Wijk bij Duurstede, 7 september 2018. Op 12 juli stelde het PCG raadsvragen over het verbod op asbestdaken die op 4 september door wethouder Marchal werden beantwoord en sinds 7 september zijn te lezen op de website van de gemeente.

Vragen en antwoorden

 1. Hoe groot is de Wijkse opgaaf wat het saneren van asbestdaken betreft? Hebben we de problematiek helder in beeld?
  • Antwoord: Eind december 2017 heeft het bedrijf Readaar een inventarisatie van asbestverdachte daken gemaakt met behulp van luchtfoto’s. Deze lijst is door de toezichthouder met zijn lokale kennis doorgenomen en bestond toen uit 438 adressen. Ondertussen zijn er weer adressen gesaneerd en nu (per 1 september 2018) gaat het om 427 adressen, waar zich vermoedelijk asbesthoudende daken bevinden. Het gaat om een oppervlakte in totaal van 92.647 m2.
 2. Is er al een plan van aanpak? Zo nee, wanneer kunnen we deze tegemoet zien?
  • Antwoord: Er is een intern plan van aanpak dat door de (landelijke en regionale) ontwikkelingen steeds periodiek wordt bijgesteld.
 3. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept haar leden op met een versnellingsaanpak te komen. Pakt onze gemeente deze handschoen ook op? En zo ja, hoe wordt dit vormgegeven?
  • Antwoord: De gemeente heeft in 2017 een projectgroep opgericht die de ontwikkelingen rondom asbest nauwkeurig volgt en die als doel heeft de verwijdering van asbestdaken in Wijk bij Duurstede te begeleiden. De projectgroep is vanaf het begin betrokken bij regionale activiteiten om het weghalen van asbestdaken te bevorderen, waarbij de Omgevingsdienst Regio Utrecht (Odru) een coördinerende en adviserende rol speelt. Naast het grotere regionale spoor heeft de gemeente ook samenwerking gezocht met Houten en Bunnik. Deze twee gemeenten hebben eerder samen met Wijk bij Duur gemeentelijke organisatie. Hierbij kunt u denken aan de clusters Vastgoed, Economische Zaken en Communicatie, Handhaving en Milieu.
 4. Kan de gemeente bij de aanpak van asbestdaken rekenen op steun van de VNG, het Rijk en de Provincie? Zo ja, waar bestaat die steun uit?
  • Antwoord: Op dit moment gaan de contacten met de VNG en het Rijk via de ODRU. De steun van de VNG bestaat uit het meedenken hoe de mensen te bewegen om de asbestdaken te verwijderen. Het Rijk heeft een subsidie ter beschikking gesteld aan degenen die hun asbestdak verwijderen. De provincie is, na beëindiging van de regeling “asbest eraf zonnepanelen erop’ in 2016/2017, tot op heden niet bereid gevonden om subsidie ter beschikking te stellen.
 5. Moet de gemeente in de begroting zelf geld reserveren om het asbestprobleem op te lossen?
  • Antwoord: Wanneer een en ander is uitgekristalliseerd zal mogelijk extra geld worden gevraagd om het asbestprobleem op te lossen. Op dit moment is het daar nog te vroeg voor. Voor de uitvoering van de komende asbestsubsidieverordening is al geld gereserveerd via de omgevingsvisie die de raad eerder heeft vastgesteld. De effecten van deze verordening zullen we tussentijds evalueren. Wanneer uit deze evaluatie blijkt dat de beschikbare gelden niet voldoende zijn, dan zullen wij mogelijk bij de raad om een budgetverhoging vragen.
 6. In het blad van de VNG van 29 juni is er ook een artikel gewijd aan asbest (‘Asbest is een sluipmoordenaar’). Asbest saneren in combinatie met zonnepanelen, financieringsvormen, lening via Stimuleringslening Asbestverwijdering, ondersteunen collectieve aanpak (conform collectieve inkoop zonnepanelen)… Neemt u deze ‘tips’ ook mee in de Wijkse aanpak?
  • Antwoord: Inmiddels is aan de raad de asbestsubsidieverordening ter vaststelling aangeboden. Deze subsidieverordening heeft als voorwaarde voor de subsidie dat na het saneren van het dak er voor 1/3 zonnepanelen op een dak op het betreffende perceel wordt neergelegd. De overige suggesties worden meegenomen in de voorbereiding naar de informatiebijeenkomsten eind 2018. De bedoeling is dat er twee bijeenkomsten komen, één voor agrariërs en de industrie, en één voor particulieren. De informatieavonden moeten nog verder vorm krijgen, maar waarschijnlijk wordt de LTO uitgenodigd, de SVn en een ervaringsdeskundige voor de informatieavond met de agrariërs en de industrie. Voor de particulieren wordt een “zorgplan” ontwikkeld.
 7. Hoe reëel is het dat we in 2024 de Wijkse asbestdaken gesaneerd hebben?
  • Antwoord: Uit de opgedane ervaring is gebleken dat de meeste agrariërs op de hoogte zijn van het komende verbod. Bij de bedrijven ligt dit bewustzijn iets lager. De verwachting is dat particulieren maar zeer beperkt op de hoogte zijn van het komende asbestdaken verbod. Met een gericht communicatieplan gaan we inwoners informeren. We gaan in het Kromme Rijngebied 2 informatieavonden (gepland na de zomer) organiseren, flyers inzetten en artikelen in de Wijkse Courant plaatsen. Pas na dit bewustwordingsproces is het mogelijk mensen te bewegen om hun asbestdaken te laten saneren. We zullen blijven monitoren en de inventarisatie van mogelijke asbestdaken actueel houden. Ons interne plan van aanpak is een werkdocument dat we actueel houden. Wij hopen dat per 1 januari 2024 een groot deel van de asbestdaken is vervangen, dan wel verwijderd.

Lees ook:

9 aug 2016 Asbest daken in de gemeente Wijk bij Duurstede

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha