Wijk bij Duurstede, 4 november 2018. Op 16 oktober stelde WijkNu schriftelijke raadsvragen over woningbouw in de gemeente Wijk bij Duurstede. Deze vragen werden beantwoord op 30 oktober.

Schriftelijke vragen

Vraag 1: In hoeverre is het coalitie akkoord nog actueel nu Provinciale Staten van Utrecht (PS) op 21 augustus 2018 In de Nota van beantwoording heeft gereageerd over de ingediende zienswijzen op Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en Verordening. Hieruit blijkt dat de 1000 woningen niet aan Wijk bij Duurstede zullen worden toegewezen: Citaat uit deze Nota van beantwoording: In de PRS zijn overigens niet alle NV Utrecht-uitbreidingslocaties en zoekrichtingen volledig opgenomen: zo is de Kromme Rijn/Lek zone slechts gedeeltelijk opgenomen (totaal 2.750 woningen Hoef en Haag, Odijk West, en Eiland van Schalkwijk) Bij de totstandkoming van de NV Ontwikkelingsvisie is geconstateerd dat de A12-zone op termijn (na realisatie van de NV-ambities zoals nu opgenomen in de PRS) de laatste grote potentiele verstedelijkingslocatie is.

Antwoord: De in de vraagstelling genoemde datum van 21 augustus 2018, als datum waarop Provinciale Staten zou hebben gereageerd op ingediende zienswijzen op de ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2018 (verder: PRS), is onjuist. Deze datum is op de provinciale website in beeld en betreft de datum waarop de Nota van beantwoording binnen de website is bewerkt of verplaatst. De Nota van beantwoording zelf is door Provinciale Staten vastgesteld op 3 februari 2013. Citaten uit de nota en de door de vragensteller gestelde vragen moeten dus worden bezien in de context van 2012/2013, toen betreffende nota werd opgesteld en vastgesteld, in aanloop naar de vaststelling van de PRS. Inmiddels is de tijd bijna 6 jaar verder en is er in het dossier “+1.000 woningen” veel gebeurd. De gemeenteraad is hierover voor het laatst geïnformeerd in de themasessie van 29 mei 2018. Het zal duidelijk zijn dat het coalitieakkoord, gedateerd 9 mei 2018, actueel is in relatie tot het besluit van Provinciale Staten van 4 februari 2013. Bij de herijking van de PRS in 2016/2017 heeft het college een zienswijze ingediend, die heeft geleid tot het uitvoeren van onderzoeken naar de gevolgen van 1.000 extra woningen voor leefbaarheid en mobiliteit. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken hebben de gedeputeerden Van den Berg (o.a. ruimtelijke ontwikkeling en wonen) en Straat (o.a. mobiliteit) besloten nog geen besluit te nemen over de gevraagde extra woningen, maar deze te bezien in relatie tot de regionale woningbouwopgave. Deze regionale opgave wordt onderzocht binnen U10/U16-verband en de rapportages hiervan komen op korte termijn beschikbaar, tezamen met onderzoeken naar mobiliteit, economie en duurzaamheid. De gemeenteraad zal hierover op korte termijn worden geïnformeerd, de agendacommissie is reeds verzocht uit te zien naar een geschikte datum. Vast staat wel dat eventuele extra woningbouw voor Wijk bij Duurstede integraal zal worden afgewogen en onze gemeente zich in regionaal verband zal dienen te positioneren om extra woningbouw toegekend te krijgen.

Vraag 2: Op eerdere vragen aan de wethouder is door hem geantwoord dat er een sterk lobby traject wordt doorlopen om alsnog een groot contingent nieuwbouwwoningen voor de gemeente Wijk bij Duurstede te verkrijgen. Echter het blijkt dat de wethouder volgens de beantwoording van ingediende zienswijzen, zelf geen zienswijzen op het ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en Verordening heeft ingediend. a. Welke concrete inhoudelijke acties/voorstellen heeft het college ondernomen/gedaan om PS op andere gedachten te brengen en welke reactie heeft het college van PS daarop (schriftelijk) ontvangen? b. Waaruit heeft de uitgebreide lobby van het College uit bestaan en wat was de officiële reactie van PS? c. Waarom heeft het college geen zienswijze(n) ingediend? d. Welke specifieke bijdrage heeft de wethouder geleverd als bestuurslid aan de bestuurstafel Ruimte en Wonen binnen U-10?

Antwoord: Zoals onder de beantwoording van vraag 1 is aangegeven, heeft het college bij de herijking van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 in 2016/2017 wel degelijk een zienswijze ingediend en ook ten tijde van de behandeling hiervan door Provinciale Staten ingesproken om aandacht te vragen voor 1.000 extra woningen voor Wijk bij Duurstede. Dat niet eerder in 2012/2013 een zienswijze werd ingediend heeft te maken met het feit dat de gemeente in die jaren voldoende locaties en mogelijkheden had om woningbouw te realiseren. Er was dus geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze, mede gezien de crisis op de woningbouwmarkt.

a. De volgende acties zijn ondernomen: 08-07-2016: voorlopige zienswijze ingediend op herijking PRS; 15-09-2016: definitieve zienswijze ingediend op herijking PRS; 24-10-2016: pitch voor de commissie Ruimte, Water en Groen (behandeling zienswijze) 12-12-2016: motie van Provinciale Staten aangenomen: doe onderzoek naar De Geer III 2017: onderzoeken naar leefbaarheid en mobiliteit, besprekingen met gedeputeerden 04-12-2017: Provinciale Staten uitgenodigd, geïnformeerd, rondgeleid (Engk/De Geer III) 21-12-2017: drieluik: De Geer III, betoog, onderbouwing, vitaliteit 15-05-2018: brief gezonden aan Provinciale Staten, gemeentelijke visie op motie 04-06-2018: ingesproken bij commissie Ruimte, Water en Groen over uitvoering motie Het college heeft verder intensief met de gedeputeerden Van den Berg en Straat contact gehouden en zal ook dit najaar weer in overleg gaan over dit onderwerp.

b. De uitgebreide lobby heeft bestaan uit het contact onderhouden met beide gedeputeerden en politieke fracties in Provinciale Staten. Daarbij is ingezet op informatievoorziening, een excursie en rondleiding verzorgd en is een “position paper” verzonden, zodat provinciale politieke partijen de informatie hadden om hun partijprogramma’s op te stellen voor de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten (2019).

c. Zoals eerder gemeld is dit wel gebeurd.

d. De wethouder heeft het standpunt van het college uitgedragen tijdens meerdere bijeenkomsten met provincie en U10/U-16 gemeenten.

Vraag 3: Het College heeft aangegeven dat de 1000 woningen nodig zijn voor onze eigen inwoners; jongeren en senioren om een oplossing te bieden aan de grote problemen rond grote toename kleine huishoudens, sterke vergrijzing en slechte doorstroming van de woningmarkt. a. Welke concrete plannen heeft het college inmiddels in voorbereiding om aan de huidige en toekomstige woningvraag van de ingezetenen van de gemeente Wijk bij Duurstede te voldoen om zodoende mensen toch in hun eigen gemeente te kunnen laten wonen en de lange wachtlijsten te verkorten? b. Hoe ziet het tijdspad eruit en gaat dit in de komende periode tot 2022 gerealiseerd kunnen worden? c. Indien er geen concrete plannen bestaan; heeft het College alternatieve plannen op de plank liggen om de schade maximaal te beperken? d. Dienen er extra kosten gemaakt te worden om deze alternatieve plannen te realiseren? Zo ja, zijn deze dan ergens in de begroting opgenomen?

Antwoord: Door de gemeenteraad is begin 2017 de Woonvisie vastgesteld, die tezamen met de Structuurvisie Wijk bij Duurstede 2020 de beleidsmatige onderlegger vormt voor het gemeentelijk Woningbouwprogramma. In dit programma zijn alle (wat grotere) woningbouwlocaties opgenomen. Doelstelling vanuit de Woonvisie is jaarlijks ca. 125 woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. Uitgaand van de locaties binnen de zo geheten “rode contour” kan de gemeente tot ca. 2023 nog ca. 600 woningen toevoegen. Daarnaast mogen op basis van de PRS nog 250 woningen worden toegevoegd ten noorden van de Romeinenbaan (De Geer III), zodat tot 2025 in totaal ca. 850 woningen kunnen worden gebouwd. Het college is van mening dat voor woningbouw ten noorden van de Romeinenbaan, deze weg omgelegd zou moeten worden, zodat een nieuwe woonwijk kan worden aangesloten op de bestaande bebouwing van De Horden. Vanuit het besef dat de voorbereiding van een grootschalige bouwlocatie minimaal 4-5 jaar kost, heeft het college reeds in 2016 bij de herijking van de PRS aangegeven dat 1.000 woningen extra noodzakelijk zijn. Zoals aangegeven wordt deze vraag door de provincie nu regionaal bezien.

a. Concreet worden de komende jaren nieuwe woningen voorzien op de locaties: Dirk Fockstraat (40), De Opstap (27), De Driehoek (35), Postkantoor e.o., Hordencentrum (65), ’t Wijkhuis, Winkelcentrum De Heul, De Kamp, Kromme Stelakker (12) en in de Oranjehof. Daarnaast zijn er locaties die kunnen worden ontwikkeld als deze hun huidige functie verliezen of de “rode contour” door de provincie wordt verruimd. Het college zet in dat verband eerst in op “+1.000 woningen” en de regionale gesprekken over de woningbouw-opgave. Voor potentieel vrijvallande locaties wordt eerst een strategie bepaald en niet één op één met partijen onderhandeld.

b. Het college voorziet dat tot en met 2023 ca. 600 woningen zullen worden opgeleverd.

c. Concrete plannen zijn er vooralsnog voldoende. Het college zet zich in op het dossier “+1.000 woningen” (zoals de gemeenteraad dat eerder heeft verzocht) en de gesprekken in het kader van de regionale woningbouwopgave.

d. Er hoeven vooralsnog geen extra kosten te worden gemaakt; onderzoeken worden bekostigd vanuit het budget “wonen” en het gemeentelijk grondbedrijf.

P.S. De toelichting die was opgenomen bij de vraagstelling bevatte een aantal paragraven (pagina’s 79-81) die in de Nota van beantwoording van zienswijzen op de ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie staan, die is vastgesteld op 4 februari 2013 en niet, zoals aangegeven door de vragensteller, op 21 augustus 2018.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha