[UPDATE2]Wijk bij Duurstede, 2 februari 2019. Huishoudens in heel het land betalen dit jaar gemiddeld een stuk meer aan gemeentelijke belastingen. Eind vorig jaar werd, i.v.m. financiële problemen in het sociale domein, reeds gecommuniceerd dat de OZB in Wijk bij Duurstede zou gaan stijgen.

Welke plaats?

Landelijk gezien staat volgens de redactie, uitgegaan van een OZB waarde van een woning van 250.000 euro Wijk bij Duurstede in de top 10 op de lijst van gemeenten met de hoogste lokale lasten. Gerekend met de gemiddelde WOZ waarde zijn de woonlasten in de betrefffende plaats voor woningeigenaren net als in 2018 het laagst in ’s-Gravenhage (563 euro). Eigenaar-bewoners in Enschede betalen het meest (854 euro)(Bron: Coelo.nl). De top 5 wordt gehaald wanneer precariobelasting (€ 35,--) wordt meegerekend. Het gaat dan om respectievelijk 807 euro of 842 euro, afhankelijk van de precariobelasting.

Afvalstoffenbelasting

Een gedeelte van de stijging komt doordat de Rijksoverheid de afvalstoffenbelasting voor gemeenten heeft verdubbeld. Gemeenten berekenen deze kostenpost deels door aan hun inwoners.

Verkiezingsbeloften

Het in mei 2018 geformeerde college van VVD, PCG en GroenLinks liet in het coalitieakkoord, “Denken, Durven, Daadkracht!” in het hoofdstuk “Financiën - Redelijk en Billijk” (pagina 23) optekenen:

coalitieakkoord uitsnede

Het verhogen van de lokale lasten d.m.v. de OZB roept de vraag op hoe goed de coalitie onderhandelaars waren geïnformeerd over de financiële huishouding van de gemeente toen zij dit hoofdstuk bespraken en apr/mei 2018 op papier zetten. Binnen enkele maanden viel bij het nieuwe college het lijk “Sociaal domein” uit de kast, waarna de coalitie ervoor koos de OZB te verhogen en een greep uit de algemene reserve te doen en niet te bezuinigen om de begroting rond te kunnen krijgen.

Vragen en antwoorden

Omdat belastingen vaak op meerdere manieren uitgelegd kunnen worden werden de berekeningen van de redactie voorgelegd aan de gemeente. Op 9 januari werden onderstaande vragen en bijlage via de e-mail naar de gemeente gestuurd. 

 BIJLAGE: OZB Koopwoning Afvalstofh   Rioolh   Tot Tot Overige  
€ 250.000 1-pers Meerpers 1-pers Meerpers 1-pers Meerpers Precario
WbD 0,1463 € 366 € 204,89 € 204,89 € 236,39 € 236,39 € 807,03 € 807,03 € 35,00  € 842,03
Bunnik 0,1504 € 376 € 151,00 € 252,09 € 193,82 € 193,82 € 720,82 € 821,91
Utr. Heuvelrug 0,1069 € 267 € 211,10 € 263,91 € 187,91 € 234,99 € 666,26 € 766,15
Houten 0,1193 € 298 € 115,80 € 196,92 € 196,92 € 111,60 € 479,66 € 606,77

Als bronnen werden gebruikt:

De beantwoording zou rond 24 januari plaatsvinden was te lezen in de reactie van de gemeente. Op 25 januari werd medegedeeld dat het nog wel tot de 30ste kon duren voordat het antwoord verstuurd zou worden. Op 1 februari werden onderstaande antwoorden ontvangen:

 1. Hoeveel procent maakt de gemeentelijke belasting opgebracht door huishoudens en bedrijven in 2019 precies uit van de totale gemeentelijke inkomsten?
  • Antw: Dat is 10,33 %.
 2. Wat is het verwachte volume in euro's aan gemeentelijke belastingen opgebracht door huishoudens en bedrijven in 2019?
  • Antw: Dat is € 5.363.000.
 3. Hoe is de verdeling in procenten tussen bedrijven en huishoudens die de gemeentelijke belastingen betalen?
  • Antw: Huishoudens: 75,89 % (OZB- en hondenbelasting) en bedrijven (OZB- en toeristenbelasting exclusief precario): 24,11 %
 4. Zover wij uit openbare bronnen, zie bijlage, kunnen opmaken staat Wijk bij Duurstede in 2019 op de eerste plaats qua hoogste lokale lasten voor individuele huishoudens in de provincie Utrecht. Is deze waarneming juist? Zo nee, waarom niet?
  • Antw: Het is onduidelijk waar u uw gegevens vandaan hebt gehaald. Wij maken voor onze vergelijking gebruik van de lokale lastenmeter. Die komt voor een eenpersoons huishouden uit op:
  • eenpersoons
  • In bovenstaande tabel is de OZB-last blauw, is de rioolheffing blauw-groen en is de reinigingsheffing bruin-groen gemarkeerd. Op basis van deze tabellen blijkt dat in de vergelijking met uitsluitend Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Houten niet Wijk bij Duurstede maar Bunnik op de eerste plaats staat. Een kanttekening hierbij is wel dat de vergelijking primair wordt gemaakt met 2018-cijfers omdat de 2019-cijfers bij de lokale lastenmeter nog niet allemaal zijn ingevoerd. Een tweede punt van reactie is dat deze vergelijking slechts 4 gemeenten binnen de Provincie Utrecht omvat. Het is daarom eveneens onjuist te stellen dat dit impliceert dat de gemeente Wijk bij Duurstede in de hele Provincie bovenaan zou staan. Het COELO doet jaarlijks een landelijk onderzoek naar de gemeentelijke woonlasten. Uit deze cijfers blijkt dat onze gemeente provinciaal gezien niet de duurste gemeente is. De woonlasten voor een eenpersoonshuishouden zijn relatief gezien duur, voor meerpersoonshuishoudens zijn de lasten al lager en voor huurders zijn de woonlasten in Wijk bij Duurstede zelfs het laagste van de provincie.
 5. Zover wij uit openbare bronnen, zie bijlage, kunnen opmaken staat Wijk bij Duurstede in 2019 op de tweede plaats qua hoogste lokale lasten voor meervoudige huishoudens in de provincie Utrecht. Is deze waarneming juist? Zo nee, waarom niet?
  • Antw: Voor een huishouden met meerdere personen zien de cijfers er als volgt uit:
  • meerpersoons
  • Bovenstaand ziet u dat wederom Bunnik bovenaan staat, gevolgd door Utrechtse Heuvelrug. Voor de verdere beantwoording van deze vraag en de hierbij te maken kanttekeningen verwijs ik u graag naar het antwoord op vraag 4. Daarnaast merken wij op dat de woonlasten voor niet woning eigenaren (huurders) aanmerkelijk lager zijn dan in omliggende gemeenten (de laagste in de provincie). Zie ook het antwoord op vraag 4.
 6. Zover wij uit openbare bronnen, zie bijlage, kunnen opmaken staat Wijk bij Duurstede in 2019 op de eerste plaats qua hoogste lokale lasten wanneer precariobelasting wordt meegerekend voor individuele en meervoudige huishoudens in de provincie Utrecht. Is deze waarneming juist? Zo nee, waarom niet?
  • Antw: Het is onduidelijk waar u uw gegevens vandaan hebt gehaald. Zoals bij de antwoorden op de vragen 4 en 5 is aangegeven is Wijk bij Duurstede niet de duurste gemeente. Daarnaast zijn wij niet de enige gemeente in de provincie Utrecht die precariobelasting heft.

Stapeling

Buiten de verhoging van de lokale lasten gaan ook de vaste lasten per huishouden omhoog. Denk hierbij aan verzekeringen als de basiszorgverzekering, autoverzekering en woonverzekeringen (opstal, inboedel, aansprakelijkheid). Per 1 januari is de verhoging van het lage belastingtarief van 6% naar 9% ook een feit. Onduidelijk is nog hoeveel en hoe hoog het nog te accorderen klimaatakkoord van de landelijke overheid wordt doorbelast naar de bevolking. Duidelijk is dat het einde van de stapeling aan kosten per huishouden nog niet in zicht is. Zowel het NIBUD als het kabinet stellen dat de algemene lijn in 2019 is dat iedereen er financieel (iets) op vooruit gaat. Of dit ook zo is bij gemeenten die lokaal de lasten procentueel meer dan landelijk verhogen is onduidelijk.

Lees ook:

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha