Wijk bij Duurstede, 29 september 2018. Op 3 september stelde de SP schriftelijke raadsvragen over het gebruik van lachgas patronen en zwerfvuil door dit gebruik die op 25 september door wethouder Kosterman werden beantwoord en sinds 28 september zijn te lezen op de website van de gemeente.

Vragen en antwoorden

 1. Herkent uw college het toenemend misbruik van lachgaspatronen in onze gemeente?
  • Antwoord: Sinds 1 juli 2016 valt de verkoop van lachgas niet meer onder Geneesmiddelenwet, maar onder de Warenwet. Lachgas is dus makkelijk en legaal verkrijgbaar. Mede hierdoor heeft de verkoop op vooral evenementen en feesten een enorme vlucht genomen. Waar eerder vooral uitgaande jongeren lachgas gebruikten wordt het nu ook vaker gezien bij andere groepen, zoals jongeren op straat of rond schoolpleinen (Trimbosinstituut, 2018). Ook in Wijk bij Duurstede is er een toename van het gebruik van lachgas, afgaande op het zwerfvuil van dit gebruik en constateringen van de jongerenwerkers. De zichtbaarheid van de patronen is groot, waardoor het gebruik meer opvalt dan bijvoorbeeld het roken van een joint. Volgens de cijfers van de GGD heeft in de gemeente Wijk bij Duurstede 1% van de jongeren tussen de 13 en 17 jaar (klas 2 en 4) ooit lachgas gebruikt. Dit is het laagste percentage in de regio Utrecht.
 2. Welke acties heeft uw college ondernomen?
  • Antwoord: Het onderwerp staat op de agenda in het Jongeren op Straat (JoS) overleg waaraan politie, jongerenwerkers, gemeente en BOA’s deelnemen. De gemeente subsidieert een voorlichtingsprogramma op het Revius met betrekking tot preventie alcohol en drugs. Hierin is voorlichting m.b.t. lachgas een onderdeel. De jongerenwerkers zijn in gesprek met jongeren om ze voor te lichten over de risico’s van het gebruik van lachgas. Via de GGD worden alle ontwikkelingen m.b.t. lachgas scherp in de gaten gehouden.
 3. Welke acties gaat uw college op korte termijn ondernemen?
  • Antwoord: De genoemde acties bij antwoord 2 zullen gecontinueerd en geïntensiveerd worden. De handreiking ‘Lachgas: van zorgen naar acties’ van het Trimbosinstituut zal als leidraad dienen om met alle partners (jongerenwerk, preventieprofessionals, handhaving, onderwijs, gemeente) te komen tot een gerichte aanpak. In deze aanpak worden zowel voorlichting op scholen (zowel scholieren als ouders), afstemming met (horeca)ondernemers als voorlichtingscampagnes vanuit de gemeente (via bijvoorbeeld sociale media) meegenomen. Via verschillende wegen (filmpjes op sociale media, liedjes van artiesten) wordt het positieve en onschuldige imago van lachgas benadrukt. Dit beïnvloedt jongeren in hun risicoperceptie over het middel. In de voorlichting zal bewustwording, informatievoorziening en meer kennis op het gebied van lachgas centraal staan om zodoende de risicoperceptie te kunnen beïnvloeden. In 2016 concludeerde het RIVM dat van recreatief gebruik van lachgas (gedefinieerd als 5 – 10 ballonnen per keer, maximaal 1x per maand) geen negatieve gezondheidseffecten te verwachten zijn. De universiteit van Amsterdam heeft in samenwerking met het Trimbosinstituut in 2017 in een onderzoek op basis van zelfrapportage gekeken naar de ervaren korte termijn effecten van het gebruik van lachgas. De effecten die gerapporteerd worden zijn met name duizeligheid, hoofdpijn en tinteling van de handen en voeten. Ook misselijkheid, verwardheid en craving (de behoefte om opnieuw te gebruiken) worden genoemd. Op grond hiervan kan het risico op verslaving niet uitgesloten worden. Deze ervaren klachten worden vooral veroorzaakt door het tijdelijk zuurstoftekort en hangen samen met de frequentie van lachgasgebruik. De uiteindelijke conclusie die in het onderzoek getrokken wordt is dat het risico op ernstige acute gezondheidsklachten klein is. Verder (medisch – toxicologisch) onderzoek zal de komende jaren moeten gaan uitwijzen wat de (mogelijk) schadelijke gevolgen van recreatief lachgasgebruik zijn. Als gemeente houden we de ontwikkelingen op het gebied van onderzoek scherp in de gaten en ondernemen waar nodig actie.
  • Zoals genoemd bij het antwoord op vraag 1 valt lachgas sinds juli 2016 onder de Warenwet. Dat wil zeggen dat de verkoper van lachgas zich dient te houden aan de verplichtingen van deze wet. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) ziet toe op de naleving van de Warenwet. Aangezien er geen aanwijzingen zijn voor een ernstig gezondheidsrisico is er geen reden voor handhavend optreden door de VWA op grond van de Warenwet. Verkoop, handel, bezit en gebruik van lachgas is niet strafbaar. Gaspatronen in de supermarkt of bij huishoudwinkels zijn legaal verkrijgbaar als dit gebruikt wordt als drijfgas. Als gemeente is er dus geen juridisch grond om handhavend op te treden. In een factsheet van het Trimbosinstituut wordt een toelichting gegeven op het gebruik van lachgas.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha