Het doel van ditiswijk.nl is primair de verslaggeving van de actualiteiten in de gemeente Wijk bij Duurstede. Wij maken onderscheid tussen ingezonden brieven en redactionele artikelen. Ingezonden brieven en berichten afkomstig van vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen worden geplaatst in de categorie 'politiek', mits de inhoud ervan past binnen het beleid van ditiswijk.nl. Ingezonden stukken m.b.t. politiek worden voorafgegaan door deze introductie. Hiermee is duidelijk dat de inhoud van het stuk de visie is van de betreffende partij en niet van de redactie. De redactie van ditiswijk.nl wil hiermee haar neutrale invalshoek waarborgen.

Wijk bij Duurstede, 6 juli 2018. De gemeenteraad besprak afgelopen week het jaarverslag en de jaarrekening over het jaar 2017. Tijdens die bespreking was er genoeg aandacht voor de financiële onzekerheden waar onze gemeente mee kampt. Dit in schril contrast met het persbericht waarin de gemeente een veel te rooskleurig beeld schets van de financiële positie. En dit is niet voor de eerste keer. Bijna elk jaar moet ik de wethouder financiën hierop aanspreken.

In het persbericht staat dat de jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 107.446. Dit is een mooi resultaat waar het college best trots op mag zijn. Het huishoudboekje van de gemeente is hiermee keurig afgesloten voor 2017. Helaas is dit niet het volledige verhaal.

Het valt het CDA op dat het college maar marginaal in het persbericht spreekt over het vermogen van de gemeente, zeg maar de spaarrekening van de gemeente. In het bericht van het college melden ze terloops dat het vermogen van de gemeente in 2017 is afgenomen. Zonder daarbij een bedrag te noemen. We hebben het hier over een afname van het vermogen in 2017 van circa 1,2 miljoen. Ondanks een toevoeging aan de reserve grondbeleid is de onttrekking aan de reserve van het sociaal domein vele malen groter. Het tekort op de jeugdzorg en de WMO gaat waarschijnlijk ook voor de komende jaren druk geven op de vermogenspositie van de gemeente. Het CDA vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Het is een groot lek in de begroting wat de komende jaren veel geld kan gaan kosten. Het CDA wacht met belangstelling op een goed plan van aanpak voor het terugbrengen van de tekorten op de jeugdzorg en de WMO.

Het CDA vindt dat in de communicatie naar de inwoners de gemeente het volledige verhaal moet vertellen. Dus niet alleen trots zijn op een positieve jaarrekening. Maar ook eerlijk vertellen dat de gemeente 1,2 miljoen euro minder vermogen heeft. Onze inwoners moeten erop kunnen rekenen dat de berichtgeving van het college over de jaarrekening het volledige beeld van de financiële positie van de gemeente weergeeft. Een goed jaarresultaat moeten zij kunnen afzetten tegen de afname van het vermogen. De conclusie voor 2017 is dat de gemeente aan het eind van dat jaar ruim 1 miljoen armer is.

Bij de komende raadsvergadering zal ik de wethouder er nogmaals op aanspreken om het hele verhaal te vertellen aan de inwoners. Transparantie betekent namelijk niet alleen het goede nieuws melden!

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha