Wijk bij Duurstede, 28 mei 2018. Jos Soons van WijkNU stelde op 13 april schriftelijke raadsvragen over aardgasvermindering. Deze werden op 22 mei 2018 beantwoord door wethouder Marchal. 

Vragen over aardgasvermindering

Vraag 1: Bent u bekend met de mogelijkheden die de ‘klimaatenvelop’ aan gemeenten biedt om duurzaamheidsmaatregelen en energiebesparingen te realiseren?
Antwoord: Ja, wij zijn bekend met de Klimaatenvelop waarmee het kabinet van 2018 t/m 2030 jaarlijks 300 miljoen euro beschikbaar stelt voor maatregelen die bijdragen aan de ambitie om de CO2-uitstoot in Nederland met 49% te verminderen in 2030.

Vraag 2: Heeft u al concrete plannen ingediend?
Antwoord: Wij hebben op dit moment nog geen concrete plannen ingediend. We verkennen de mogelijkheden om een aanvraag in te dienen. Aanvragen kunnen nog tot 1 juli 2018 ingediend worden.

Vraag 3: Welke actie heeft u ondernomen, of bent u van plan te gaan ondernemen, om de gevolgen van de aardgasvermindering voor onze inwoners te minimaliseren? Antwoord: Het gevolg van aardgasvermindering voor inwoners is dat op termijn een andere manier van verwarming, warm water en koken nodig is. De gemeente zet zich hier op verschillende manieren voor in, zowel bij nieuwbouw als bij bestaande bouw.

Het college heeft ingestemd met de ondertekening van het convenant Aardgasvrije Nieuwbouw Utrecht. Het convenant is ondertekend door Stedin, Provincie Utrecht en een groot deel van de gemeenten in de regio Utrecht. Door ondertekening van het convenant committeren we ons aan de inspanning om nieuwbouwprojecten aardgasvrij te realiseren, in afwachting van de wijziging in landelijke wet- en regelgeving. Het nieuwbouwproject Nieuw Dorestad (locatie Driehoek) zou volgens plan worden aangesloten op aardgas. Op dit moment verkennen we met bewoners, de projectontwikkelaar en een lokale ondernemer de mogelijkheden om aardgasgebruik te verminderen of aardgasvrij te realiseren. Naar verwachting ontvangen de toekomstige bewoners binnenkort informatie over de mogelijkheden voor aardgasvrij/volledig elektrisch bij oplevering of aardgasvermindering bij/direct na oplevering. De afgelopen jaren zijn er verschillende projecten uitgevoerd en voorbereid zonder gasaansluiting (76 appartementen Steenstraat, 40 woningen locatie Dirk Fockstraat, 27 appartementen locatie De Opstap en 65 appartementen in project Hortus in De Horden).

In januari 2018 zijn we gestart met de Energietafel in samenwerking met woningcorporatie Viveste, EigenWijkse Energie Coöperatie en Natuur- en Milieufederatie Utrecht. Met de Energietafel faciliteren we inwoners (huurders en kopers) van Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek die samen aan de slag willen met energiebesparing, waaronder aardgasvermindering. Aan de Energietafel worden kennis en ervaringen gedeeld en gezamenlijke initiatieven opgestart. Resultaten zijn:

  • De start van een Energieloket in het Huis van de Gemeente (20 april 2018 geopend), waar bewoners (huur & koop) op woensdagmiddag en vrijdagmiddag terecht kunnen met al hun vragen en ideeën over energiebesparing;
  • Een buurtenquête in de Heul om te inventariseren welke bewoners willen deelnemen aan collectieve besparing en/of inkoopacties;
  • Diverse tips om door inzicht en gedrag energie(kosten) te besparen;
  • De opgedane kennis en ervaringen van de Energietafel worden gedeeld via de website jouwhuisslimmer.nl.

In januari 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor een biovergister bij Cothen. De toekomstige biovergister kan groengas leveren voor ongeveer 2.500 huishoudens. We steunen de verkenning naar de mogelijkheden voor een warmtenet in gemeente Wijk bij Duurstede. Het verkennende onderzoek is een initiatief van de Werkgroep Warmtenet. De gemeente heeft toegezegd 50% van de kosten van het vooronderzoek te willen financieren, voor de overige 50% staan aanvragen uit bij co-financiers.

Vraag 4: Zijn er organisaties of bedrijven in Wijk bij Duurstede wiens plannen onder deze regeling zouden kunnen vallen en heeft u die op de hoogte gebracht? 
Antwoord: Wij hebben de regeling voor aardgasvrije wijken gedeeld en besproken met de Werkgroep Duurzaam Bouwen en Energie. Deze werkgroep bestaat uit inwoners, lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties die op het thema duurzaam bouwen en energie een bijdrage willen leveren aan Wijk bij Duurstede klimaatneutraal in 2030.

Vraag 5: Neemt de gemeente op korte termijn initiatieven om plannen te inventariseren en versneld onder de aandacht van het rijk te brengen?
Antwoord: We verkennen op dit moment de mogelijkheid voor het indienen van een plan of aanvraag, zoals ook toegelicht onder vraag 2.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha