Wijk bij Duurstede, 13 juli 2018. Op 25 juni stelde WijkNu enD66 schriftelijke vragen over de organisatie van het ambtelijk apparaat die op 10 juli door burgemeester Poppens werden beantwoord.

Vragen en antwoorden

 1. Wat is de status van de plannen voor de reorganisatie van het gemeentelijk apparaat?
  • Antwoord: Er is geen sprake van een reorganisatie en dat verwachten we ook niet voor de nabije toekomst. Wij hebben wel een reorganisatie afgerond in 2016. Wij zijn namelijk in 2015 gestart met het doorontwikkelen naar een regieorganisatie passend bij een regiegemeente. Deze regieorganisatie is sinds 1 september 2016 een feit; het organisatiemodel is vastgesteld en de sleutelfuncties (directie, teamleiders, bestuursadviseurs en concern controller (met uitzondering van de functies binnen Beheer) zijn vervuld, zie onderstaand de huidige (ambtelijke) regieorganisatie: In september 2017 heeft de raad het beoogde fusietraject met Houten afgesloten en is in 2017 de ontvlechting van het team BOR (Beheer Openbare Ruimte) met Houten gerealiseerd. In januari 2018 is ons nieuwe team BOR gestart en ingericht zoals we in de adviesnota ‘Inpassen en versterken BOR Wijk bij Duurstede (november 2017) hebben verwoord en is BOR ingepast in de regie organisatie. Daarmee is de laatste organisatiewijziging doorgevoerd en is in formele zin de regieorganisatie een feit. De middelen die de raad heeft toegekend op 5 juni jl. (Raadsvoorstel Financiële aspecten transitie BOR) voor de transitie van team BOR staan los van de middelen voor het zelfstandig uitvoeren van de gemeentelijke beheertaken openbare ruimte (zoals wegreconstructies, vervangen bruggen en waterbouwkundige constructies). De €600.000 waar u aan refereert in de toelichting kunnen wij niet plaatsen. Er is enerzijds sprake van investeringsprojecten voor verschillende beheeronderdelen openbare ruimte. Denk aan wegconstructies, vervangen bruggen en waterbouwkundige constructies. Anderszijds zijn, om stagnatie van de ontwikkeling van BOR conform de adviesnota de voorkomen door de Raad op 5 juni jl. extra middelen toegekend voor de organisatie van team BOR. Dit is nodig om verzwaring van functies, invullen van nieuwe functies en het verhogen van de inhuur (regie) die inmiddels zijn opgestart, te dekken. Voor 2018 bedraagt dit €117.500. De extra kosten voor 2019 en verdere zijn aangevraagd in de kadernota 2019.
  • Deze extra kosten zijn:
   • 2019: €129.500
   • 2020: €190.000
   • 2021: €184.500
   • 2022: €136.500
   • 2025: €110.000
  • Op 22 september 2017 hebben wij u geïnformeerd over het verbeteren van onze dienstverlening door versterking van de eigen gemeentelijke organisatie. Wij hebben aangegeven vanuit eigen kracht de toekomst in te willen gaan en kansen te zien om onze kwetsbaarheid te verminderen en kwaliteit te vergroten. In het Raadsmemo van maart 2018 (Memo Raad versterking organisatie) hebben wij aangegeven welke versterking de afgelopen periode is gerealiseerd en welke stappen hiervoor nog gezet dienen te worden. Zoals elke organisatie blijft ook de ambtelijke organisatie van de gemeente Wijk bij Duurstede permanent in ontwikkeling. Dit past bij de flexibele en wendbare organisatie die wij willen en moeten zijn. Echter, niet elke aanpassing betreft direct een reorganisatie. Ambities met betrekking tot versterking van kwaliteit, vermindering van kwetsbaarheid en versterking van het strategisch vermogen vragen om organische verandering en aanpassing van de ambtelijke organisatie. Ook externe ontwikkelingen als veranderende wet- en regelgeving vragen hierom. Ook werken we verder aan de invulling van de netwerktaken en hoe stellen we bestuur en ambtelijke organisatie daartoe in staat? Hierin maken we stappen en binnenkort zal het college een evaluatie van gelopen trajecten aan de raad aanbieden.
 2. Is er een gedetailleerd overzicht van alle (vooral ook financiële) consequenties van de beoogde reorganisatie? (de bezetting met aantal FTE’s, externe advieskosten, huisvesting, ICT-kosten, overige middelen etc.); zowel voor 2019 als 2020, 2021 en 2022.
  • Antwoord: Er is geen sprake van een reorganisatie van de ambtelijke organisatie. De voorstellen die wij doen ter versterking van de organisatie kunt u terugvinden in de Kadernota 2019–2022.
 3. Is per afdeling bekend op welke termijn de reorganisatie gerealiseerd moet zijn en zijn er ook doelen gesteld anders dan meerkosten?
  • Antwoord: Er is geen sprake van een reorganisatie van de ambtelijke organisatie.
 4. Worden er problemen voorzien in de aanstelling van voldoende gekwalificeerd personeel? Zo ja; welke maatregelen neemt het college om dit op te lossen?
  • Antwoord: Het college is verheugd dat we de afgelopen tijd vacatures kunnen hebben invullen met goed gekwalificeerde, betrokken en enthousiaste medewerkers. Soms gaat de vacaturevervulling heel spoedig, en soms is het een uitdaging voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. Op een aantal inhoudelijke terreinen zien we echt een krapte op de arbeidsmarkt. Dat vergt extra inspanning. Dit doen we door extra in te zetten op het thema ‘goed werkgeverschap’ door onder andere te investeren in een uitgebreid inwerkprogramma en in persoonlijke ontwikkeling en opleiding. Ook breiden we onze ‘employer branding’ (verbetering in arbeidsmarkcommunicatie en werving en selectie) uit door bijvoorbeeld meer gebruik te maken van online communicatiemiddelen. En daarbij in te spelen op onze Wijkse kracht is dat we aantrekkelijk zijn voor medewerkers die zich in de breedte willen ontwikkelen en ruimte willen om zaken op te pakken die bij hun kennis en competenties passen.
 5. Dienen er extra taken/werkzaamheden uitbesteed te worden (incidenteel dan wel structureel). Wilt u ook deze extra kosten dan in het overzicht meenemen?
  • Antwoord: Op de korte termijn voorzien we geen grote organisatie(structuur)veranderingen. Voor sommige éénpitters functies onderzoeken we of uitbesteding of regionale samenwerking met andere overheden mogelijk is, of dat een andere oplossing beter is. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij de personeels- en salarisadministratie.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha