container gooien waardoor zij ook minder restafval over houden en dus minder hoeven te betalen.

DuurzaamWijk is kritisch over het voorgestelde grondstoffenbeleid van Wijk bij Duurstede. Samen met de SP hebben we al vragen gesteld over de haalbaarheid van de doelstellingen en de wenselijkheid van DIFTAR om het resultaat van bronscheiding te verbeteren. Ons inziens is er onvoldoende informatie beschikbaar om nu al in te stemmen met DIFTAR en moeten we eerst alle voor- en nadelen van nascheiding en bronscheiding nog eens naast elkaar plaatsen. Wij zouden graag zien dat ook nascheiding als mogelijkheid wordt onderzocht, om uiteindelijk tot een goed afgewogen besluit te komen. Daarom roepen we het college op om eerst nog een webinar over dit onderwerp te organiseren en samen met deskundigen beschikbare kennis en elders behaalde resultaten te bespreken.

Op 12 mei gaan we dit idee aan de raad voorleggen. We gaan ervan uit dat we op een open en constructieve manier, gezamenlijk de juiste afweging zullen gaan maken. Dit is in het belang van alle bewoners van Wijk bij Duurstede en van onze duurzame toekomst.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha