Wijk bij Duurstede, 21 maart 2020. Jaarlijks wordt er aan het begin van het jaar door de redactie een artikel geschreven over de verandering in woonlasten voor de inwoners. De redactie stelt hier vaak, ivm de complexiteit, vragen over aan de gemeente om de achterliggende berekeningen te kunnen verifiëren. Om te onderzoeken hoe de gemiddelde WOZ-waarde zich ontwikkelt, werden bij de gemeente de gehanteerde bedragen van 2016, 2017, 2018 en 2019 opgevraagd.

Trage communicatie

In 2018 werd er onderzoek gedaan naar de bereikbaarheid van gemeenten per e-mail. In dat jaar duurde de beantwoording van gestelde vragen via e-mail aan de gemeente tussen de 2 en 4 weken. Op de schriftelijke vragen vanuit de gemeenteraad of ‘het college zich herkent in het gegeven dat de gemeente Wijk bij Duurstede slecht scoort op de reactietijd op e-mails” antwoordde toenmalig burgemeester Poppens: “Wij merken dat er nog teveel afwijkingen zijn op de servicenormen die we ons gesteld hebben.”  Er werd een raadsmemo toegezegd waarmee de gemeenteraad door het college geïnformeerd zou worden over de dan behaalde resultaten en over de continue aanpak van het programma Dienstverlening. In deze raadsmemo van 7 mei 2019 is echter niets terug te lezen over de (verbeterde) bereikbaarheid van de gemeente per e-mail.

WOB verzoek in 2017

Omdat de WOZ-waarde over het algemeen de afgelopen jaren (fors) bleef stijgen, werd de gemeente in 2017 gevraagd hoeveel inwoners er bezwaar maakten tegen deze verhogingen. Omdat de gemeente deze taak heeft gedelegeerd aan de BSR in Tiel werd voor een antwoord naar deze instantie verwezen. Antwoorden kwamen er niet, uiteindelijk was een WOB-verzoek nodig om de gevraagde informatie, na nog eens vijf weken, te verkrijgen. Uit de door de BSR aangeleverde gegevens bleek dat over een periode van vijf jaar tussen de 40% tot 50% van de ingediende bezwaren tegen de verhoging van de WOZ succesvol waren.

Tikfout

De VVD fractie in de gemeenteraad ontdekte in de spreadsheets van de gemeente voor het berekenen van de huidige WOZ-waarde een tikfout en het percentage werd op 28 januari van dit jaar bijgesteld naar 1,399% i.p.v.1,461%. Gemiddeld steeg de WOZ-waarde in 2018 met 7,8% volgens publicaties van het CBS. (In WbD 5,0%).

Vragen per e-mail

Naar aanleiding van de vast te stellen WOZ-waarde in de gemeenteraadsvergadering van 28 januari stelden de redactie de gemeente een week voor deze vergadering de vraag:

  • Met welk gemiddeld woningbedrag wordt gerekend om tot de OZB 2020 in Wijk bij Duurstede te komen?
    • Antwoord: “Er wordt bij de bepaling van de tarieven geen rekening gehouden met een gemiddelde waarde. Het tarief wordt bepaald door de begrote opbrengst 2020 te delen door de totale WOZ-waarde per 01-01-2019. Voor areaaluitbreiding (bebouwd oppervlak/nieuwbouw, redactie) wordt rekening gehouden met een gemiddelde woz waarde per object van €200.000. Deze rekenkundige benadering wordt ook door externe partijen gebruikt”. 

Op schriftelijke vragen over het “Raadsvoorstel Begroting 2017-2020” van de VVD op 11 oktober 2016 antwoordt het college o.a.: De waarde van de areaaluitbreiding is geraamd op 83 woningen met een waarde van gemiddeld € 240.000, totaal € 19.920.000”. 

In 2016 rekent de gemeente (voor 83  nieuwe woningen) met een gemiddelde van € 240.000 wanneer er huizen worden toegevoegd aan het areaal van de gemeente.  Voor het begrotingsjaar 2019 wordt rekening gehouden met 44 in het jaar 2018 opgeleverde woningen. Daarbij wordt uitgegaan van een gemiddelde waarde van € 251.000. Voor de jaren 2019, 2020 en 2021 wordt rekening gehouden met respectievelijk 149, 163 en 147 nieuwe woningen. In 2020 rekent de gemeente met een gemiddelde van € 200.000 voor het berekenen van de WOZ.  In een vervolgvraag per e-mail op 23 januari werd gevraagd:

  • Hoe verhoudt het antwoord zich tegenover dit document? Wanneer en waarom is de in 2016 gehanteerde € 240.000 (zie link antw vraag 3)  naar beneden bijgesteld naar € 200.000?.

De huizenprijzen zijn immers de afgelopen jaren alleen maar gestegen.

Wachten op antwoord

Meerdere mailtjes werden verstuurd om antwoord te krijgen op de hierboven gestelde vraag. Op 15 februari verstuurde de gemeente het persbericht: Direct duidelijke communicatie bij de gemeente Wijk bij Duurstede. Een goede gelegenheid om de gemeente op 21 februari te vragen of er verschil is tussen de behandeling van inwoners en de pers. Er zijn immers 16 dagen voorbij gegaan zonder dat er een reactie kwam in welke vorm dan ook. De gemeente biedt excuses aan en belooft in een separate mail om binnen 14 dagen te antwoorden.  Bij het schrijven van dit artikel zijn we weer 27 dagen, in totaal 57 dagen, en nog twee rappels verder en in afwachting van de antwoorden.

Hoor en Wederhoor

Op 17 maart werd middels een mail, te vergeefs naar nu blijkt, om een reactie van de gemeente gevraagd:

  • “In bijlage stuur ik u een concept-artikel over de totstandkoming van de WOZ-waardebepaling en de vragen die wij hierover in de loop der jaren hebben gesteld. Tot onze spijt blijft een antwoord op onze vraag tot op heden uit. In het kader van hoor en wederhoor stellen wij u in de gelegenheid om te reageren op dit concept-artikel vanuit uw perspectief. Mocht u geen behoefte hebben om te reageren, dan vernemen wij dat ook graag. Het artikel wordt op zaterdag 21 maart om 12.00 uur gepubliceerd”.

Een antwoord dat er geen behoefte was om te reageren bleef ook achterwege.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha