Wijk bij Duurstede, 23 maart 2018. Op 28 februari stelde de SP schriftelijke vragen over meldingen m.b.t. verwarde personen die op 20 maart door burgemeester Poppens werden beantwoord en sinds 23 maart zijn te lezen op de website van de gemeente.

 1. Kent u het bericht uit het AD mbt het luiden van de noodklok bij de politie over het stijgende aantal meldingen mbt verwarde personen?
  • Antwoord: Het college kent deze berichtgeving.
 2. Klopt het dat het aantal meldingen in onze gemeente relatief laag is, i.v.m. de regio?
  • Antwoord: In Wijk bij Duurstede was het aantal meldingen in de periode 2014 - 2016 redelijk stabiel met circa 40 meldingen per jaar. In 2017 waren er 61 meldingen. Het aantal meldingen dient bezien te worden in relatie tot het inwonersaantal en bij voorkeur over een aantal jaren. Op dit moment is nog niet inzichtelijk of de stijging in 2017 eenmalig is of dat er sprake van een trend is. Verschillen tussen gemeenten in aantallen meldingen wordt niet alleen veroorzaakt door het aantal inwoners, maar ook door het wel of niet gevestigd zijn van psychiatrische instellingen in een gemeente.
 3. Kunt u aangeven hoeveel personen verantwoordelijk zijn voor de lokale meldingen?
  • Antwoord: Uit de huidige cijfers kunnen geen conclusies getrokken worden over het aantal personen met verward gedrag dat voor overlast zorgt. Eenzelfde persoon kan zorgen voor meerdere registraties en bij één registratie kunnen ook meerdere personen betrokken zijn. Het is bovendien niet altijd eenduidig te duiden wat wel en niet onder verward gedrag valt. Daarom zijn deze cijfers niet beschikbaar. Ook bij Loket Wijk komen meldingen binnen. Uit die meldingen blijkt de diversiteit van personen met verward gedrag: psychiatrie, schulden, verstandelijke beperking, dementie, verslaving, gedragsproblemen of een combinatie daarvan.
 4. Zijn er veel extra uren voor de politie gemoeid met dit soort meldingen?
 5. Is dit probleem ook een reden waarom politieagenten minder in een wijk aanwezig kunnen zijn? Of minder tijd hebben voor handhaving en opsporing?
  • Antwoord op vraag 4 en 5: Overlast door personen met verward gedrag is van alle tijden en de inzet van de politie op deze personen behoort tot één van de taken van de politie. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat inzet op handhaving en opsporing lijdt onder veranderend regeringsbeleid wat betreft personen met verward gedrag. In onze regio is vorig jaar een psycholance (aangepaste ambulance met gespecialiseerde verpleegkundigen) ingevoerd voor opvang en vervoer van personen met verward gedrag. Met ingang van 1 januari 2017 is namelijk de gemeente verantwoordelijk voor het vervoer. Tot die tijd was dit een taak van de politie. Deze psycholance ontlast de politie aanzienlijk. Wanneer personen in Wijk bij Duurstede regelmatig politiecontact hebben vanwege het veroorzaken van (ernstige) overlast, worden deze personen besproken in het lokale casusoverleg Persoonsgerichte Aanpak (PGA). Onder de PGA verstaan we een integrale, op de persoon én zijn (gezins)systeem toegesneden mix van straf-, zorg- en overige interventies, die beoogt hardnekkige patronen van criminaliteit en overlast te doorbreken, en/of om herhaling te voorkomen. Door middel van deze aanpak worden mensen die zowel zorg nodig hebben als ernstige overlast veroorzaken en criminaliteit plegen (met dwang) geholpen.
 6. Neemt ook lokaal met het stijgende aantal meldingen, de ernst van de problemen toe?
  • Antwoord: Elke overlastsituatie is uniek en achterliggende problematiek, ernst van de melding en interventie verschilt per patiënt. Loket Wijk signaleert een toename van de problematiek en een toename van de complexiteit. Deels is dat het gevolg van wachtlijsten bij behandelingsinstellingen (zie ook de beantwoording van vraag 8), deels door vergrijzing en toename van dementerenden, deels door rijksbeleid waardoor ook de opname- en behandeltijd in psychiatrie-instellingen afneemt.
 7. Kunnen onze zorgteams de meldingen wel aan, of komen ook zij door de bezuinigingen op de zorg in problemen?
  • Antwoord: Loket Wijk heeft al jaren ervaring met complexe casussen waar verward gedrag onderdeel van uitmaakt. De samenwerking met de politie hierin is goed, de lijnen zijn kort. Binnenkort wordt gestart met een gezamenlijk bijscholingstraject (zgn. MHFAcursussen, ‘eerste hulp bij psychische problematiek’). Daarnaast kan altijd een beroep gedaan worden op experts van zorginstellingen. De bezuinigingen in de zorg spelen hierbij geen rol. Die zijn vooral van toepassing in de behandeltrajecten (Zorgverzekeringswet).
 8. Liggen er voor onze gemeente nog financiële of bureaucratische problemen die vroeg signalering/preventie voorkomen? Brengt dit financiële risico’s met zich mee?
  • Antwoord: De gemeente heeft in het kader van de Wmo taken om inwoners met verward gedrag te signaleren en te ondersteunen. Daar horen ook signalering en preventie bij. De gemeente heeft de opdracht om in de loop van dit jaar een integraal plan van aanpak op te stellen op dit gebied. Financiële problemen doen zich momenteel niet voor. Wel zien we in de Wmoaanspraken op begeleiding/dagbesteding een langzame toename. Zorgwekkend zijn verder de plannen van het Rijk om de eigen bijdragen voor de Wmo fors terug te brengen, hetgeen zal leiden tot minder inkomsten en een toename in de aanvragen. Bureaucratische problemen: wij lopen inderdaad tegen enkele knelpunten aan: - Behandeling van psychiatrie of verwardheid valt onder de Zorgverzekeringswet, ondersteuning komt vanuit de Wmo; bezuinigingen en wachtlijsten aan de behandelkant (bij voorbeeld behandeling psychiatrie of verslaving) kunnen neerslaan aan de gemeentelijke Wmo-kant. - Een integrale aanpak vergt ook lokale integrale samenwerking. Het kost tijd om alle benodigde partijen op welzijn, wonen, medische zorg, veiligheid en Wmoondersteuning op elkaar afgestemd te krijgen. Wel zien we in onze stad dat vrijwel alle partijen gericht zijn op samenwerking. - De aanpak rond personen met verward gedrag betreft zowel sociaal domein als het veiligheidsdomein. Daarnaast vergt een deel van de opgaven regionale samenwerking (bij voorbeeld vervoer en inkoop van zorg), terwijl ook lokale opgaven opgelost dienen te worden. Dit vraagt extra inzet om de samenhang te bewaken. - Crisisopvang: in onze regio is het zorginstelling Altrecht die beoordeelt of sprake is van crisis. In de praktijk komt het voor dat er geen overeenstemming is tussen Altrecht en lokale zorgverleners over de ernst van een situatie. Het is vaak ook moeilijk om bij ernstige casussen, die niet als crisis aangeduid worden, snel de juiste hulp te vinden. Al deze knelpunten zijn bekend. In het kader van nieuw gemeentelijk beleid op ‘GGZ in de wijk’ vindt de komende maanden overleg plaats tussen de betrokken partijen om tot oplossingen te komen. Wij betrekken daar ook de nieuwe wet ‘verplichte geestelijke gezondheidszorg bij’ die in 2020 van start gaat.
 9. Is er een financiële compensatie vanuit Den Haag voor de toegenomen belasting van de zorgteams doordat psychiatrische patiënten vaker ambulant behandeld worden door het verminderen van de opnamecapaciteit?
  • Antwoord: Tot dusverre heeft vanuit het Rijk geen extra financiële compensatie plaatsgevonden. Ook de afgelopen jaren is al de nodige inzet op personen met verward gedrag gepleegd. Het is dus niet zo dat sprake is van een volledig nieuw takenpakket.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha