Wijk bij Duurstede, 23 maart 2018. Op 14 februari stelde GroenLinks schriftelijke vragen over de samenwerkingsagenda gezonde lucht provincie Utrecht die op 20 maart door wethouder Marchal werden beantwoord en sinds 23 maart zijn te lezen op de website van de gemeente.

  1. Onderschrijft het college de ambitie uit de samenwerkingsagenda gezonde lucht van de Provincie Utrecht?
    • Antwoord: Ja. Gezonde lucht is essentieel voor een goede leefomgeving en daarom is het onderschrijven van deze ambitie voor het college vanzelfsprekend. De luchtkwaliteit is in meer dan de helft van de Utrechtse gemeenten niet in orde. Dit is slecht voor het milieu en ongezond voor mensen. De ambitie van de Provincie Utrecht is een betere luchtkwaliteit en in 2030 voldoen aan de gezondheidsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie. De advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn strenger dan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Dat is belangrijk, omdat ook onder de Europese normen nog sprake is van schade voor de gezondheid van mensen. De focus van de samenwerkingsagenda ligt op de bijdrage van landbouw en mobiliteit aan luchtkwaliteit. Ook wordt gekeken naar het beperken van overlast door houtrook. Daarnaast is er aandacht voor de luchtkwaliteit bij gevoelige bestemmingen zoals scholen, kinderdagverblijven en verzorgingstehuizen. Maar er is ook aandacht voor slimme meters en betrokkenheid van burgers bij het vergroten van de kennis over en bewustzijn van luchtkwaliteit. Ten slotte is het belangrijk dat op Europees en nationaal niveau besluiten worden genomen die de luchtkwaliteit verbeteren.
  2. Is het college bereid actief mee te werken aan de oplossingsrichtingen in de samenwerkingsagenda, met name de oplossingsrichting houtrook en landbouw?
    • Antwoord: Ja. Luchtverontreiniging heeft een negatieve invloed op de gezondheid van mensen. De huidige luchtkwaliteit staat in de top 3 van oorzaken van gezondheidsverlies in Nederland (na roken en obesitas). Kinderen, ouderen en mensen met luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten hebben de meeste last in het dagelijks leven. Met betrekking tot landbouw zijn in onze gemeente niet veel intensieve veehouderijen. Voor de grondgebonden landbouw (voornamelijk melkveehouderijen) dienen bedrijven zich te houden aan de uitstootnormen van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij. Voor agrarische bedrijven met een bouwvlak groter dan 1,5 ha is in het bestemmingsplan Buitengebied 2015 een extra bovenwettelijke verplichting opgenomen om de uitstoot van ammoniak en fijnstof te beperken. Een omgevingsvergunning voor het bouwen of uitbreiden van een bedrijfsgebouw voor het houden van dieren wordt niet eerder verleend dan nadat is aangetoond dat zal worden gebouwd met gebruikmaking van de beste beschikbare technieken ten behoeve van het voorkomen van nadelige milieugevolgen. Aan deze voorwaarde wordt in ieder geval voldaan als een ontwerpcertificaat Maatlat Duurzame Veehouderij voor het te bouwen bedrijfsgebouw kan worden overlegd. In onze gemeente is er in hoge mate sprake van overlast door houtrook. Houtrook heeft groot en groeiend aandeel in de uitstoot van fijnstof en roet. Uit het onderzoek van het RIVM is gebleken dat vuurhaarden en kachels (van consumenten) de tweede bron van roet en fijnstof zijn binnen het grondgebied van de provincie Utrecht. Regelmatig ontvangen wij ook klachten hierover. De klagers zijn vooral mensen met luchtweg problemen die last ondervinden van verontreinigde lucht en niet of nauwelijks naar buiten kunnen of een raam openen. Maar ook door organisaties/werkgroepen van burgers die bewust zijn van de risico’s van luchtvervuiling, wordt gevraagd om dit probleem snel op te pakken. Daarom is het heel belangrijk om actief mee te werken aan oplossingsrichtingen in de samenwerkingsagenda. Luchtverontreiniging is een grensoverschrijdend probleem en kan niet door de provincie alleen opgelost worden. Samenwerking vormt de sleutel tot een effectieve vermindering van de ziektelast door luchtverontreiniging. Bovendien biedt samenwerking meer kans op betere resultaten.
  3. Is het college bereid samen met de provincie te werken aan het opnemen van de ambities voor luchtkwaliteit als integraal onderdeel van verschillende beleidskaders i.c. de omgevingsvisies en omgevingsplannen?
    • Antwoord: Ja, maar hoe dat concreet plaats zal vinden is nog niet bekend. In de gemeentelijke Omgevingsvisie Stedelijk Gebied worden de ambities voor de kwaliteit van leefomgeving opgenomen. In de tweede helft van dit jaar gaat de voorbereiding beginnen. Vervolgens wordt de Omgevingsvisie vertaald naar het Omgevingsplan, maar voorlopig is het Omgevingsplan nog niet aan de orde. De raad zal dan in 2019 geïnformeerd worden.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha