Wijk bij Duurstede, 2 juni 2018. Op 2 mei stelde D66 schriftelijke vragen over de betekenis herverdeling Rijks middelen onderwijsachterstandenbeleid die op 27 mei door wethouder Kosterman werden beantwoord en sinds 1 juni zijn te lezen op de website van de gemeente.

 1. Kent het college bijlage 1 “indicatie bedragen voor gemeenten” en bijlage 2 brief van VNG en brancheorganisaties aan de vaste Kamercommissie over de herverdeling van Rijksmiddelen onderwijsachterstandenbeleid?
  • Antwoord: De betreffende informatie is ons bekend.
 2. Is de conclusie van de D66-fractie op basis van bijlage 1 juist dat gemeente Wijk bij Duurstede op haar huidig Rijksbudget van € 141.000,-- een stapsgewijze korting van indicatief 33.000 op de Rijksmiddelen onderwijsachterstandenbeleid ( hierna: GOAB-uitkering ) kan verwachten?
  • Antwoord: Met ingang van 2019 wordt de Specifieke Uitkering van het rijk aan de gemeenten gebaseerd op de onderwijsscores van de 2½ tot 12-jarige inwoners van de betreffende gemeente. Deze scores zijn gebaseerd op:
   • het opleidingsniveau van de ouders; -land van herkomst ouders;
   • verblijfsduur in Nederland van de moeder;
   • wel/geen schuldsanering.
  • Elk kalenderjaar wordt de uitkering opnieuw vastgesteld op grond van de scores 2 en 3 jaar voorafgaand aan dat jaar. Als de scores in 2022 (o.g.v. 2019 en 2020) hetzelfde zijn als die voor 2018 (o.g .v. 2015 en 2016) dan zou de uitkering over 2022 € 108.000 (prijspeil 2018) bedragen, of anders gesteld: als de nieuwe verdeling al van kracht zou zijn, zou de uitkering voor 2018 € 108.000 zijn in plaats van € 141.000. Naar verwachting zullen de scores van deze gemeente in de komende jaren nog wat afnemen, voornamelijk door de verdere daling van het aantal inwoners in de betreffende leeftijdsgroep. D oor het rijk wordt jaarlijks een gelijkblijvend budget op grond van de scores per gemeente over de gemeenten verdeeld. Hierdoor zijn niet alle en de scores van de eigen gemeente, maar ook die van alle andere gemeen ten van invloed op de hoogte van de Specifieke Uitkering. Daarnaast wordt de uitkering voor het jaar pas aan het eind van datzelfde kalenderjaar definitief vastgesteld. Vooralsnog kan de uitkering voor 2022 worden geraamd op € 100.000. Het verschil tussen de berekening voor 2019, 2020 en 2021 met € 141.000 wordt door de overgangsregeling in stappen van 25% afgebouwd (75/50/25%). Op grond van het huidige aantal VVE-deelnemers (Voorschoolse Educatie in de Peuteropvang) en de geraamde uitkering van € 130.000 (€ 100.000 + 75% van € 40.000) kan worden aangenomen, dat er over 2019 voldoende budget beschikbaar zal zijn. Met ingang van 2020 stijgen de uitgaven door kwaliteit-verhogende voorschriften (waardoor o.a. meer personeel) en uitbreiding van het aantal uren VVE (zie ook vraag 3).
 3. Wat zijn de gevolgen van het hiervoor gen oemd herverdelingsbesluit voor het onderwijsachterstandenbeleid van gemeente Wijk bij Duurstede?
  • Antwoord: In 2017 werd in deze gemeente door gemiddeld 25 kinderen een VVE- programma gevolgd: 10,5 uur per week in 40 schoolweken per jaar. Het grootste deel van de kosten komt ten laste van de GOAB-uitkering. Met ingang van 2020 wordt de regelgeving veranderd en gaat het VVE- aanbod naar 16 uur per week. De Minister gaat dan uit van een prijs per plek van € 8.000/jaar. Met de toekomstige GOAB-uitkering kan dus niet eenzelfde aantal kinderen met dezelfde bijdrage van de gemeente als in de afgelopen jaren een VVE-aanbod worden bekostigd.
 4. Gaat u naar aanleiding van het herverdelingsbesluit van minister Slob Maatregelen nemen? Zo ja: welke?
  • Antwoord: Met de Kinderopvanginstellingen die een VVE-programma aanbieden zal worden overlegd hoe de wijziging van 10,5 naar 16 uur zal worden ingevoerd en welke financiële afspraken dan gaan gelden. Na het overleg met de instellingen zullen wij bekijken welke maatregelen er mogelijk en/of wenselijk zijn.
 5. Op welke wijze communiceert het college met alle betrokken actoren in onze gemeente over de betekenis en de eventuele gevolgen van het herverdelingsbesluit?
  • Antwoord: Met de instellingen wordt regulier (enkele malen per jaar) overlegd. De ouders worden door het consultatiebureau na indicering en door de instellingen bij aanmelding geïnformeerd over de kosten. Zie ook:

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha