Wijk bij Duurstede, 13 juli 2018. Op 6 juli stelde WijkNu schriftelijke vragen inzake de Jaarrekening 2017 en Voorjaarsnota 2018 die op 10 juli door wethouder Kosterman werden beantwoord.

  1. Door onze accountant is een bedrag van meer dan een miljoen aangegeven in het Sociaal Domein, waar door de zorgverleners geen (door hun accountant) verplichte getekende prestatieverklaring is afgegeven. Wij vragen inzicht in de instellingen waar het om gaat en het in 2017 aan hen uitgekeerde bedrag van gezamenlijk meer dan een miljoen. Deze specificatie moet volgens onze accountant voorradig zijn.
    • Antwoord: Allereerst is van belang te weten dat alle zorgaanbieders van wie de omzet onder de € 125.000 blijft niet gehouden zijn aan het opleveren van een door een accountant gewaarmerkte productieverantwoording. Dit is een regionale afspraak en dient om kleine zelf-standigen niet op te zadelen met relatief hoge accountantskosten. Onze accountant beschouwt de productieverantwoordingen van deze kleine zorgaanbieders als onzeker. Ze kunnen immers niet vertrouwen op een door een collega-accountant afgegeven verklaring, waarmee niet is gezegd dat de zorg niet is geleverd conform afspraak. Overigens wordt ook op andere manieren – zoals klanttevredenheidsonderzoeken en urenbriefjes – onderzocht of de gecontracteerde zorg geleverd is. Daarnaast vallen in de door de accountant genoemde onzekerheden (voor 18 %) een zorgaanbieder waarvan de accountant niet kon vaststellen of de gedeclareerde productie ook daadwerkelijk was geleverd en zorgaanbieders waarvan in het geheel geen verklaring of productieverantwoording op tijd binnen is gekomen; momenteel wordt in regionaal verband een aanscherping van de contractering voorbereid zodat dit volgend jaar beter zal verlopen. De instellingen die per saldo in de onzekerheden zijn achter gebleven zijn opgenomen in bijlage 1 (bron: Baker Tilly Berk accountants). De bedragen in de bijlage tellen op tot afgerond € 574.000. Daarnaast is er een onzekerheid van € 504.000 inzake uitgaven PGB die lopen via de SVB.
  2. In het kader van de meerjarenbegroting vragen wij p.o. inzicht in de halfjaarcijfers 2018 (uitgaven/bevoorschotting) van de JGDH en WMO, die het ruim miljoen tekort in 2017 hebben veroorzaakt. Indien mogelijk de cijfers van de eerste 7 maanden, hetgeen gezien de vereiste alertheid voor de problematiek ook geen probleem zou moeten zijn.
    • Antwoord: De eerste prognose van de cijfers hebben wij u gegeven in de Voorjaarsnota 2018. De tweede prognose kunnen wij u laten zien in de Najaarsnota 2018. Het totaalbeeld krijgen wij door de projectopdracht ‘Grip op het Sociaal Domein’ uit te voeren. Hierover informeren we uw raad in een eerste informatiebijeenkomst in september 2018. In deze projectopdracht nemen we uw bovenstaande vraag expliciet mee.
  3. Volgens afspraak zou er € 20.000 p.jr. gereserveerd worden voor het zwemmen/zwembad. Deel van het geld dat jaarlijks aan het vorige zwembad werd gedoteerd. In de jaarrekening 2017 kan ik dit niet meer terugvinden. * Kijken wij daar overheen. Heeft de dotatie een andere naam gekregen? * Is de afspraak niet meer van toepassing. Zo ja waarom niet? * Indien dit bedrag niet meer apart gezet wordt voor het eerder beoogde doel, waar wordt het dan nu voor gebruikt?
    • Antwoord: Met ingang van de begroting 2018 heeft uw raad het budget van € 20.000 verlaagd naar € 15.000 structureel. Deze kosten hebben betrekking op groepenvervoer naar het zwembad in Doorn. Omdat dit de begroting betrof, en er in de realisatie geen bijzonderheden zijn geweest, is hierover in de jaarrekening niets vermeld.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha