Wijk bij Duurstede, 28 september 2018. De gemeente stuurde op 7 september een persbericht uit waarin te lezen is dat het aantal misdrijven tot juli 2018 t.o.v. dezelfde periode in 2017 is gedaald. In Wijk bij Duurstede daalt het aantal misdrijven sneller dan in de regio.

Veiligheidsstrategie

In de Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2015-2018 waaraan de portefeuillehouder veiligheid van de gemeente Wijk bij Duurstede (burgemeester Poppens) heeft meegewerkt is als ambitie neergelegd: “De totale criminaliteit is in 2018 met 20% gedaald ten opzichte van 2011, terwijl de aangiftebereidheid is gestegen.”

Aangifte- en meldingsbereidheid

Het WODC van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in 2016 het onderzoek “Aangifte- en meldingsbereidheid (Trends en determinanten)” gepubliceerd. De hoofdvraag luidde: “hoe kan de (vermeende) daling in de aangiftebereidheid van burgers in de periode 2005 tot 2015 worden verklaard?”. Dit onderzoek heeft als doel om ter beantwoording van vragen uit de Tweede Kamer informatie te verzamelen ter verklaring van de daling in de (cijfers over de) aangiftebereidheid van burgers.

Vragen

Uit het persbericht van 7 september kan niet worden afgeleid of de doelen genoemd in de Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2015-2018 zijn gehaald. Om antwoord op die vraag te krijgen werden op 7 september elf vragen via de mail naar de gemeente gestuurd.

Antwoord

Op 27 september werd onderstaand antwoord ontvangen:

"Het is een bekend gegeven dat de politiecijfers een deel laten zien van het werkelijk aantal gepleegde misdrijven. Criminologen spreken in dit verband over een ‘dark number’, het verschil tussen het aantal werkelijk gepleegde misdrijven en het aantal geregistreerde misdrijven. Al in de jaren ’70 is de overheid gestart met landelijke slachtofferenquêtes om deze dark numbers te ondervangen. Sinds enige jaren maakt deze slachtofferenquête onderdeel uit van de landelijke Veiligheidsmonitor.

Wijk bij Duurstede heeft diverse malen deelgenomen aan deze Veiligheidsmonitor, voor het laatst in 2015. Onderdeel van deze Veiligheidsmonitor is de slachtofferenquête. Aan onze inwoners is onder andere gevraagd van welke delicten ze slachtoffer zijn geweest. Hierbij treft u het rapport ‘Hoe veilig is Wijk bij Duurstede’ van juli 2016 aan. Hoofdstuk 5 van dit rapport gaat over slachtofferschap in Wijk bij Duurstede. Daar treft u alle informatie aan die er beschikbaar is over slachtofferschap in Wijk bij Duurstede, bijvoorbeeld de vergelijking met andere jaren/gebieden. De algehele conclusie is dat het slachtofferschap in Wijk bij Duurstede lager ligt dan het regionale en landelijke gemiddelde. Dat bevestigt het beeld wat uit de politiecijfers naar voren komt, namelijk dat het aantal delicten per 1.000 inwoners in Wijk bij Duurstede daadwerkelijk lager ligt dan het regionale en landelijke gemiddelde.

Half jaarlijks publiceert de gemeente de politiecijfers van aantallen misdrijven. Dit betreft zowel meldingen als aangiften. Aangiften worden door de politie in principe altijd opgenomen. De exacte cijfers over fysieke en digitale aangifte heeft de gemeente niet. Desgewenst kunt u deze bij de politie opvragen. Als bijlage treft u de politiecijfers aan over de eerste 6 maanden van 2018 zoals deze enige tijd geleden zijn verzonden (met daarbij een vergelijking over diezelfde periode in voorgaande jaren). Tevens hebben wij de memo aan de raad toegevoegd met daarin het overzicht van de politiecijfers over het jaar 2017 (en ook hier weer enkele voorgaande jaren)".

Meegestuurde bijlagen:

Nogmaals vragen

Na het ontvangst van het hierboven gepubliceerde antwoord werd omgaande gevraagd waarom de al jaren gebruikte procedure vraag redactie en daarbij het vermelde antwoord van de gemeente niet werd gebruikt. De volgende dag werden onderstaande antwoorden ontvangen:

 1. Heeft de gemeente inzicht in de daling/stijging van de aangiftebereidheid van burgers in de periode 1 januari 2015 tot en met 1 augustus 2018?
  • Antwoord: Nee.
 2. Zo ja, hoe hoog (in procenten) is de aangiftebereidheid binnen de genoemde periode in de gemeente Wijk bij Duurstede?
  • Antwoord: Niet van toepassing.
 3. Zo nee, waarom niet?
  • Antwoord: Om de trends in aangifte- en meldingsbereidheid te onderzoeken wordt gebruik gemaakt van gegevens uit meerdere jaargangen van de Veiligheidsmonitor. Een onderdeel van de Veiligheidsmonitor is namelijk de slachtofferenquête. Dat gegeven, gelegd naast het aantal aangiften, zegt iets over de aangiftebereidheid. Vandaar de info in de mail gisteren aangezien slachtofferschap dus relevant is om inzicht te krijgen in meldings- en aangiftebereidheid). De gemeente Wijk bij Duurstede heeft diverse malen deelgenomen aan de Veiligheidsmonitor, voor het laatst in 2015. Er zijn dus geen lokale gegevens beschikbaar over de periode na 2015. Om die reden hebben wij gisteren in de mail de meerjarige trend geschetst.
 4. Is de aangiftebereidheid binnen de gemeente Wijk bij Duurstede vanaf 1 januari 2015 tot heden gestegen en zo ja met hoeveel procent?
  • Antwoord: Hierover zijn geen gegevens beschikbaar. Zie antwoord op vraag 3.
 5. Is de aangiftebereidheid binnen de gemeente Wijk bij Duurstede vanaf 1 januari 2015 tot heden gedaald en zo ja met hoeveel procent?
  • Antwoord: Hierover zijn geen gegevens beschikbaar. Zie antwoord op vraag 3.
 6. Heeft de gemeente inzicht in het aantal aangiften die door inwoners en bedrijven zijn gedaan bij politie in de periode 1 januari 2015 tot en met 1 augustus 2018?
  • Antwoord: Ja, halfjaarlijks worden deze aantallen (aangiften en meldingen) gecommuniceerd. Gisteren heeft u de cijfers ontvangen over de eerste helft van 2018 en over het gehele jaar 2017 en enkele voorgaande jaren.
 7.  Zo ja, hoeveel aangiften (in totaal, fysiek en digitaal) zijn er gedaan en hoeveel van deze aangiften zijn niet in behandeling genomen door de politie i.v.m. andere prioriteiten enz enz?
  • Antwoord: Aantallen aangiften/meldingen zijn te vinden in de bijlagen die gisteren zijn meegestuurd ( 2015: 566, 2016: 529, 2017: 528, 1e helft 2018: 236). De gemeente heeft geen inzicht hoe aangiften bij de politie zijn opgenomen (fysiek of digitaal). De vraag hoeveel aangiften niet door de politie zijn opgenomen kan niet beantwoord worden omdat de vraagstelling niet correct is. Inwoners hebben namelijk recht om aangifte te doen en kunnen een klacht indienen wanneer politie een aangifte niet opneemt. Soms worden aangiften niet opgenomen omdat het bijvoorbeeld niet om strafrecht gaat en er dus geen aangifte opgenomen kan worden. Geen aangifte opnemen i.v.m. andere prioriteiten is niet aan de orde. Wel kan het bijv. zijn dat i.v.m. drukte gevraagd wordt om de aangifte online in te dienen.
 8. Zijn de aangiften die niet in behandeling zijn genomen door de politie meegenomen in de misdaadcijfers zoals deze via het persbericht van 7 september zijn openbaar gemaakt?
  • Antwoord: Aangiften worden door de politie altijd opgenomen.
 9. Zo nee, waarom niet?
  • Antwoord: Niet van toepassing
 10. Is de ambitie 20% minder criminaliteit en een hogere aangiftebereidheid in 2018 t.o.v. 2011 gehaald?
  • Antwoord: Dit betreft een regionale ambitie waarvan nog niet duidelijk is of deze gehaald is omdat het jaar 2018 nog niet voorbij is. Op lokaal niveau is de criminaliteit in ieder geval fors gedaald van 35,5 aangiften/meldingen per 1.000 inwoners in 2011 tot 22,6 aangiften/meldingen per 1.000 inwoners in 2017. Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat in Wijk bij Duurstede het slachtofferschap lager is dan in (de regio Midden-)Nederland en dit cijfer al jarenlang stabiel is.
 11. Wat zijn de getallen/percentages, 2011-2018, die hierbij horen?
  • Antwoord: Zie antwoord op vraag 10.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha