Het doel van ditiswijk.nl is primair de verslaggeving van de actualiteiten in de gemeente Wijk bij Duurstede. Wij maken onderscheid tussen ingezonden brieven en redactionele artikelen. Ingezonden brieven en berichten afkomstig van vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen worden geplaatst in de categorie 'politiek', mits de inhoud ervan past binnen het beleid van ditiswijk.nl. Ingezonden stukken m.b.t. politiek worden voorafgegaan door deze introductie. Hiermee is duidelijk dat de inhoud van het stuk de visie is van de betreffende partij en niet van de redactie. De redactie van ditiswijk.nl wil hiermee haar neutrale invalshoek waarborgen.

Wijk bij Duurstede, 23 november 2018. “De kans op 1000 extra woningen in de Geer III zijn alleen maar zijn toegenomen” aldus wethouder Hans Marchal met commentaar in een AD-artikel naar aanleiding van de column Raadspraat in ‘t Groentje van WijkNU. Tevens legde hij uit dat WijkNU de plank volledig missloeg met de column en zei: “hoe dom kun je zijn!”

Transparantie ver te zoeken

Inderdaad heeft WijkNU in de wirwar van de honderden documenten op de website van de Provinciale Staten (PS) een foutje gemaakt m.b.t. de datum echter dit neemt niet weg dat de visie van PS hierover onveranderd blijft! Tijdens de beantwoording op 30 oktober van Raadsvragen geeft Hans Marchal o.a. een tijdslijn aan waarin beslissingen/acties zijn ondernomen. De lezer wordt met data, getallen, uitspraken en opgeleverde documenten overvallen die voor de burger het effect zullen hebben van een rookgordijn. Helaas zijn zowel de antwoorden als de vermelde data NIET volledig!

1: Uitvoering motie Integrale gebiedsontwikkeling Geer III en omgeving

Op 24 april 2018 is er een Statenbrief gestuurd (Uitvoering motie Integrale gebiedsontwikkeling Geer III en omgeving PS2016RGW13) door Provinciale Staten met daarin de resultaten van de uitvoering van de motie en de uitgevoerde onderzoeken op het gebied van Mobiliteit en Vitaliteit. Constatering: gezien de resultaten van de onderzoeken doet PS nu GEEN toezeggingen over een hoger woningbouwprogramma in de Geer III dan is voorzien en start NIET met het opstellen van een integrale visie op de gebiedsontwikkeling de Geer III. De ambities van de gemeente Wijk bij Duurstede wijkt namelijk af van het vigerend beleid van PS. Hiermee wordt de motie als afgehandeld beschouwd!

Wat kan PS als perspectief bieden

De statenbrief vermeld vervolgens: momenteel voert de PS samen met U10 een onderzoek uit naar mogelijke BINNENSTEDELIJKE plancapaciteit. Uit dit onderzoek zal moeten blijken of en in welke mate Wijk bij Duurstede binnenstedelijk (dus BINNEN de rode contouren) meer woningen kan bouwen. Aanvullend gaat PS ook met andere gemeenten die willen uitbreiden (zoals Bunnik), onderzoek doen m.b.t. mobiliteit en de knelpunten van de N229. Hierbij speelt kosteneffectiviteit een grote rol evenals de effectiviteit binnen de context van het regionale wegennetwerk. M.a.w. wat zijn de hoge extra kosten die gemaakt moeten worden om op de N229 van Bunnik naar Wijk bij Duurstede een goede doorstroming te realiseren. Dit zal dan bij Rijkswaterstaat op de agenda gezet dienen te worden. Wij hoeven u niet uit te leggen dat onze gemeente dan flink in het nadeel is!! Naar verwachting wordt de provinciale Omgevingsvisie (waar dit allemaal besproken wordt) pas eind 2020 behandeld zodat niet eerder dan ergens eind 2022 hier meer duidelijkheid overkomt. Maar nog steeds hebben wij het dan over binnenstedelijke woningbouw dus niet de 1000 extra woningen in de Geer III.

2: Motie door PvdA ingediend op 11 juni 2018

Tijdens de Statenvergadering op 11 juni heeft PvdA (samen met 50PLUS, PVV en SGP) een motie ingediend om “alles te doen wat mogelijk is om meer duidelijkheid te verkrijgen over mogelijke gebiedsontwikkeling buiten de rode contouren zoals de Geer III in Wijk bij Duurstede”. Deze motie is verworpen!

CDA Statenlid Koelewijn legt nog eens helder uit hoe zij erover denkt na het eerdere gesprek met wethouder Marchal in de Commissievergadering RGW. Zij heeft Marchal een aantal vragen gesteld om te verkennen of/hoe de 1000 extra woningen niet gecompenseerd kunnen/konden worden aangezien er een hoeveelheid woningen nog steeds binnenstedelijk te bouwen is. Bovendien is er een toezegging van 250 extra woningen. Koelewijn is teleurgesteld over de antwoorden en reacties van Marchal:

  • Er is niet gesproken met buurgemeenten (was wel de vraag) omdat er geen tijd zou zijn volgens Marchal om daarop te wachten
  • Er is geen realiteitszin bij de wethouder in Wijk. Koelewijn: “1000 extra woningen blijken een doel te zijn en geen middel om jaarlijks voldoende woningen te ontwikkelen voor behoud eigen jeugd en vitaliteit van Wijk bij Duurstede”.
  • De verantwoordelijkheid van PS gaat verder dan diegene die het hardst roept om versnelling van de procedures

Andere statenleden (o.a. VVD, GroenLinks en D66) schaarden zich ook achter de redenering van het CDA waardoor er geen meerderheid was. Gedeputeerde Van den Berg (D66) is duidelijk: “Er zijn andere dossiers belangrijk zoals Duurzaamheid, meerjaren investering Ruimte & Transport (voor de oplossing van het mobiliteitsprobleem) in de meest spannende regio van Nederland wat woningbouw betreft met 150.000-200.000 gewenste nieuwe woningen. Ook andere opties staan open zoals Flevoland. Nu is het Wijk bij Duurstede; gaan we volgende week met Oudewater aan de gang? Er komt geen beloning voor het goede binnenstedelijke beleid van Wijk dat overigens in samenwerking met PS tot stand is gekomen.”Wat kan er wel op korte termijn volgens Van den Berg? “Aan Bureau Site is opdracht gegeven om uit te zoeken waar we ook binnenstedelijk binnen de U16 kunnen bouwen. Hebben we het vermogen (aan aannemers, installateurs en apparatuur) wel om de gewenste bouwprojecten af te maken aangezien we 8 jaar hebben stilgestaan. Bureau Overmorgen werkt aan inzichten waar we binnen de rode contouren nog bouwplannen werkelijk kunnen uitvoeren die tot 2025 gepland zijn.” Hierbij noemt hij specifiek: Woudenberg, Amersfoort-Noord, Stichtse Vecht, Leidsche Rijn, Bunnik en dus niet Wijk bij Duurstede. Van den Berg: “Versnelling zal alleen plaatsvinden voor die concrete woningbouwplekken die klem liggen hetzij in bestemmingsplannen of bijvoorbeeld met vergunningen. Er is geen urgente noodzaak om nu Wijk bij Duurstede te bedienen!!” Van den Berg zegt toe: “in een eerstvolgende stap inzichten te geven (maart 2019) in waar u (de gemeenten) buiten de rode contouren locaties wil aanwijzen.” Er wordt hier dus niet gesproken over toewijzing maar slechts over een inventarisatie van de wensen van de gemeenten!!

Conclusie:

Dit houdt volgens WijkNU in dat de discussie dan pas begint. Koppel je dit aan de Provinciale Verkiezingen in 2019 (wie weet wat er dan gaat gebeuren), de nieuwe Omgevingsvisie 2022 en de door Van den Berg genoemde minimaal 6 jaren doorlooptijd dan is het ons duidelijk dat voor 2028-2030 er geen 1000 extra woningen zullen worden gebouwd. Voor dit College is het dan te laat. Namelijk wethouder Marchal geeft nu duidelijk aan: “Het college zet, in dat verband, eerst in op “+1.000 woningen” en de regionale gesprekken over de woningbouw-opgave. Voor potentieel vrijvallende locaties wordt eerst een strategie bepaald en niet één op één met partijen onderhandeld.”

Wacht wethouder Marchal & het College eerst op toekenning van 1000 extra woningen dan laten zij waardevolle kansen voorbij gaan en zal de chaos op de lokale woningmarkt nog verder groeien. Waar is het vermogen van de coalitiepartijen om met voortschrijdend inzicht, los van hun verkiezingsprogramma en met het belang van onze burgers in het achterhoofd, beslissingen te kunnen nemen en op daadkrachtige manier oplossingen aan te dragen voor de problemen rondom de woningbouw. Hoe dom kun je zijn….?

Andere politiek noodzakelijk

Het huidige systeem met dichtgetimmerde coalitieakkoorden (waar de angst regeert dat iemand van de koers afwijkt en men zich suf vergadert om elkaar op de rails te houden) leidt tot ongewenste partijdiscipline. Het gevolg is een verkrampte situatie waar we meestal 4 jaar aan vast zitten om daarna weer 4 jaar in een andere verkrampte situatie terecht te komen. Met ander woorden: we gijzelen elkaar voor 4 jaar lang! Intussen keren mensen zich van de politiek af. Het wordt tijd voor een andere politiek: regeren met een open-agenda. Dus alle onderwerpen zijn voor iedereen vrij en er wordt gestemd, niet om de ander dwars te zitten of tot het einde te steunen, nee men stemt voor de inhoud en niet voor het pluche of wat dan ook. Het gaat om voorstellen om de Wijkse Samenleving te verbeteren dus haalt een voorstel van de verantwoordelijke regeerders het niet, jammer, volgend onderwerp. Zo als het nu gaat is het een doodlopend pad; iedereen die nu nog geïnteresseerd is (dat is al een aflopende zaak) houdt het op termijn voor gezien met als resultaat… het failliet van je systeem. Het wordt hoogtijd voor een andere politiek; zou geen domme zet zijn...!

Leo Kwakkenbos
Voorzitter WijkNU

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha