Wijk bij Duurstede, 21 september 2018. Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting voor 2019 vastgesteld. Hierin hebben vele plannen voor het komende jaar een plek gekregen. Wethouder Hans Marchal (financiën) zegt erover: ‘We hebben te maken met flinke tekorten in het Sociaal domein. Om deze financiën weer op orde te krijgen, moeten de inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. Niet alleen voor 2019, maar ook voor de jaren daarna. Voor 2019 hebben we de begroting moeten aanvullen uit onze Algemene Reserve. De Meerjarenraming 2020-2022 laat voor elk van die jaren echter een positief saldo zien.’

De uitgaven voor Jeugdhulp en Wmo zijn kritisch bekeken

Wethouder Wil Kosterman zegt hierover: ‘Al jarenlang ontvangen we minder inkomsten vanuit het Rijk, maar betalen we meer aan de Wmo en Jeugdzorg. Dit speelt overigens niet alleen in onze gemeente: regionaal en landelijk is hetzelfde probleem zichtbaar. Deze uitgaven hebben we zorgvuldig bekeken en we blijven dat in de komende jaren ook doen. Alleen op die manier kunnen we de zorg voor onze inwoners toegankelijk en betaalbaar houden.’

Het college kiest ervoor om niet alleen voor 2019, maar ook in de toekomst financieel gezond te blijven. Daarom heeft het college pijnlijke keuzes moeten maken. Ambities uit het Coalitieakkoord zijn bijgesteld en vertraagd en er is gesneden in organisatiebudgetten. Het college voert daarnaast een inflatiecorrectie van 2,3% uit op de OZB-opbrengsten voor het jaar 2019.

Een vitale gemeente door meer woningen en lokale werkgelegenheid

In 2017 is de Toekomstblik gepresenteerd. Hierin staan de strategische keuzes van de gemeente voor de komende jaren. De Toekomstblik blijft onverminderd belangrijk voor het gemeentelijk beleid. Wethouder Willem Joustra zegt erover: ‘Die keuzes betekenen dat we op verschillende terreinen moeten blijven aanpakken. We willen meer woningen bouwen en zorgen voor voldoende werkgelegenheid. Zo houden we onze gemeente vitaal, ook voor later.’

Aandacht voor de klimaatverandering en duurzaam energieverbruik

Het klimaat verandert en vraagt om aanpassing van ons gedrag en aanpassing van de openbare ruimte, om bijvoorbeeld grote regenbuien goed op te vangen. Wethouder Hans Marchal voegt daaraan toe: ‘Wij moeten met zijn allen ook minder energie gaan gebruiken en overstappen op andere energiebronnen. We zijn net met de inwoners in de wijk Noorderwaard-Noord een proef gestart, om deze wijk aardgasvrij te krijgen. Daarnaast zijn er vele enthousiaste initiatieven in onze gemeente, waar we graag aan meedoen.’

Samen met onze inwoners willen we zorgen voor veilige, prettige en sociale buurten

‘Wijk bij Duurstede is gelukkig al jaren een veilige gemeente, zo blijkt uit de cijfers,’ aldus burgemeester Tjapko Poppens. ‘Dat willen we graag zo houden. Samen met onze inwoners zorgen we voor veilige, prettige buurten. Een andere belangrijke opgave is om de samenwerking tussen gemeente, politie en zorg te verbeteren. Om te voorkomen dat problematisch gedrag uitgroeit tot erger.’

Verbetering van de dienstverlening richting inwoners en ondernemers

‘De resultaten uit de Burgerpeiling van 2017 hebben de gemeente geïnspireerd de dienstverlening op onderdelen te verbeteren,’ vervolgt Poppens. ‘Een goede dienstverlening voor onze inwoners en bedrijven staat altijd voorop. Wij blijven actief de kwaliteit van onze dienstverlening volgen en verbeteren.’

De afstand tussen politiek en inwoners verkleinen

‘Onze besluitvorming moet voor eenieder te begrijpen zijn,’ zegt burgemeester Poppens. ‘Het is niet mogelijk het iedereen naar de zin te maken, maar als bij besluiten geluisterd wordt naar de voors, tegens en neutrale reacties, dan voelt ieder zich er beter bij.’ Het college wil met de raad gaan bekijken hoe inwoners, ondernemers en partners op een andere wijze inspraak kunnen krijgen bij de voorbesprekingen en raadsvergaderingen.

De gemeenteraad is nu aan zet

Dinsdag 2 oktober a.s. bespreekt de gemeenteraad de begroting. Op dinsdag 6 november a.s. neemt de raad een besluit over de begroting.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha