Wijk bij Duurstede, 7 juli 2018. Het is niet eenvoudig om de financiële stukken en verslagen van de gemeente te doorgronden. Om de samenhang tussen bedragen in de verschillende openbare documenten te zien, is een goed archief en inzicht nodig.

Wat is een kadernota?

Met de kadernota geeft de gemeenteraad de richting aan voor de komende jaren. Op hoofdlijnen wordt inzichtelijk gemaakt wat dit zou moeten gaan kosten. In de kadernota staat wat in ieder geval in de begroting 2019 moet komen te staan om de doelen voor de korte en lange termijn te kunnen halen.

Jaarrekening 2017

Deze week verstuurde de gemeente een persbericht met als titel: “Jaarrekening 2017 gemeente Wijk toont een positief resultaat”. Dit bericht roept vragen op bij de redactie. Wat zijn de genoemde tegenvallers buiten de Jeugdzorg? En welke bedragen horen hierbij? Wat zijn de genoemde meevallers? En welke bedragen vertegenwoordigen deze meevallers? Komen de meevallers voort uit posten die in de vorige Kadernota staan? Zijn er voorgenomen plannen niet gerealiseerd waardoor het geld is vrijgekomen? Het is niet te achterhalen anders dan door vragen te stellen aan de gemeente.

Bedrag voor vlag

Aanstaande dinsdagavond (10 juli) heeft de gemeenteraad de tijd ingeruimd om de Kadernota 2019-2022 te bespreken en hierover een besluit te nemen. Ook staat de Voorjaarsnota 2018 op de agenda. Een opvallende post in de bijlage van de voorjaarsnota zijn de kosten voor de vlaggen die, net als in de Tweede Kamer, in de raadszaal moeten gaan komen. De vlag in de Tweede Kamer koste 12.000 euro. Dit onderwerp kwam aan de orde tijdens de voorbespreking Kadernota 2019-2022 Programma 4 & 5 (Integrale Veiligheid & Dienstverlening en Bedrijfsvoering) & Voorjaarsnota 2018 (tussentijds overzicht van het lopende begrotingsjaar) op 19 juni. De gemeenteraad besluit op 10 juli of hier een bedrag van 10.000 euro voor gereserveerd gaat worden.

Hoe te lezen?

Op 1 juli stelden wij via de mail de navolgende vraag aan de gemeente: “In de Kadernota 2019-2022 die op 19 juni werd besproken in de gemeenteraad staat onder: “Mutaties buiten top 5 per programma programma 5 8.000 10.000 I toepassen gemeentevlag, nationale driekleur en Artikel 1 van de Grondwet (in samenhang) in de raadszaal".

  1. Hoe moet dit gelezen worden?
  2. Betekent dit dat er een bedrag van tussen de 8.000 en 10.000 euro is begroot voor een vlag of een combinatie van vlaggen?
    • Op 5 juli antwoordde de gemeente:
    • “Op dit moment zijn we in gesprek met een ontwerper over een ontwerp in het kader van uitvoering van motie M1 van 12 december 2017. Onderdelen van de motie M1 12 december 2017 zijn: een opstelling van Artikel 1 grondwet, de Nederlandse vlag en historische gemeentewapens in de raadszaal van het huis van de Gemeente. Omtrent een exacte uitwerking kunnen wij je nog niet nader informeren. Wel kunnen wij aangeven dat het niet gaat om slechts de aanschaf van 1 of meerdere vlaggen, maar om samenhang tussen de presentatie van artikel 1 van de Grondwet en de historische wapens. Om uitvoering aan deze motie te kunnen geven is (in de Voorjaarsnota) € 10.000 aan de gemeenteraad gevraagd. De Voorjaarsnota moet nog vastgesteld worden door de gemeenteraad”.

Hoe zit het?

In de stukken die als bijlage zijn gevoegd bij de raadsvergadering van dinsdagavond 10 juli is deze bijlage niet terug te vinden bij de Kadernota 2019-2022, zoals op 19 juni, maar als bijlage bij de Voorjaarsnota 2018 wat een apart agendapunt is. Reden om te bellen met de gemeente hoe e.e.a. in elkaar steekt. De volgende dag kwam er een antwoord via de mail op een vraag die niet gesteld was. Opnieuw telefonisch contact leerde dat de onduidelijkheid niet alleen bij de redactie heerst. “Uit pragmatisch oogpunt wordt de agenda voor een voorbespreking zo ingericht dat de fracties de juiste specialisten kan laten aanschuiven per agendapunt” was een deel antwoord op de vragen. "Om die reden wordt de Voorjaarsnota 2018 meegenomen in een agendapunt welke bij de Kadernota 2019-2022 hoort". Op de vervolgvragen hoe de Voorjaarsnota 2018 zich verhoud tot de vorige Kadernota moest men het antwoord schuldig blijven. ‘s Middags werd de redactie teruggebeld door de raadsgriffier voor verdere uitleg. De planning en controle cyclus is te zien op het plaatje hieronder (klik op het plaatje om te vergroten). planning controle

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha