Wijk bij Duurstede, 4 augustus 2018. Op 9 juli stelde de PCG raadsvragen over het parkeren rond de Oranjehof in Langbroek die op 24 juli door wethouder Marchal werden beantwoord en sinds 27 juli zijn te lezen op de website van de gemeente.

Vragen en antwoorden

  1. Is het college op de hoogte van de parkeerproblemen in de nieuwbouwwijk Oranjehof in Langbroek?
    • Antwoord: In 2016 en 2017 heeft een projectgroep zich gebogen over de parkeerdruk in Oranjehof, met name tijdens thuiswedstrijden van SVL en activiteiten van het Dorpshuis de Toekomst. Tevens werd het gebruik van het Prinsenplein als parkeerplaats door velen als ongewenst ervaren. De projectgroep bestond uit toenmalig wethouder Jeroen Brouwer, de heer Cortenbach van SVL, de heren Versteeg en Van Ee van Dorpshuis de Toekomst, mevrouw Versteeg van het Dorpsplatform, de beleidsmedewerker verkeer en de projectmanager Oranjehof (beiden van de gemeente). Er zijn afspraken gemaakt over hoe om te gaan met de parkeerdruk tijdens evenementen en wedstrijden. Ook zijn er afspraken gemaakt over het aanpassen van de bebording over parkeren. Het Prinsenplein is aangepast met extra keien en er zijn toegangspalen geplaatst in de entrees van het plein. Afgesproken is dat het Prinsenplein toegankelijk is voor parkeren tijdens voetbalwedstrijden en activiteiten van het Dorpshuis. Daarnaast leidt het parkeergedrag van enkele bewoners en bezoekers helaas nog tot irritaties bij andere bewoners. Hierover is overleg gaande. De parkeerplaats achter de Prins Clausdreef is tijdens de ‘gewone’ dagen bestemd voor bezoekers van het Dorpshuis en de sportschool Fit4all. Er vindt overleg plaats om de bebording voor parkeren aan te passen. De wijk is nu nog in ontwikkeling en door de bouw zijn delen van straten niet bruikbaar voor parkeren. Het uiteindelijke aantal parkeerplaatsen is daardoor nu nog niet gerealiseerd. De parkeerproblemen treden met name op tijdens evenementen en wedstrijden en door foutparkeren van bewoners.
  2. Zijn er in deze wijk voldoende parkeerplaatsen conform de laatste nota ‘parkeernormen’?
    • Antwoord: De parkeernormen voor de wijk zijn vastgelegd in het bestemmingsplan Oranjehof 2010. In het plan zijn krappere normen gehanteerd dan in de Nota Parkeernormen 2016. Daar waar mogelijk zijn er in de loop van de ontwikkeling extra parkeerplaatsen gecreëerd, om de gehanteerde norm per woningtype te verhogen. Dat betekent dat volgens de huidige indicatieve intekening van de parkeerplaatsen, er na realisatie van de woonwijk sprake lijkt van een voorzichtige overcapaciteit, uitgaande van de normen van de Nota Parkeernormen 2016. Op dit moment vinden er nog wijzigingen plaats. Wanneer het definitief ontwerp van het woonrijp maken van de wijk gereed is, is het exacte parkeerprogramma bekend en kan de balans definitief opgemaakt worden. Daarbij komt dat er bij voetbalwedstrijden en activiteiten van het Dorpshuis de Toekomst ook op het Prinsenplein kan worden geparkeerd (ruim 20 extra plekken).
  3. Wat gaat het college doen om de parkeerdruk te verminderen? Worden er bijvoorbeeld extra plekken gerealiseerd zoals in de toelichting wordt gesuggereerd?
    • Antwoord: Er is veel gedaan om het oorspronkelijk aantal parkeerplaatsen op te hogen naar de vigerende parkeernormen. Dit is ruimschoots gelukt. Bij een grote parkeerbehoefte, zoals de thuiswedstrijden van SVL of activiteiten in het Dorpshuis de Toekomst, kan er op het Prinsenplein geparkeerd worden. Tellingen laten zien dat er feitelijk weinig problemen zijn en dat er in de wijk voldoende parkeerplaatsen zijn. Wat wel problemen geeft is dat bijvoorbeeld enkele inwoners de auto half op de stoep parkeren. Dit terwijl iets verderop in de straat voldoende parkeerruimte is. Het is zinvol om in gesprek te blijven met de bewoners, ondernemers en bezoekers en om vooral de grote parkeerplaats te gebruiken achter de Prins Clausdreef. Om het Prinsenplein nu al structureel een parkeervoorziening te maken, is op dit moment geen optie. Het plein heeft een andere functie. Met elkaar kan er mogelijk een gedragsverandering ingezet worden zodat er geparkeerd wordt waar dit hoort. Er wordt bekeken of de bebording m.b.t. parkeren voldoende is, nu de sportschool gehuisvest is in Oranjepoort. Op het moment dat de wijk volledig gerealiseerd is en alle parkeerplaatsen aangelegd zijn, zal het parkeren geëvalueerd worden. Wanneer hieruit blijkt dat er een tekort aan parkeerplaatsen is kunnen er opties worden onderzocht om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden. Naar verwachting is de realisatie in 2020/2021. De evaluatie zal daarna plaatsvinden.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha