Wijk bij Duurstede, 28 juli 2018. Op 25 juni stelde de SP aanvullende schriftelijke vragen inzake 'Bouwen voor de markt of voor de eigen bevolking' die op 24 juli door wethouder Joustra werden beantwoord en sinds 27 juli zijn te lezen op de website van de gemeente. 

 1. Kan het college uitleggen wat bedoeld wordt met gesubsidieerde woningen?
 2. Klopt het dat de gebruikte termen voor woningbouw bestaat uit drie delen: sociale woningbouw, middenhuur en dure woningen? Welke prijscategorien zitten hieraan vast?
  • Antwoord op vraag 1 en vraag 2: Onder gesubsidieerde woningen verstaat het college bouwen van woningen voor minder draagkrachtigen met subsidie van de overheid. Het college hanteert de termen uit de Woonvisie, namelijk (1) sociale huur- en koopwoning , (2) middeldure huur- en koopwoning en (3) vrije sector huur- en koopwoning. Voor wat betreft de bedragen verwijzen we u naar het antwoord op vraag 1 in de schriftelijke vragen van het CDA (2018-21, beantwoord op 24 juli).
 3. Kan het college een onderbouwde uitleg geven over de wijzigingen in het bouwprogramma, of is dit zoals de VVD aangaf en puur politieke keuze?
  • Antwoord: Het college merkt op dat we al jaren sociale woningbouw bevorderen en thans een percentage sociale woningbouw kennen van circa 24. In het coalitieakkoord 2018-2022 staat het percentage (sociale) huur en koop voor nieuw te bouwen woningen. Het college hanteert dit en zal dit via de te wijzigen Woonvisie aan de raad ter besluitvorming voorleggen.
 4. Klopt het dat de eis van de VVD zelfs op een nog lager percentage lag? Hoe rijmt het college dit met de vraag naar goedkopere woningbouw voor ouderen en jongeren, zoals deze er landelijk, regionaal en dus ook lokaal al een tijdje ligt?
  • Antwoord: Vertrekpunt voor een college van B&W is het vastgestelde coalitieakkoord en niet de onderhandelingen die daartoe hebben geleid.
 5. Gaat het college door met de insteek rondom bouwen voor jongeren zoals het vorige college dat gedaan heeft?
  • Antwoord: Het college gaat zeker door met het bouwen voor jongeren.
 6. Waarom kiest dit college ervoor dan nu juist voor om minder goedkope woningen voor jongeren en ouderen te bouwen?
  • Antwoord: Het is een misvatting dat het college voor bepaalde groepen minder zou willen bouwen. Wij willen graag veel bouwen, namelijk naast de toegewezen aantallen, 1.000 extra. Op die manier wil onze gemeente ook verantwoordelijkheid nemen voor de grote woningbouwopgave in de regio Utrecht. Over locaties, aantallen en type woningbouw vindt nog regionaal overleg plaats.
 7. Wat zegt het ́opschorten ́ van de Woonvisie voor de prestatieafspraken die gemaakt moeten worden met de woningbouworganisaties? Deze worden immers gemaakt aan de hand van een Woonvisie.
  • Antwoord: De prestatieafspraken die voor 2018 gelden, staan onverkort overeind. Het traject om prestatieafspraken voor 2019 te maken loopt. Over de uitkomsten daarvan wordt uw raad (vermoedelijk in december) geïnformeerd.
 8. Klopt ons beeld dat de woningbouworganisaties de laatste jaren dankzij de veranderende wetgeving (bekend onder de naam van oud-VVD Minister Blok) op het gebied van woningbouw bijna geen investeringsruimte hadden? Klopt het dat Viviste (door de fusie) en WS Cothen (mede door de samenwerking met Heuvelrug Wonen) er nu wel iets meer ruimte ontstaat?
  • Antwoord: De verhuurdersheffing heeft impact gehad op de investeringsruimte van corporaties. Ter compensatie hebben zij de mogelijkheid gekregen de huren te verhogen voor huurders met een hoger inkomen dan waar de sociale huur voor bedoeld is. Wij verwachten dat de corporaties in de nabije toekomst meer investeringsruimte hebben, mede door het voornemen van het kabinet de verhuurdersheffing mede afhankelijk te maken van de investeringen in energiebesparing door de corporaties. Het kabinet reserveert hier100 miljoen per jaar voor, aldus het Regeerakkoord van 2017.
 9. Waarom benut het college deze ruimte dan niet door verder te gaan op de Woonvisie?
  • Antwoord: Zoals in de eerder aangehaalde beantwoording van de schriftelijke vragen van het CDA (zie antwoord op vraag 4) is gesteld, zal het college in september of oktober de raad informeren over de evaluatie van de Woonvisie. Dan zullen wij ook ingaan op dit aspect.
 10. Welke externe partijen hebben bij de onderhandeling en mbt tot het nieuwe coalitieakkoord bij het thema woningbouw een rol gespeeld?
  • Antwoord: Zoals gesteld bij het antwoord op vraag 4 geldt dat het college van B&W niet betrokken was bij de onderhandelingen.
 11. Kan het college een overzicht kopen waar de kopers bij de laatste projecten (in De Horden, bij de Driehoek, op het oude Revius terrein) vandaan komen (lokaal, regionaal of elders uit het land)? Klopt ons beeld dat hier juist ook gekeken is naar de lokale markt? Gaat het college hier nu mee door?
  • Antwoord: Hierbij verschaffen wij u een inzicht in drie projecten. Zoals u hieronder ziet is meer dan driekwart van de woningen verkocht aan kopers uit Wijk bij Duurstede.
  • Laatste 3 projecten WbD (verkoop in 2017-2018) 
  •   Totaal App Gezin Klein
   De Driehoek 35 19 16 0
   Dirk Fock 40 0 18 22
   Hordencentrum 53 53 0 0
   Totaal 128 72 34 22
   Gegevens verkoop: herkomst kopers
   Wbd Regio ZO Regio Utr Elders
   32 33 1 1
   33 33 6 1
   34 39 11 3
   99 105 18 5
   77% 82% 14% 4%

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha