Wijk bij Duurstede, 7 september 2018. Op 9 augustus stelden GroenLinks en WIJKnu raadsvragen inzake het gronddepot Trechtweg 5 in Cothen die op 4 september door wethouder Marchal werden beantwoord en sinds 7 september zijn te lezen op de website van de gemeente.

Vragen en antwoorden

 1. Is het college bekend met de casus gronddepot Trechtweg 5 in Cothen?
  • Antwoord: Ja. Op 3 en 15 maart 2016 zijn twee meldingen ingediend voor tijdelijk grondopslag en grondtoepassing aan de Trechtweg 5 te Cothen in het kader van het besluit Bodemkwaliteit. Het betreft tijdelijke grondopslag in de periode van respectievelijk 8 maart 2016 tot 14 oktober 2017 en van 21 maart 2016 tot 28 september 2018. Het doel was het aanbrengen van grond uit de tijdelijke opslag ter verbetering van de teeltlaag. “Tijdelijke opslag van grond is mogelijk op grond van het Besluit bodemkwaliteit. Soms is het nodig om grond tijdelijk elders op te slaan in afwachting van keuring en/of een bestemming. De partij kan dan op een Tijdelijke Opslag Plaats (TOP) worden opgeslagen. Dit kan het geval zijn als er bijvoorbeeld op de herkomstlocatie niet voldoende ruimte/tijd is. Voorwaarden zijn dat de opslag op de bodem maximaal 3 jaar duurt, dat de opgeslagen grond nuttig wordt toegepast in de eindbestemming en dat bij het melden van het voornemen tot tijdelijke opslag de eindbestemming en de voorziene periode van opslag uiterlijk binnen 6 maanden is aangegeven. Er hoeft alleen een toetsing plaats te vinden aan de kwaliteit van de ontvangende (water)bodem. Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan dan is alsnog een vergunning op grond van de Wet milieubeheer of de Wet verontreiniging oppervlaktewateren vereist.” (bron: https://www.bodemrichtlijn.nl/Bibliotheek/grondstromen/grondstromen-opslag-vanpartijen-grond). De meldingen zijn op 9 en 18 maart 2016 door de gemeente getoetst en geaccordeerd. De grondkwaliteit is geschikt en de opslagduur is niet langer dan de maximale periode van 3 jaar. Daarbij is getoetst of een omgevingsvergunning noodzakelijk is. Het blijkt dat er geen omgevingsvergunning voor het tegenstrijdig gebruik van de grond (in het kader van het bestemmingsplan) noodzakelijk is. De meldingen met de bijbehorende stukken zijn als bijlagen toegevoegd. De melder is zelf verantwoordelijk om bij de provincie Utrecht na te gaan of een ontheffing in het kader van de Verordening Natuur en Landschap is vereist. In dit kader zijn op 27 februari 2017 en 10 juni 2018 de meldingen ingediend voor het gedeeltelijk ophogen van het perceel aan de Trechtweg bij de provincie Utrecht. Op 8 maart 2017 en 11 juli 2018 heeft de provincie Utrecht deze meldingen goedgekeurd.
 2.  Heeft de gemeente gereageerd op het verzoek om advies van de provincie?
  • Antwoord: De provincie heeft in 2017 geen advies bij de gemeente gevraagd omdat er sprake was van de ophoging van het maaiveld met minder dan 10 cm. Bij ophoging van meer dan 10 cm vraagt de provincie wel om advies. Op 15 augustus 2018 is hierover contact geweest met de Vergunningverlening Natuur en Landschap van de provincie Utrecht, de heer A. Stokman. In juni 2018 heeft de provincie een advies bij de gemeente gevraagd in het kader van de ontheffingsaanvraag van de Trechtweg 5. In de adviesaanvraag was aangegeven dat indien er geen advies zou worden gegeven, de provincie er van uit gaat dat de gemeente met de aanvraag instemt. De gemeente heeft de aanvraag getoetst. Omdat er geen aanzienbare aantastingen van de waterhuiskundige, landschappelijke, archeologische of cultuurhistorische waarden in dit gebied plaats vinden, heeft de gemeente geen reactie verstuurd.
 3. Wat is de herkomst van de grond, welke toepassing gaat deze krijgen en hoe lang blijft deze in depot?
  • Antwoord: De grond is afkomstig van het ontwikkelingsterrein De Wiese in Schalkwijk, gemeente Houten (graafwerkzaamheden cunet voor riolering woonwijk) en van de Provincialeweg 32a te Bunnik (graafwerkzaamheden t.b.v. de aanleg van een kelder op het perceel). De grond mag conform het besluit Bodemkwaliteit maximaal 3 jaar worden opgeslagen. Daarna moet de grond worden toegepast of afgevoerd.
 4. Welke vervoersbewegingen vinden in dat kader plaats?
  • Antwoord: De meldingen betreffen 5.500 m3 grond welke vanuit Schalkwijk en Bunnik is aangevoerd. Met één vrachtwagen laadvermogen van 24 m³ zijn dat ca. 230 vervoersbewegingen.
 5. Welke vervuilingsklasse heeft de grond en hoe is het toezicht georganiseerd?
  • Antwoord: De grond is schoon en heeft de kwaliteit Achtergrondwaarde (schoon) conform de partijkeuringen van Linge Milieu d.d. 14.12. 2015 (kenmerk: 15-1101A) en van Van Dijk Geo- en Milieutechniek d.d. 16.11. 2015 (kenmerk: 151791). Tijdens de toetsing van de meldingen in het kader van besluit Bodemkwaliteit wordt altijd nagekeken of de kwaliteit van de toe te passen grond voldoet aan de kwaliteit van de grond van de ontvangende locatie. De hoofdregels is dat de kwaliteit van de grond gelijk of beter moet zijn dan de kwaliteit van de ontvangende grond. De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) voert het toezicht uit.
 6. Welke instrumenten heeft de gemeente in het kader van de Wet bodembescherming en andere wet- en regelgeving en welke zijn of worden ingezet?
  • Antwoord: Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn de beschikbare instrumenten die worden ingezet. 

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha