Wijk bij Duurstede, 7 april 2018. Op 6 maart stelde de SP schriftelijke vragen over de criminaliteitscijfers welke op 3 april door burgemeester Poppens werden beantwoord en sinds 6 april zijn te lezen op de website van de gemeente.

 1. Is het in de toelichting geschetste landelijke beeld representatief voor onze gemeente?
 2. Kunt u ons een indicatie geven voor de omvang van de problematiek in onze gemeente?
  • Antwoord vraag 1 en 2: Het is niet aannemelijk dat Wijk bij Duurstede afwijkt van het landelijke beeld en omvang van de problematiek wat betreft de registratie van criminaliteit en de mate van aangiftebereidheid. De kanttekening van FNV dat de geregistreerde criminaliteitscijfers maar een deel van de criminaliteit bevat is echter niet nieuw. Dit is al langer bekend en wordt deels ondervangen door slachtofferenquêtes te houden. Om die reden is de overheid (WODC) in het verleden begonnen met periodieke slachtofferenquêtes om beter zicht te krijgen op de zogenaamde dark numbers - de niet geregistreerde criminaliteit. In de loop der jaren zijn diverse metingen ontstaan die met ingang van 2006 allemaal zijn geïntegreerd in de Veiligheidsmonitor. Wat een landelijke trend lijkt te zijn, is een verschuiving over de jaren heen van de meer zichtbare criminaliteitsvormen (zoals woning- en bedrijfsinbraken, autokraken en fietsdiefstallen etc.), naar minder zichtbare, ondermijnende vormen van criminaliteit (zoals fraude, witwassen maar ook cybercriminaliteit). Wat criminologen onderzoeken is of er, naast de daling van de meer zichtbare criminaliteit, mogelijk sprake is van een stijging van de niet zichtbare (nieuwe) vormen van criminaliteit. Om die reden heeft de gemeente Wijk bij Duurstede het RIEC Midden-Nederland verzocht om een ondermijningsbeeld op te stellen voor onze gemeente. Ondermijning is niet zichtbare criminaliteit, die vaak gepleegd wordt in criminele samenwerkingsverbanden. In het nieuw op te stellen Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 zal de aanpak van minder zichtbare criminaliteit zeker ook aandacht krijgen.
 3. Indien er calamiteiten zijn in onze gemeente, hoe ernstig zijn deze?
  • Antwoord: Aard en omvang van incidenten lopen uiteen. Recent is de gemeenteraad door middel van een memo geïnformeerd over het veiligheidsbeeld 2017. Daaruit blijkt dat met de cijfers over 2017 Wijk bij Duurstede behoort tot één van de gemeenten in Midden-Nederland met minst aantal misdrijven per 1.000 inwoners. Wanneer er gesproken wordt over deze gunstige score moet wel gerealiseerd worden dat elk delict er één teveel is. Ook al is bijvoorbeeld het aantal woninginbraken in Wijk bij Duurstede (vergeleken met de regio) laag, voor degene die slachtoffer is van een inbraak, is het een bijzonder ingrijpende en ernstige gebeurtenis.
 4. Bent u bereid zich bij het management van de landelijke politie hard te maken voor een verhoging van het aantal wijkagenten? (Ingevolge artikel 38a, tweede lid, van de Politiewet 2012 worden nadere regels gegeven over de in het eerste lid van dat artikel opgenomen norm dat er ten minste één wijkagent is per 5000 inwoners. Dat betekent 4,7 FTE agenten voor onze gemeente)
  • Antwoord: De gemeente Wijk bij Duurstede beschikt momenteel over 4 wijkagenten. Daarnaast zijn er binnen het basisteam Operationele Experts Wijkagent die de wijkagenten ondersteunen op overkoepelende thema’s. Hiermee wordt invulling gegeven aan ‘ten minste één wijkagent per 5.000 inwoners’.
 5. Bent u bereid om hier met de nieuwe gemeenteraad zo snel mogelijk een voorbespreking over te houden?
  • Antwoord: Jaarlijks wordt een thema-avond met de raad gehouden over veiligheid. Ook voor dit jaar staat een dergelijke thema-avond reeds ingepland als onderdeel van het inwerkprogramma van de nieuwe gemeenteraad. Bij deze thema-avonden over veiligheid is altijd politieleiding aanwezig voor het beantwoorden van vragen over de inzet van politie. 

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha