Wijk bij Duurstede, 10 maart 2018. Op 15 februari stelde de VVD schriftelijke vragen over de Consequenties en gevolgen vertraging en extra kosten OV Lijn Sciencepark voor Wijk bij Duurstede die op 6 maart door wethouder Brouwer werden beantwoord en sinds 9 maart zijn te lezen op de website van de gemeente.

 1. Klopt het dat de samenwerking binnen de U10 wat Wijk bij Duurstede betreft zich beperkt tot de in de Raadsnota aangegeven onderwerpen en dat bereikbaarheid daar geen onderdeel van uitmaakt? Heeft dat met relevantie van dit onderwerp te maken of is er een andere uitleg?
  • Antwoord: Het klopt dat onze gemeente deelneemt aan 5 bestuurstafels (Economie, Wonen, Sociaal Domein, Ruimte, Energietransitie en duurzaamheid). Deze zijn ook als zodanig genoemd in het raadsvoorstel d.d. 26 september 2017. Bij enkele van deze bestuurstafels (vooral economie en wonen en mindere mate duurzaamheid) speelt bereikbaarheid een grote rol. Ook in het kaderdocument Healthy Urban Living (gezond stedelijk wonen) is mobiliteit een belangrijk punt. In het raadsvoorstel van 26 september 2017 staat genoteerd dat voor de bestuurstafel Mobiliteit, de negen gemeenten die eerder tot de BRU behoorden een apart convenant met elkaar hebben opgesteld. Dit convenant is geen onderdeel van het “Bestuursconvenant samenwerking U10-gemeenten”, waardoor we als gemeente (en andere later aangesloten gemeenten) nu (nog) niet kunnen deelnemen aan de bestuurstafel Mobiliteit. Kortom: we willen wel deelnemen, maar kunnen dat (nog) niet. Voor de zekerheid voegen wij het raadsvoorstel uit september 2017 en de bijbehorende bijlagen weer toe. Overigens staat mobiliteit wel uitvoerig op het programma bij andere bestuurstafels. Zonder goede mobiliteit lopen ontwikkelingen op gebieden van bijvoorbeeld economie en woningbouw voor zowel de gemeente Wijk bij Duurstede als de provincie spaak.
 2. Waarom is bereikbaarheid geen onderdeel geworden van onze U10 overeenkomst? De VVD is van mening dat dit onderdeel voor Wijk bij Duurstede bepalend is voor haar toekomst als levendige en gezonde stad. Waarom is deze specifieke keuze vanuit het college niet nadrukkelijker inhoudelijk met de raad gedeeld? Een argumentatie had ons als Raad meer inzicht gegeven in eventuele gevolgen van toetreding tot de U10 en het vervolgens niet meegaan met afspraken binnen de oude BRU-gemeenten. Is hier sprake van een weloverwogen keuze van het college of is er iets door het college over het hoofd gezien? Het is immers voor onze bereikbaarheid en investeringen vanuit de provincie best bijzonder om nu te zien dat alleen de oude BRU-gemeenten op het onderwerp bereikbaarheid en infrastructuur wel samenwerken?
  • Antwoord: Zie eerder antwoord op 1. Het niet deelnemen aan deze bestuurstafel is geen specifieke keuze geweest van het college. We kunnen geen lid worden van deze tafel. De argumentatie is op 26 september 2017 reeds met u gedeeld in het raadsvoorstel. Aan het bestuursconvenant “Mobiliteit in grootstedelijk Utrecht” is in principe geen eindtermijn verbonden en het geldt dus voor onbepaalde tijd. De deelnemende gemeenten aan dit convenant en de provincie Utrecht hebben met elkaar financiële afspraken gemaakt, die per 1 januari 2020 eindigen. Vooruitlopend hierop wordt in 2019 (in aanloop naar de U10-begroting van 2020) nader overwogen om het “Bestuursconvenant samenwerking U10-gemeente”en het convenant “Mobiliteit in grootstedelijk Utrecht” te integreren. Dan wordt ook een besluit genomen over het al dan niet aanpassen van het tarief (0,30 eurocent per inwoner per jaar), mede in relatie en als gevolg van de toetreding van nieuwe gemeenten zoals de onze. Er zijn namelijk meer gemeenten die nu nog niet deelnemen aan de bestuurstafel Mobiliteit, maar die dat -net als onze gemeente- wel willen.
 3. Heeft het college inmiddels duidelijk voor ogen wat de extra uitgave (vanwege de aanzienlijke budgetoverschrijding in de stad Utrecht, deels voor rekening van de provincie) gaat betekenen voor onze plannen op gebied van bereikbaarheid en veiligheid op de weg en op het fietspad? Is er na het financieel overvragen vanuit de stad Utrecht (N230 en het uitstel van de tramverbinding) nog geld over voor de rest van onze mooie provincie?
  • Antwoord: Het zal duidelijk zijn dat de kostenoverschrijding bij een dergelijk groot project van invloed zal zijn op andere uitgaven van de betrokken instanties, in dit geval van zowel de Provincie als de stad Utrecht. In hoeverre dit ten nadele gaat van welke andere toekomstige plannen mbt mobiliteit, is op dit moment niet duidelijk. Juist omdat mobiliteit voor veel gemeenten, waaronder Wijk bij Duurstede, zo belangrijk is, hopen wij dat de betrokken partijen en besturen van de betrokken instanties zo snel mogelijk met elkaar om tafel gaan om oplossingen te vinden voor alle mobiliteitsvraagstukken in de regio. Wij zien dat de provincie voor de dekking van de extra kosten voor de Uithoflijn een beroep doet op een deel van de gelden (14 miljoen euro) die destijds vanuit het BRU zijn overgekomen, de gelden voor het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (de RUVV-gelden ). Als gevolg hiervan is geen ruimte meer voor lokaal maatwerk binnen de voormalige BRU gemeenten. Daarom is toegezegd om de voormalige BRU-gemeenten toe te voegen aan het “Realisatieplan Fiets”. De gemeenten kunnen de maatregelen ter verbetering van gemeentelijke fietsinfrastructuur die ook een regionaal belang hebben daarvoor aanmelden. Voor komend jaar is het budget toereikend om extra maatregelen op te vangen. Mocht het budget van het realisatieplan fiets daarna onvoldoende blijken zal er een nieuw voorstel voor het aanvullen van dit budget via de kadernota 2019 aan PS worden voorgelegd. Andere dekkingsbronnen betreffen de vrije investeringsruimte voor OV uit het mobiliteitsplan (18 miljoen euro). Verder was in de begroting 2017-2020 al geld gereserveerd voor de voorbereiding van exploitatie en beheer (bijna 15 miljoen euro). Deze reserve wordt nu beschikbaar gesteld ter dekking van een deel van de kosten. Voor zover wij nu kunnen overzien heeft dit geen invloed op bestaande plannen op het gebied van verkeer en vervoer buiten de regio Utrecht. Wat dit voor toekomstige plannen betekent weten wij niet.
 4. Kunnen wij nu iedere aanpassing of verbetering van wegen, rotondes of fietspaden in en rondom Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek de komende jaren op onze buik schrijven?
  • Antwoord: Wij kunnen nog steeds subsidie aanvragen doen in het kader van het Actieplan Fiets en Veiligheid, voor het veilig, vlot en comfortabel maken van fietsroutes naar alle belangrijke werklocaties, middelbare scholen en knooppunten. De toevoeging van de voormalige BRU gemeenten aan het realisatieplan fiets legt extra druk op dit budget. Wat hiervan de gevolgen zullen zijn voor Wijk bij Duurstede kunnen wij nu niet overzien. Zoals u weet gaan onze Gedeputeerde Staten uiteindelijk over de invulling van dit budget en de verdeling van de gelden. Besluitvorming hierover vindt plaats in Provinciale Staten.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha